Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Allmänna befordringsvillkor för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR)

Gäller från och med 2009-12-03.

Inledande bestämmelser

Syftet med de Allmänna Befordringsvillkoren för transport av passagerare på järnväg (GCC-CIV/PRR) är att säkerställa att enhetliga avtalsvillkor används i gränsöverskridande trafik och i inrikes trafik på järnväg så långt detta är möjligt och ändamålsenligt.

Den Internationella Transportkommittén (CIT) har utarbetat dessa GCC-CIV/PRR och rekommenderar att dess medlemmar använder dem. Innehållet i GCC-CIV/PRR och de transportföretag som använder dem finns tillgängliga på CITs webbsida www.cit-rail.org och på webbsidan www.railpassenger.info som är gemensam för järnvägsorganisationerna UIC, CIT och CER. De är generellt också tillgängliga hos de säljställen som tillhandahåller kundtjänst.

 

1. Befordringsvillkor

1.1 GCC-CIV/PRR reglerar allmänna frågor i avtalsförhållandet mellan resenärer och transportörer. Villkor som avviker från GCC-CIV/PRR (avsnitt 1.2 nedan) eller som endast är giltiga för speciella sträckor, tåg eller erbjudanden regleras i de Särskilda Transportvillkoren (1).

1.2 De Särskilda Transportvillkoren kan avvika från GCC-CIV/PRR. Om de Särskilda Transportvillkoren avviker från GCC-CIV/PRR skall de ange den paragraf och det avsnitt i GCC-CIV/PRR de uttryckligen avviker från. Avvikelser beträffande avsnitten 9.1, 9.2, 9.3.1, 9.3.4, 9.4, 9.5, 10.1, 11, 12, 13 och 14 i GCC-CIV/PRR får endast göras till förmån för resenären, såvida inte EG-förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (PRR) inte är tillämplig (i icke EUmedlemsstater) eller för järnvägstrafik inom EU som är undantagen från PRR.

1.3 Både GCC-CIV/PRR och de Särskilda Transportvillkoren blir integrerade delar av befordringsavtalet när det ingås.

_______________

(1) SJ kommentar: I de fall SJ är transportör avses med de Särskilda Transportvillkoren SJ ABs Allmänna Villkor för befordran i järnvägstrafik.

 

2. Rättsligt grundval

Transport av resenärer på järnväg lyder under bestämmelserna i:

a) Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV) – Appendix A till Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF) och/eller

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (PRR) och/eller

c) nationell rätt under förutsättning att de är tillämpliga eller överenskomna på avtalsrättslig grund.

 

3. Befordringsavtal

3.1 Befordringsavtalet förpliktigar transportören/transportörerna som deltar i utförandet av befordringsavtalet att transportera resenären från avgångsstationen till bestämmelsestationen.

3.2 Befordringsavtal består av:

a ) GCC-CIV/PRR

b) transportörens Särskilda Transportvillkor och

c) uppgifterna som finns angivna på biljetten (avsnitt 4.1.3 nedan).

Om GCC-CIV/PRR och de Särskilda Transportvillkoren motsäger varandra, äger de Särskilda Transportvillkoren företräde framför GCC-CIV/PRR. Om de Särskilda Transportvillkoren motsäger varandra gäller de villkor som är mera fördelaktiga för resenären.

3.3 Befordringsavtal bekräftas av biljetter, antingen i form av traditionella pappersbiljetter eller e-biljetter. Biljetter utgör bevis för ingåendet av och innehållet i ett befordringsavtal.

3.4 En biljett representerar ett befordringsavtal med undantag av fallen beskrivna i punkterna 3.5 och 3.6 nedan.

3.5 Under förutsättning att det klart framgår av de Särskilda Transportvillkoren, kan flera biljetter i det traditionella pappersformatet bilda ett enda genomgående befordringsavtal om de utfärdas samtidigt, av samma säljställe, för samma resa och om de:

a) är placerade tillsammans i ett därför speciellt framtaget biljettomslag eller
biljettficka, eller

b) är permanent ihophäftade, eller

c) är sammanlänkade med varandra med ett gemensamt referensnummer, eller

d) endast uppvisar ett gemensamt pris, eller

e) är sammanlänkade med varandra på ett annat sätt i enlighet med de
Särskilda Transportvillkoren.

Flera e-biljetter bildar ett enda genomgående befordringsavtal om de är sammanlänkade med varandra elektroniskt.

3.6 Förutsatt att det tydligt framgår av de Särskilda Transportvillkoren kan en enstaka biljett representera flera befordringsavtal.

3.7 Transfer mellan järnvägsstationer, t ex inom samma storstad med andra transportmedel än tåg (buss, spårvagn, tunnelbana etc) eller till fots, ingår inte i befordringsavtalet och utförs i enlighet med tillämplig lag för transportmedlet ifråga.

 

4. Biljetter och reservationer

4.1 Allmänt

4.1.1 Transportörer eller deras samarbetsorgan fastställer biljetternas layout och innehåll samt på vilka språk och med vilken skrift biljetterna utfärdas och fylls i.

4.1.2 För E-biljetter gäller speciella befordringsvillkor. Uppgifterna i e-biljetten kan omvandlas till läsbara skrivna tecken.

4.1.3 I princip ger biljetter information om vilken/vilka transportör/er som deltar i utförandet av befordringsavtalet, biljettens utfärdare, färdvägen, priset, biljettens giltighet, de giltiga befordringsvillkoren och, när så är tillämpligt, namnet på resenären, resdatum, tågnummer och den bokade komfortnivån. Biljettutfärdare och transportörer identifieras normalt med koder. En lista över dessa koder finns tillgänglig på webbsidorna www.cit-rail.org och www.railpassenger.info.

4.1.4 De Särskilda Transportvillkoren anger om reservationer av sitt-, ligg- och sovplatser är obligatoriska eller frivilliga.

4.1.5 De Särskilda Transportvillkoren anger villkoren och förutsättningarna för rabattformer (t ex för barn, grupper etc).

4.2 Köp av biljetter

4.2.1 Biljetter säljs antingen direkt via transportörens egna säljställen eller indirekt via auktoriserade återförsäljare. När transportörer som inte deltar i utförandet av befordringsavtalet eller tredje part (t ex resebyråer) säljer biljetter, uppträder
dessa endast som återförsäljare och står inget ansvar för utförandet av befordringsavtalet.

4.2.2 Biljetter som inte är utfärdade i en resenärs namn kan överlåtas till annan resenär så länge som resan inte påbörjats. Det är förbjudet för resenärer att sälja biljetter vidare i vinstsyfte.

4.2.3 Om biljettavgiften kan betalas i en annan valuta än transportörens nationella valuta eller den valuta som används av transportören ska information om valutor och växelkurser publiceras i enlighet med transportörens bestämmelser.

4.2.4 Villkor för återlämnande, byte och återköp av biljetter – förutom vid inställda tåg eller tågförseningar (avsnitt 9.1.1 nedan) – regleras i transportörens Särskilda Transportvillkor som även föreskriver eventuella återköps- och bytesavgifter. I princip betraktas byte av biljett som ett återköp av det ursprungliga befordringsavtalet och utfärdande av ett nytt befordringsavtal. Återlämnande, byte och återköp av biljetter som är oläsliga eller skadade kan vägras. Återbetalningen av återköpsvärdet görs på samma sätt som vid biljettens köp eller, om tillämpligt, med värdebevis.

4.2.5 I enlighet med tillämplig nationell rätt kan resenärer som missbrukar ebiljettsystem stängas av från vidare användning av e-biljettsystem och privat utskriftsfunktion.

4.2.6 Ingen ersättning eller återbetalning görs av förkomna eller stulna biljetter.

 

5. Resenärens skyldigheter

5.1 Innan avresan

5.1.1 Resenärer måste betala biljettavgiften i förväg och försäkra sig om att biljetterna har utfärdats i enlighet med deras önskemål.

5.1.2 Om inte annat anges i de Särskilda Transportvillkoren har resenärerna inte rätt till någon rabatt efter det att biljetten köpts.

5.1.3 De Särskilda Transportvillkoren anger om resenärer själva måste validera biljetterna innan de går ombord på tåget.

5.1.4 Biljetter är inte giltiga om någon av de uppgifter saknas som resenärerna är skyldiga att fylla i, om resenärerna inte har validerat sina biljetter eller om biljetterna blivit ändrade efter utfärdandet eller blivit förfalskade. De Särskilda Transportvillkoren reglerar de åtgärder som skall vidtas i dessa fall.

5.1.5 Om den elektroniska informationen eller säkerhetscertifikatet i e-biljetter inte är läsbart måste resenärerna köpa nya bilejtter. Resenärerna kan vända sig till biljettutfärdaren för utredning eller återköp av dessa e-biljetter.

5.1.6 De Särskilda Transportvillkoren anger om och under vilka villkor som barn kan resa ensamma.

5.1.7 Resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet måste anmäla sitt behov av ledsagning minst 48 timmar i förväg. Dessa resenärer skall följa de instruktioner som ges av transportörerna för att kunna utnyttja den assistans som erbjuds i transportörernas tillgänglighetsbestämmelser. Transportörer kan i tillämpliga fall acceptera kortare föranmälningsfrister.

5.2 Under resan

5.2.1 Resenärer måste behålla giltiga biljetter under hela resan. Resenärer måste på uppmaning visa upp biljetterna för järnvägspersonalen och behålla dem ända tills de lämnar stationen på sitt resmål. Resenärer utan giltiga biljetter kan förutom själva biljettavgiften även tvingas betala en tilläggsavgift, med risk för att de annars kan bli uteslutna från vidare transport.

5.2.2 Resenärer med speciella biljetter (t ex utfärdade i resenärens namn, utfärdade med en rabatt, e-biljetter eller biljetter betalda med särskilda betalningsmedel) måste alltid, i enlighet med de Särskilda Transportvillkoren, kunna verifiera sin identitet och sin rätt att använda den aktuella biljetten.

5.2.3 Järnvägspersonalen kan behålla biljetter för kontrolländamål. I dessa fall erhåller resenärerna en ersättningsbiljett eller ett kvitto.

5.2.4 Om inte de Särskilda Transportvillkoren föreskriver annat får resenärerna inte göra avbrott i resan och senare återuppta den efter eget godtycke.

5.2.5 Biljetter berättigar resenärerna till resa i den klass och på den reserverade plats som resenärerna bokat (om plats bokats). De Särskilda Transportvillkoren reglerar de fall när endast en lägre vagnsklass erbjuds på delsträckor. En reserverad plats måste intas senast 15 minuter efter avgång, annars förlorar resenären anspråk på platsen ifråga.

5.2.6 Resenärer får endast utnyttja en plats per person. Platser som är avsedda för funktionshindrade eller för familjer med barn måste på uppmaning överlåtas till dem.

5.2.7 Resenärer måste följa de instruktioner som ges av transportörernas, stationsinnehavarnas och infrastrukturhållarnas personal. Resenärer måste speciellt iaktta de regler som gäller för användande av fasta anläggningar och utrustning samt de regler som gäller för tillträde till stationer och tåg.

5.2.8 Resenärer måste iaktta alla föreskrifter som utfärdas av tull- och andra administrativa myndigheter.

5.2.9 Resenärer får inte röka i utrymmen där rökning inte är tillåten, även om andra resenärer samtycker till det.

5.2.10 Transportörer kan bötfälla resenärer vid missbruk av alarm- och nödfallsutrustning i enlighet med tillämplig nationell rätt.

5.2.11 Resenärer, vars uppträdande är en säkerhetsrisk för transportens utförande eller för andra resenärer eller som stör andra resenärer på ett oacceptabelt sätt, kan uteslutas från befordran och har ingen rätt till återbetalning av biljettavgiften.

 

6. Handbagage

6.1 Resenärer får ta med sig lätthanterligt handbagage, avsett för resan och som passar in i tågens bagageutrymmen. Resenärerna måste själva övervaka sitt bagage och förse det med adresslappar om så krävs enligt andra tillämpliga
föreskrifter. Handbagaget får inte störa andra resenärer eller transportens utförande eller förorsaka skada t ex på andra resenärer, annat handbagage eller tågutrustning. De Särskilda Transportvillkoren anger de sanktioner som kan bli
aktuella i dessa fall.

6.2 Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID, bihang C till COTIF) och relevanta CIT-publikationer (www.cit-rail.org) gäller för transport av farligt gods. Endast material och föremål som är förpackade i
originalförpackningar och avsedda för personligt bruk, hemmabruk eller för utförande av fritids- eller sportaktiviteter är tillåtna.

6.3 Det är förbjudet att medföra vapen och ammunition ombord på tågen. De Särskilda Transportvillkoren anger eventuella undantag och procedurer för dessa.

6.4 Hittegods skall omedelbart rapporteras till järnvägspersonalen. Transportören kan undersöka handbagage som lämnas utan uppsikt inklusive dess innehåll och avlägsna det från tåget och förstöra det om transportören eller myndigheter anser
detta nödvändigt av säkerhetsskäl.

6.5 De Särskilda Transportvillkoren tillämpas för cyklar som medtas som handbagage.

 

7. Sällskapsdjur

7.1 Resenärer får medta sällskapsdjur i tågen i den utsträckning detta tillåts av transportörerna. I dessa fall regleras villkoren i de Särskilda Transportvillkoren.

7.2 Om inte tillämplig lagstiftning föreskriver annat får inga restriktioner gälla för funktionshindrades ledarhundar om dessa är igenkännliga som sådana.

 

8. Polletterat resgods och biltåg

Om transportörer erbjuder transport av polletterat resgods och bilar på biltåg gäller de Särskilda Transportvillkoren.

 

9. Förseningar

9.1 Inställda tåg och förväntade förseningar

9.1.1 Om ett tåg är inställt eller om det enligt transportörens objektiva erfarenhet förväntas att slutstationen i befordringsavtalet kommer att nås med en försening av mer än 60 minuter kan resenärerna, i enlighet med avsnitt 9.1.3 nedan:

a ) begära ersättning av biljettavgiften för resan som inte fullföljts eller för den del av resan som inte fullföljts och/eller den del av resan som redan fullföljts men som blivit onyttig samt resa tillbaka till utgångsstationen utan kostnad eller

b) fortsätta sin resa, om nödvändigt genom att resa en annan väg, så snart som möjligt, men dock senast inom 48 timmar.

9.1.2 Om resenärernas biljetter också är giltiga för återresan och om de använder dem i enlighet med sina ursprungliga resplaner, återbetalas endast den del av den totala befordringskostnaden som motsvarar avgiften för utresan.

9.1.3 Återresa till utgångsstationen eller fortsatt resa kan bara ske med transportörer som deltar i utförandet av befordringsavtalet. Återresa och fortsatt resa görs i enlighet med samma villkor som den ursprungliga resan.

9.2 Faktiska förseningar

9.2.1 Om resenärerna inte begär ersättning enligt avsnitt 9.1.1 a) ovan och anländer till sin slutdestination enligt befordringsavtalet med en försening på 60 minuter eller mer ersätter transportörerna resenärerna med 25 % av biljettavgiften beräknad i enlighet med avsnitt 9.3.1 nedan. Vid förseningar på 120 minuter eller mer ersätts resenärerna med 50 % av biljettavgiften beräknad i enlighet med avsnitt 9.3.1 nedan. Detta avsnitt är tillämpligt med förbehåll för reglerna i avsnitt 9.5 nedan.

9.2.2 På begäran från resenärerna ska förseningen bekräftas av ombordpersonalen på det försenade tåget eller av annan behörig järnvägspersonal.

9.2.3 Resenärer ska lämna in sin ansökan om ersättning för försening inom två månader efter tågresans slut. Resenärerna ska sända in originalbiljetterna till det transportföretag som utfärdat biljetten eller till en av de transportörer som deltog i utförandet av befordringsavtalet. Om transportören gett resenärerna en förseningsbekräftelse ska även denna sändas in.

9.3 Hantering av återköp av biljetter och förseningsersättning

9.3.1 Grund för beräkning av förseningsersättningen är biljettavgiften för det försenade tåget. Om inte biljetten entydigt uppvisar denna avgift är beräkningsgrunden den avgift som resenären skulle fått betala för en resa med just det aktuella tåget. De Särskilda Transportvillkoren gäller för rabatterade biljetter och tillfälliga priserbjudanden, biljetter med integrerad platsreservation (globalprisbiljetter), periodkort och andra typer av rundresekort.

9.3.2 Avgiften som ligger till grund för återköp av biljetter och förseningsersättning inkluderar tilläggsavgifter (platsreservationer, tillägg för sov- och liggvagnar etc) men exkluderar bokningsavgifter.

9.3.3 Transportörer betalar ut ersättning för återköp av biljetter och förseningar i form av värdebevis. Generellt gäller värdebevis ett år och kan endast utnyttjas hos den transportör som utfärdat biljetten och/eller för speciella tjänster. På resenärernas begäran betalar transportörerna ut ersättning för återköp av biljetter och förseningar i kontant form på sätt som transportören väljer, t ex via banköverföring, betalningsutfästelse eller som kontanter.

9.3.4 Återköp av biljetter och förseningsersättning behandlas inom en månad efter det att ansökan lämnats in till det ansvariga transportföretaget (avsnitt 9.2.3 ovan). I princip återbetalas inte belopp under 4 EUR. Eventuella transaktionskostnader betalas av transportören.

9.4 Om resenären inte kan fortsätta sin resa samma dag Om resenärerna inte kan fortsätta sin resa i enlighet med befordringsavtalet samma dag på grund av tåginställelse, försenat tåg eller en bruten anslutning, eller om det inte är skäligt att under rådande omständigheter kräva att resan ska fortsätta samma dag, ersätter transportören, med förbehåll för händelser enligt avsnitt 9.5.2 nedan, skäliga kostnader för att resenärerna ska kunna informera väntande anhöriga och

a) ordnar med skälig övernattning inkl nödvändig transfer eller

b) återbetalar skäliga kostnader för övernattning inkl nödvändig transfer. Transportörer kan erbjuda alternativa lösningar med andra transportmedel (buss, tunnelbana, taxi etc).

9.5 Ansvarsfrihet vid förseningar

9.5.1 Transportörer är befriade från ansvar för faktiska förseningar (avsnitt 9.2 ovan) om förseningen gäller transporttjänster

a) som helt utförs utanför en EU-medlemsstats territorium, Schweiz eller Norge

b) som delvis utförs utanför en EU-medlemsstats territorium, Schweiz eller Norge, under förutsättning att förseningen uppkommer utanför dessa stater

c) som är undantagna från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (PRR)

d) som inte är en del av befordringsavtalet (buss, spårvagn, tunnelbana etc mellan järnvägsstationer, t ex inom samma storstad)

e) som utförs till havs eller på inhemska vattenleder.

9.5.2 Därutöver är transportörer befriade från ansvar vid faktiska förseningar (avsnitt 9.2 ovan) liksom i fallet när resan inte kan fortsätta samma dag (avsnitt 9.4 ovan), om resenärerna blev informerade om möjliga förseningar innan de köpte sina biljetter, eller när resenärerna fortsätter sin resa med en annan transportmöjlighet eller annan resväg och förseningen vid slutdestinationen är mindre än 60 minuter, eller om förseningshändelsen kan hänföras till:

a) omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften och som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade,

b) fel eller försummelse av resenären,

c) tredje mans beteende, som transportören inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om transportören hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. Infrastrukturhållaren eller – i fallet när resan inte kan fortsätta samma dag (avsnitt 9.4 ovan) – ett annat järnvägsföretag som använder samma infrastruktur, anses inte som tredje man.

d) inskränkningar i transporttjänster på grund av strejker som resenärer blivit vederbörligen informerade om.

 

10. Assistans vid försening

Om förseningen är 60 minuter eller mer vidtar transportörerna alla rimliga och vederbörliga åtgärder för att ge resenärerna assistans. Så långt det är möjligt och beroende av väntetiden innebär detta att måltider och förfriskningar erbjuds och, i enlighet med avsnitt 9.4 ovan, övernattning och organisation av alternativa transportmöjligheter. Speciell uppmärksamhet ska ges resenärer med funktionshinder.

 

11. Personskada

11.1 Transportörens ansvar vid resenärers dödsfall och personskada regleras av Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV) – Appendix A till Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF), oaktat nationell rätt som kan ge resenärer ytterligare ersättning vid skador. Tillämplig nationell rätt gäller för ansvar vid inrikes transporter i icke EU-medlemsstater. Oaktat Artikel 31 CIV regleras sjötransportörers ansvar i tillämplig sjörättslig
lagstiftning.

11.2 Den ansvarige transportören i enlighet med Artikel 56 § 1 tillsammans med Artikel 26 § 5 CIV skall utbetala en lämplig förskottssumma till resenärer eller deras anhöriga för att täcka omedelbara ekonomiska behov vid resenärs dödsfall eller personskada i en EU-medlemsstat om inte ifrågavarande transportservice har undantagits från PRR. Ett belopp uppgående till 21 000 EUR per resenär betalas ut i förskott vid dödsfall. Vid personskada utbetalas ett förskottsbelopp som motsvarar relevanta och berättigade kostnader. Detta belopp kan inte överstiga 21 000 EUR per resenär.

11.3 Förskottsbetalningar innebär inte att transportören accepterar ansvar för händelsen. Dessa förskottsbetalningar kan komma att dras av från eventuella senare utbetalningar av skadestånd. Transportören kan ställa krav att denna förskottsbetalning återbetalas om skadan eller förlusten förorsakades av resenärens försummelse eller uppsåt eller om mottagaren inte var berättigad att erhålla förskottsutbetalningen.

11.4 Såvida detta är förenligt med transportörernas intresse kan transportörer som frånsäger sig ansvar, på resenärernas förfrågan, hjälpa dem att driva skadeståndskrav mot tredje part (genom t ex översändande av dokument, konsultation an undersökningsrapporter, utlämnande av akter osv).

 

12. Sakskador

Transportörernas ansvar för handbagage och sällskapsdjur som övervakas av resenärerna regleras i Enhetliga rättsregler för avtal om internationell transport av resande på järnväg (CIV) – Appendix A till Fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF), oaktat nationell rätt som kan ge resenärer ytterligare ersättning vid skador. Tillämplig nationell rätt gäller för ansvar vid inrikes transporter i icke EU-medlemsstater. Inom EU-medlemsstater, Schweiz och Norge, gäller begränsningarna i Artikel 31 CIV inte vid ansvar för skador på rörlighetshjälpmedel som används av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

 

13. Framställande av krav på ersättning vid dödsfall, personskada, reklamationer och klagomål

13.1 Krav vid på ersättning vid dödsfall och personskada

13.1.1 Den ersättningsberättigade personen måste, skriftligen inom 12 månader efter det att han fått vetskap om förlusten eller skadan, framställa sitt krav på ersättning vid dödsfall och personskada till den transportör som utförde den del av transporten under vilken olyckan inträffade. Om denna del av transporten inte utfördes av transportören själv utan av en annan transportör kan resenären istället rikta sitt krav mot den andra transportören.

13.1.2 Om en transport omfattas av ett enda befordringsavtal och genomförs av flera efterföljande transportörer, får anspråk riktas mot den första eller sista transportören samt mot den transportör som har sitt huvudkontor eller den filial eller agentur som ingått befordringsavtalet i den stat där den resande har sitt hemvist eller är stadigvarande bosatt.

13.2 Andra reklamationer och klagomål

13.2.1 Andra reklamationer och klagomål kan riktas mot det trafikföretag som utfärdat biljetten eller till vilken transportör som helst som deltar i utförandet av befordringsavtalet.

13.2.2 Transportörer mot vilka reklamationer och klagomål riktas, ger resenärerna ett motiverat svar inom en månad efter att ha mottagit dem. I tillämpliga fall översänder transportörerna reklamationer och klagomål till den ansvarige transportören och informerar samtidigt resenärerna om att så har skett. Transportörerna ger då resenärerna ett slutgiltigt svar inom tre månader efter att ha mottagit deras reklamationer och klagomål.

13.3.3 På webbsidorna www.cit-rail.org och www.railpassenger.info lämnas detaljerad information om respektive transportörs kundtjänst i form av adresser, deras arbetsspråk etc. Dessa uppgifter kan också fås via webbsidorna hos de transportörer som accepterar GCC-CIV/PRR och vanligen även hos deras säljställen som tillhandahåller kundtjänst.

 

14. Tvister

14.1 Transportörer mot vilka talan får föras

14.1.1 Talan baserad på transportörens ansvar vid dödsfall och personskada får endast riktas till den transportör som utförde den del av transporten under vilken olyckan inträffade. Om denna del av transporten inte utfördes av transportören själv utan av en annan transportör kan den kärande istället rikta sitt krav till denna andra transportör.

14.1.2 Talan om återbetalning av ett belopp som har betalats i enlighet med befordringsavtalet får föras mot den transportör som har tagit emot detta belopp eller mot den transportör för vars räkning det har tagits emot.

14.1.3 Talan om reklamationer och klagomål vid förseningar och andra händelser som grundas på befordringsavtalet får endast föras mot den första eller sista transportören eller den transportör som utförde den del av transporten under vilken den omständighet inträffade som talan grundas på.

14.1.4 För reklamationer och klagomål gällande befordringsavtal för polletterat resgods eller bilar som transporteras med biltåg tillämpas Artikel 56 § 3 CIV.

14.1.5 Om käranden har rätt att välja mellan flera transportörer ska hans valrätt upphöra när talan väckts mot någon av dessa.

14.2 Behörig rättsinstans

Rättsliga åtgärder baserade på befordringsavtalet får endast vidtas hos rättsinstanserna i medlemsstaterna i den Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) eller Europeiska Unionen (EU) där den svarande har sitt hemvist, är stadigvarande bosatt, har sitt huvudkontor eller den filial respektive agentur som har slutit befordringsavtalet med resenären. Rättsliga åtgärder får inte vidtas hos andra rättsinstanser.

14.3 Tillämplig rätt

Om flera länders nationella rätt är tillämpliga, äger det landets rätt, inkl lagvalsregler, tillämpning där den berättigade resenären framställer sitt krav.

 

Bilaga 1 Information om transport av farligt gods *)

Medtagande av farligt gods som handbagage, polletterat resgods eller i bilar som transporteras på biltåg

Ämnen och föremål som finns beskrivna i Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), inklusive explosiva och brännbara ämnen och föremål, ämnen som spontant är självantändande, ämnen som är giftiga,
sjukdomsalstrande, radioaktiva och frätande är inte tillåtna att medföras som handbagage eller polletterat resgods.

Endast de typer av farligt gods som uppfyller RIDs undantagsregler är tillåtna. Dessa inkluderar speciellt farligt gods för personlig användning och utrustning som innehåller farligt gods i sin tekniska utformning under förutsättning att förpackning och dess naturliga beskaffenhet hindrar all form av läckage av innehållet, t ex tändstickor, cigarettändare, aerosoler, elektronisk utrustning för in- och uppspelning, mobiltelefoner och bärbara datorer samt gas och flytande bränslen i bränslebehållare avsedda för transport.

Följande radioaktiva substanser är tillåtna:

- som implantage eller inkorporerade för diagnostiska och terapeutiska ändamål i en persons eller levande djurs kropp

- som finns i produkter för konsumtion efter försäljning till slutförbrukare om de har godkänts av behöriga myndigheter

- som förekommer i naturligt tillstånd och innehåller radionukelära ämnen i sitt naturliga tillstånd eller från vilka radionukelära ämnen har extraherats.

Terapeutisk utrustning för resan är tillåten.

Varje transportör kan utfärda tilläggsrestriktioner.

_______________

*) Denna information är avsedd att upplysa resenärerna om de restriktioner som finns för medtagande av farligt gods som handbagage eller polletterat resgods (i enlighet med Reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID). Detta reglemente finns tillgängligt i den officiella delen av CITs webbsida www.cit-rail.org. Den kan också fås via transportörerna och deras egna webbsidor.