Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ Prio Medlemsregler

SJ Prio Medlemsregler

1. Inledande bestämmelser

1.1 SJ AB (SJ) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och lokal trafik samt dag- och nattrafik enligt olika servicekoncept. SJs utbud av persontrafik varierar över tiden.

1.2 För tågresor regleras den resandes rättigheter och skyldigheter av SJ AB Allmänna villkor för befordran i Järnvägstrafik (SJs Allmänna villkor). SJs Köpvillkor gäller vid avtal om köp av resa och därtill erbjudna tilläggstjänster som ingås med SJ. SJs Allmänna villkor och Köpvillkor presenteras på www.sj.se.

1.3 SJ Prio är ett kundprogram för SJs resenärer. Parter i SJ Prio är medlemmen respektive SJ. Dessa medlemsregler omfattar de villkor som gäller för medlemskap i SJ Prio. Vid var tid aktuella medlemsregler presenteras på www.sj.se.

2. Medlemskap & medlemskort

2.1 Medlemskapet i SJ Prio är personligt vilket innebär att endast den medlem som står registrerad för medlemskapet har rätt att använda det. Medlemskapet i SJ Prio är kostnadsfritt.

2.2 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli medlemmar. Endast ett medlemskap i SJ Prio per person kan beviljas.

2.3 För att bli medlem i SJ Prio måste de uppgifter som är obligatoriska vid anmälan lämnas. Medlemskapet registreras i medlemmens namn, födelsenummer/födelsedata, e-postadress och postadress. Adressuppgifter uppdateras automatiskt med hjälp av folkbokföringsregistret.

2.4 De sätt en medlem godkänner medlemsreglerna på är olika beroende på anmälningskanal. Vid anmälan till SJ Prio på www.sj.se sker godkännandet i samband med att anmälan genomförs. Sker anmälan till SJ Prio via SMS, via SJs app., per telefon till SJ Prio Medlemsservice eller SJ Contact Center eller vid kontakt med SJ Resebutik accepteras medlemsreglerna genom att medlemmen första gången nyttjar någon del inom SJ Prio (t.ex. samlar och använder poäng eller nyttjar medlemsförmåner).

2.5 Medlem i SJ Prio och som fyllt 18 år har även möjlighet att ansöka om ett SJ Prio MasterCard som är ett så kallat kombinerat SJ Prio medlemskort med betal- och kreditfunktion. SJ Prio MasterCard administreras av SEB Kort AB (SEB Kort). SEB Kort ansvarar ensamt för de delar som rör betal- och kreditfunktionen i SJ Prio MasterCard. Villkoren för betal- och kreditfunktionen regleras i SJ Prio MasterCard Kontovillkor. Kontovillkoren godkänns i samband med ansökan av SJ Prio MasterCard. För SJ Prio MasterCard tillkommer kostnader och avgifter som vid var tid bestäms av SEB Kort. Mer information om SJ Prio MasterCard och aktuella SJ Prio MasterCard Kontovillkor presenteras på www.sj.se. En medlem kan endast beviljas ett (1) SJ Prio MasterCard.

2.6 För medlemmar som innehar flera medlemskap i enlighet med tidigare medlemsregler flyttas samtliga poäng exklusive eventuella välkomstpoäng över till det kvarvarande medlemskapets poängkonto.

2.7 Medlem i SJ Prio får en unik medlemsidentifikation i form av ett medlemsnummer med tillhörande säkerhetskod. Medlemmen får även ett personligt SJ Prio medlemskort digitalt i SJs app, alternativt ett fysiskt kort som skickas till medlemmen. SJ Prio MasterCard finns endast som fysiskt kort.

2.8 På medlemskortet finns medlemsnummer, medlemmens namn och kortets giltighetstid angivet. På medlemmens SJ Prio MasterCard återfinns även ett kortnummer som används vid betalning med kortet. För att SJ Prio MasterCard och fysiska SJ Prio medlemskort skall anses vara giltigt måste medlemmen skriva sin namnteckning på kortets baksida.

2.9 Medlemskortet med tillhörande säkerhetskod är en personlig identifikations- och värdehandling som skall förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som andra värdehandlingar.

2.10 Medlem i SJ Prio skall vid anmodan kunna styrka sitt medlemskap t.ex. genom att ange sin säkerhetskod i samband med ärenden hos SJ Prio Medlemsservice eller vid bokning av poängresor per telefon (SJ Prio Medlemsservice eller SJ Contact Center) eller i SJ Resebutik. Medlemmen kan även styrka sitt medlemskap genom att uppvisa giltigt SJ Prio medlemskort tillsammans med giltig legitimation t.ex. ombord på tåget.

2.11 Vid borttappat, stulet eller förstört fysiskt SJ Prio medlemskort skall detta snarast meddelas till SJ Prio Medlemsservice. Är det borttappade, stulna eller förstörda kortet ett SJ Prio MasterCard skall detta snarast anmälas till SEB Kort. Ersättningskort utfärdas då och sänds per post till medlemmens folkbokföringsadress. Ersättningskortet utfärdas med samma giltighetstid, medlemsnummer och medlemsnivå som originalkortet. För SJ Prio MasterCard tillkommer en vid var tid gällande avgift för utställandet av ersättningskort. Innan det nya kortet anlänt kan medlemmen fortsätta samla poäng genom att uppge sitt medlemsnummer och använda poäng genom att ange sitt medlemsnummer och sin säkerhetskod. Om medlemmen behöver ny säkerhetskod kan detta beställas via SJ Prio Medlemservice.

2.12 Om inga poäng intjänats under en 12-månadersperiod förbehåller sig SJ rätten att upphöra med att skicka information till medlemmen. Och om inga poäng samlats under en sammanhängande treårsperiod har SJ rätt att utan föregående avisering avsluta medlemskapet.

2.13 Vid missbruk eller väsentligt avtalsbrott mot gällande medlemsregler äger SJ rätt att omedelbart avsluta medlemskapet. SJ har även rätt att avsluta medlemskapet i de fall medlemmen har obetalda utestående skulder till SJ. Vid uppsägning upphör intjänade outnyttjade poäng att gälla.

2.14 Vid uppsägning av medlemskap i SJ Prio (på medlemmens eller SJs begäran) upphör möjligheten att nyttja delarna inom SJ Prio (t.ex. samla och använda outnyttjade poäng eller nyttja medlemsförmåner). Vid uppsägning av medlemskap i SJ Prio sägs även eventuellt SJ Prio MasterCard upp.

3. Medlemsnivåer & medlemsförmåner

3.1 I samband med anmälan till SJ Prio skapas medlemmens medlemsår. Medlemsåret sätts till den dag som medlemskapet registreras och 365 dagar framåt. Därefter påbörjas ett nytt medlemsår osv.

3.2 SJ Prio har tre medlemsnivåer; Vit, Grå och Svart medlemsnivå. Nya medlemmar erhåller medlemskap på Vit medlemsnivå och kvalificerar sig därefter till Grå eller Svart medlemsnivå baserat på det antal Nivåpoäng som samlas in under ett och samma medlemsår. Kunder med SJ Årskort som anmäler sig till SJ Prio får ett medlemskap på den högsta medlemsnivån (Svart) direkt.

3.3 Med Nivåpoäng avses poäng som påverkar medlemsnivån i SJ Prio. Medlemmen kan även samla Övriga poäng som från tid till annan delas ut vid t.ex. kampanjer eller från SJs samarbetspartners. Övriga poäng har ingen påverkan på medlemsnivån i SJ Prio. Nivåpoäng och Övriga poäng är dock lika mycket värda vid användande av poäng. På www.sj.se finns angivet vilka tjänster som ger Nivåpoäng respektive Övriga poäng.

3.4 Uppgradering av medlemsnivå sker löpande under medlemsåret. För uppgradering till Grå medlemsnivå eller för att behålla Grå medlemsnivå krävs 6 000 intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. För uppgradering till Svart medlemsnivå eller för att behålla Svart medlemsnivå krävs 25 000 intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. Medlemskort på Grå medlemsnivå och Svart medlemsnivå är giltiga det medlemsår under vilket medlemmen kvalificerar sig samt hela nästkommande medlemsår.

3.5 Vid varje avslutat medlemsår sker en utvärdering av medlemmens medlemsnivå baserat på antal intjänade Nivåpoäng under det gångna medlemsåret. Dessa Nivåpoäng avgör om medlemsnivån skall bibehållas eller om nedgradering skall ske. Eventuell nedgradering sker endast en medlemsnivå i taget, dvs. en medlem på Svart medlemsnivå nedgraderas endast till Grå medlemsnivå även om antalet Nivåpoäng egentligen inte räcker för den Grå medlemsnivån. Medlemsnivån påverkas endast av totalt antal intjänade nivåpoäng under ett medlemsår, inte av att poäng används. För medlemmen resulterar utvärderingen i ett nytt medlemskort på samma eller lägre medlemsnivå. Eventuellt utbyte av medlemskort sker i god tid innan innevarande medlemskorts sista giltighetsdatum.

3.6 Medlemskap på de olika medlemsnivåerna (Vit, Grå och Svart) berättigar till olika medlemsförmåner. Dessa medlemsförmåner är personliga och gäller endast hos SJ eller hos angivna samarbetspartners. De medlemsförmåner som vid var tid är gällande finns angivna på www.sj.se.

4. Att samla poäng

4.1 Medlemmar oavsett medlemsnivå har möjlighet att samla poäng vid personliga inköp av SJs produkter och tjänster. Exempel på poänggrundande produkter och tjänster är SJ tågresor (exkl. bokningsavgift), SJ Årskort eller andra mängdköpbiljetter, varor i SJs bistro, tilläggstjänster som förbeställd mat samt produkter och tjänster hos vid var tid gällande samarbetspartners. Vilka produkter och tjänster som ger Nivåpoäng respektive Övriga poäng samt hur många poäng som utdelas för respektive produkt/tjänst presenteras på www.sj.se.

4.2 Med personliga inköp av SJs produkter och tjänster menas att medlemmen endast kan samla poäng på t.ex. egna SJ tågresor (dvs. de tågresor som medlemmen själv nyttjar). En medlem kan inte samla poäng på resor som denne bokar för annan. Medlem i SJ Prio samlar dock poäng oavsett vem som betalar de tjänster som i SJ Prio berättigar till poäng.

4.3 För att samla poäng på SJ tågresor skall medlemsnumret anges vid bokningstillfället. Om medlemsnummer inte har angivits vid bokningstillfället har medlemmen möjlighet att registrera detta för den aktuella resan före tågets avresetid på inloggade sidor på www.sj.se (Medlemssidor under fliken Registrera biljett) eller via SJ Prio Medlemsservice. För att samla poäng på köp av SJ Årskort och SJ Månadsbiljett skall medlemsnumret anges vid köptillfället. För att samla poäng för SJ Pendlarkort, TiM-kombinationsbiljett, i SJ Regional-automat och genom samarbetspartners finns särskilda rutiner. Läs mer på www.sj.se. För att poäng på resor ska kunna samlas måste resan vara köpt via SJs säljsystem. Exempel på köpställen med SJs säljsystem är www.sj.se, 0771-75 75 75, SJ Resebutik, SJ Biljettautomat (inklusive SJ Biljettautomat på Kastrup, Köpenhamn H och Oslo S), SJ Regional-automater i Mälardalen och svenska resebyråer med SJ-agentur. Resor med SJs tåg köpta utomlands (med undantag av SJ Biljettautomat enligt ovan) ger inte poäng. För att samla poäng i SJs bistro måste ett giltigt medlemskort uppvisas vid köptillfället.

4.4 Poäng erhålls alltid för de tågsträckor och den serviceklass som t.ex. finns angivna i biljetten (oavsett biljettslag) även om medlemmen erbjuds att uppgraderas till nästa klass. Detta gäller även om SJ är anledningen till att medlemmen måste resa en annan väg än den som finns angiven i den ursprungliga bokningen.

4.5 Om SJ anlitar annat tågföretag eller annat färdmedel för att utföra sina tjänster erhålls poäng endast om detta finns särskilt angivet på www.sj.se.

4.6 Medlemmar som innehar ett SJ Prio MasterCard samlar vid betalning med kortet, utöver det som anges ovan, ytterligare SJ Prio-poäng på i stort sett samtliga inköp som görs med kortet såväl inom som utom SJ (dock ej på kontantuttag, valutaköp och betalning av fakturor). Nivågrundande poäng delas ut enligt en differentierad skala, där medlemmar på Svart medlemsnivå samlar fler poäng än en medlem på Vit medlemsnivå för samma belopp. Aktuell poängintjäningstabell presenteras på www.sj.se.

4.7 Poängen blir tillgängliga för användande på medlemmens poängkonto vid olika tillfällen beroende på vilka tjänster som medlemmen köper. Exempelvis ger enstaka SJ tågresor poäng inom två dagar efter resans genomförande. Poäng intjänade med SJ Prio MasterCard specificeras månadsvis som en total på medlemmens poängkonto inom 14 dagar efter varje månadsskifte. Tidpunkt för poängens tillgänglighet för olika tjänster presenteras på www.sj.se.

4.8 Alla poäng som tjänas in är giltiga under det kalenderår de tjänats in samt under ytterligare två hela kalenderår och förfaller därmed den 31 december sistnämnda år om poängen inte har utnyttjats dessförinnan. Poängens giltighetstid beräknas från den dag de blir tillgängliga på medlemmens poängkonto. Vid uttag av poäng används tidigast intjänade poäng först.

4.9 Efterregistrering av poäng (t.ex. efter genomförd resa) sker via SJ Prio Medlemsservice senast tre (3) månader efter avresa eller köp. Efterregistrering av poäng för SJ tågresor kräver att medlemmen kan presentera ett SJ bokningsnummer som innehåller medlemmens namn. Efterregistrering av köp gjorda i SJs bistro är också möjliga i undantagsfall, till exempel om kassasystem i bistron varit ur funktion. För efterregistrering krävs giltigt bistrokvitto med ombordpersonalens påskrift som medlemmen skickar till SJ Prio Medlemsservice. Efterregistrering av andra köp (exempelvis hos SJ samarbetspartners) tillåts endast i undantagsfall, t.ex. när kassa- och betalningssystem är ur funktion. Intyg ska bifogas kvitton. För samtliga efterregistreringar krävs att medlemmen var medlem i SJ Prio vid res- eller köptillfället.

4.10 SJ förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att samla poäng och utnyttja medlemsförmåner i samband med vissa specialerbjudanden och i vissa avtal med företag och organisationer. 

4.11 Poäng ges inte vid användande av poäng, t.ex. vid poängresor, eller vid betalning med SJ Värdebevis.

Poängregistrering

5. Att använda poäng

5.1 Intjänade poäng kan användas till uttag av fria tågresor (enkelresor), s.k. poängresor, för inköp av utvalda varor i bistron eller för andra poängerbjudanden som är giltiga från tid till annan hos SJ eller SJs samarbetspartners. Aktuell uttagstabell presenteras på www.sj.se.

5.2 Poäng är personliga och kan inte överlåtas till annan. Poäng har inget ekonomiskt värde och kan inte inlösas mot kontanter. Två eller flera medlemmar kan heller inte lägga ihop sina poäng för att på så sätt uppfylla gränserna för poänguttag om detta inte speciellt anges specifikt i ett erbjudande. Däremot kan medlem välja att överlåta t.ex. en tågresa som har betalats med poäng till annan.

5.3 Poängresor kan beställas på inloggade sidor på www.sj.se eller genom SJ Prio Medlemsservice, SJ Contact Center eller SJ Resebutik. För att beställa en poängresa via SJ Prio Medlemsservice, SJ Contact Center eller SJ Resebutik måste den personliga säkerhetskoden uppges.

5.4 Ett begränsat antal tågresor finns tillgängliga för uttag av poängresor. Tillgängligheten är beroende av ledig kapacitet vid bokningstillfället. Det kan finnas lediga platser till normalpris även om antalet tågplatser som avsatts till uttag av poängresor är fullbokade. Det kan också finnas tillfällen då inga tågresor finns tillgängliga för poängresor.

5.5 Poäng för poängresa dras från poängkontot i samband med att bokning genomförs. För att poäng ska återföras till medlemmens poängkonto vid avbokning eller ombokning av poängresa eller annat poänguttag måste avbokning eller ombokning göras före planerad avresetidpunkt. Medlemmen kan avboka poängresor via inloggade sidor på www.sj.se, genom att ringa SJ Prio Medlemsservice eller besöka SJ Resebutik. Uthämtade biljetter skickas till SJ Prio Medlemsservice, Box 1028, 831 29 Östersund eller lämnas in i SJ Resebutik. Endast giltiga poäng kan återföras till medlemmens poängkonto. För poänguttag hos SJs samarbetspartners kan andra regler för avbokning och ombokning komma att gälla. Aktuella regler för respektive samarbetspartner presenteras på www.sj.se.

5.6 En poängresa sker under samma villkor som en ordinarie resa. Detta innebär bland annat att medlemmen har rätt att erhålla förseningsersättning vid försenad resa enligt SJs Allmänna villkor. Ersättning för förseningsersättning för en poängresa delas ut i återbetalning av aktuellt antal poäng (aktuella regler för förseningsersättning presenteras på www.sj.se). De medlemsförmåner som ingår på respektive medlemsnivå gäller även vid poängresa.

5.7 Från tid till annan kan värdecheck/voucher komma att ställas ut t.ex. i samband med att medlemmen använder poäng till erbjudande hos SJs samarbetsparters. Utställd värdecheck/voucher är ett värdedokument som kan användas som hel- eller delbetalning för vald tjänst. Återbetalning i kontanter är inte möjlig. Utställd värdecheck/voucher måste överlämnas vid det tillfälle medlemmen utnyttjar den. Giltighetstiden och regler för användande framgår på värdechecken/vouchern. Förlorad värdecheck/voucher ersätts inte.

6. Tjänsteresor

6.1 Medlem som avser att använda poäng i SJ Prio, som intjänats i samband med tjänsteresa och som betalas av arbetsgivaren, är skyldig att på förhand anmäla detta till arbetsgivaren. Är medlemmen offentligt anställd görs denne uppmärksam på att många arbetsgivare inte tillåter att poäng intjänade i tjänsten används för privat bruk.

6.2 Förmån intjänad på tjänster och produkter inom ramen för SJ Prio som betalas av arbetsgivaren är skattepliktiga. Det åligger medlemmen själv att underrätta berört skattekontor. Uppgifter om förmånens art skall lämnas av arbetstagaren till arbetsgivaren så snart som möjligt dock senast en månad efter utnyttjandet. Uppgiften skall ligga till grund för arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgift och betala sociala avgifter. Att använda poäng där medlemmen själv betalt för den poänggrundande aktiviteten är inte skattepliktigt. För mer information om gällande regler hänvisas till Skatteverket.

7. Behandling av personuppgifter m.m.

7.1 SJ avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till SJ och som samlas in i samband med användandet av SJ Prio. SJ ansvarar för att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Information om hur SJ behandlar medlems personuppgifter och för vilka syften, samt information om rättigheter under personuppgiftslagen kan du läsa om på www.sj.se/dataskydd Genom att registrera personuppgifter samtycker medlemmen till SJs behandling av personuppgifter.

7.2 Genom anmälan till SJ Prio eller användning av SJ Prio medlemskort samtycker medlemmen även till att mottaga information och marknadsföringsmaterial per post, telefon, e-post, sms/mms eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin epostadress eller mobiltelefonnummer till SJ.

7.3 SJ äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera medlemmens kommunikation med SJ.

7.4 Medlem har rätt att från SJ få information om behandlingen av de personuppgifter som berör denne. SJ kommer på medlems begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Medlem kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SJ, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne. Medlemmen har rätt att begära att dennes uppgifter inte skall behandlas för direkt marknadsföring. Detta görs till SJ Prio Medlemsservice. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det SJ att vidta rättelseåtgärder

7.5 Av säkerhetsskäl måste SJ skriftligen informeras om namnbyte. Detta sker genom att medlemmen anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller själv använder inloggade tjänster på www.sj.se.

7.6 Information t.ex. saldo på poängkonto och resestatistik lämnas endast ut till medlem som anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller som själv använder inloggade tjänster på www.sj.se.

7.7 Registrering i spärregister kan komma att ske i fall medlemskap sägs upp på grund av missbruk eller väsentligt brott mot medlemsreglerna samt på grund av att medlemskap beviljats under felaktiga förutsättningar.

8. Allmänt

8.1 Från tid till annan kommer medlem i SJ Prio att erhålla förmånliga medlemserbjudanden och bli föremål för olika kampanjer (poängerbjudanden, inbjudningar till evenemang, tävlingar etc.). Dessa kan vara begränsade i tid, vara riktade till vissa marknader eller till särskilda grupper inom medlemsbasen. Specifika villkor för dessa aktiviteter kommer att specificeras i samband med varje erbjudande och kampanj.

8.2 Medlemserbjudanden och annan information kan kommuniceras via olika kanaler som till exempel e-post, medlemssidor på sj.se, brev och sms/mms. Vanligast är dock e-post och medlemssidor.

8.3 Aktuella medlemsregler, kontovillkor för SJ Prio MasterCard, intjänings- och uttagstabell och övrig information om SJ Prio presenteras på www.sj.se. SJ förbehåller sig rätten att göra ändringar av innehållet i SJ Prio och har rätt att ändra i SJ Prio Medlemsregler med 30 dagars varsel. Aktuella medlemsregler och avisering inför kommande förändringar presenteras på www.sj.se (SJ Prio Medlemsregler).

8.4 SJ äger rätt att med sex (6) månaders varsel upphöra med SJ Prio.

9. Tvister

9.1 Medlemmen uppmanas i första hand att framställa krav på ersättning direkt till SJ Prio Medlemsservice.

9.2 Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa medlemsregler avgörs av allmän domstol. Har medlemmen i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) begärt prövning av tvist med SJ, skall SJ och medlemmen avvakta ARNs beslut innan talan väcks. Föreligger ARNs beslut först sedan fordringen preskriberats har part ändå rätt att väcka talan inom tre månader från dagen för beslutet. Endast om talan väcks efter denna tidsfrist får den andra parten göra invändning om preskription.

10. Force Majeure

10.1 SJ är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

11. Kontaktinformation

SJ Prio Medlemsservice
Telefon: 0771-75 75 75 (tonval 4)
Adress: SJ Prio Medlemsservice
Box 1028
831 29 Östersund
E-post: sjprio@sj.se
Webb: www.sj.se

SJ Prio MasterCard (SEB Kort AB)

Telefon: SJ Prio MasterCard Kundtjänst: 08-14 74 20
(för frågor som rör transaktioner, kontoutdrag, ansökan till/avslut av SJ Prio MasterCard etc)
Öppet: Helgfri vardag 1 september–31 maj kl. 08.30-17.00 (1 jun–31 aug kl. 08.30-16.30)
Telefon SJ Prio MasterCard Spärrtelefon: 08- 14 72 00
Öppet: Varje dag kl. 00.00-24.00

Personuppgiftsombud för SJ Prio

SJ AB
SJ Personuppgiftsombud
Box 1028
831 29 Östersund

12. Ikraftträdande

12.1. Dessa medlemsregler träder i kraft den 11 december 2015. Medlemsreglerna gäller tillsvidare och ersätter alla tidigare utgåvor.

---------------------

SJ PRIO MEMBERSHIP RULES

SJ PRIO MEMBERSHIP RULES

 

1. Introductory provisions

1.1 SJ AB (SJ) develops, produces and sells travel under its own management and in cooperation with various partners. The range of services offered comprises interregional, regional and local traffic and daytime and night-time traffic in accordance with various service concepts. SJ’s range of passenger transportation services varies over time.

1.2 For train journeys, the passenger’s rights and obligations are regulated by SJ AB’s Standard Terms  and Conditions of Rail Traffic (SJ’s Standard Terms). SJ's General Terms and Conditions of Purchase shall apply in conjunction with agreements related to purchases of travel and supplemental services offered therewith which are entered into with SJ. SJ's General Terms and Conditions and General Terms and Conditions of Purchase are available at www.sj.se

1.3  SJ Prio is a customer loyalty programme for SJ’s travellers. The parties to SJ Prio are the members and SJ. These membership rules comprise the terms and conditions that apply to membership in SJ Prio. The membership rules applicable from time to time are available at www.sj.se

2. Membership & Membership Card

2.1 Membership of SJ Prio is personal, which means that only the member who is registered for the membership is entitled to use it. Membership in SJ Prio is free of charge.

2.2 Membership is only granted to people who are aged 16 or older. Companies and other legal entities may not become members. Only one membership in SJ Prio per person can be granted.

2.3  In order to become an SJ Prio member, the information which is mandatory must be provided when the application is submitted. Membership is registered in the member's name, personal ID number, e-mail address and postal address. Address information is automatically updated with the help of the national population register.

2.4  How a member can accept the membership rules depends on the application channel used. When applying to join SJ Prio at www.sj.se, acceptance takes place when the application is submitted. If the application to become a SJ Prio member is made by SMS, via SJ's app, by phone to SJ Prio Membership Services or SJ Contact Centre, or by contact with the SJ Ticket Office, the membership rules are accepted the first time that the member uses any aspect of SJ Prio (e.g. accruing and spending points or taking advantage of membership benefits).

2.5 SJ Prio members aged 18 or above can also apply for a SJ Prio MasterCard, which is known as a combined SJ Prio membership card with a debit and credit function. The SJ Prio MasterCard is administered by SEB Kort AB (SEB Kort). SEB Kort is solely responsible for those elements pertaining to the debit and credit function of the SJ Prio MasterCard. The terms and conditions of the debit and credit function are regulated in the SJ Prio MasterCard Account Terms & Conditions. The Account Terms & Conditions are accepted at the time the application for an SJ Prio MasterCard is submitted. Costs and fees determined by SEB Kort from time to time are payable for the SJ Prio MasterCard. Further information about the SJ Prio MasterCard and the current SJ Prio MasterCard Account Terms & Conditions are available at www.sj.se A member can only be granted one (1) SJ Prio MasterCard.

2.6  With respect to members who hold multiple memberships in accordance with previous
membership rules all points excluding any welcome points shall be transferred to the remaining membership point account.

2.7 An SJ Prio member will receive a unique membership identifier in the form of a membership number with an associated security code. The member will also receive a personal membership card digitally in SJ's app or a physical card which will be sent to the member. SJ Prio MasterCard is only available as a physical card.

2.8 The membership card displays the membership number, the member’s name and the card’s validity period. The member’s SJ Prio MasterCard also displays a card number which is used when paying with the card. In order for SJ Prio MasterCard and physical SJ Prio membership card to be valid, the member must sign the back of the card.

2.9 The membership card and its associated security code are a form of personal identification and a valuable document that must be kept and handled in the same secure manner as other valuable documents.

2.10  SJ Prio members must, upon request, be able to provide proof of their membership, e.g. by providing their security code in dealings with SJ Membership Services or when booking points travel by telephone – SJ Prio Membership Service or SJ Contact Center) or in an SJ Ticket Office. The member may also prove his or her identity by presenting a valid SJ Prio membership card together with a valid ID, for example on board a train.

2.11 The loss, theft or destruction of a SJ Prio Membership card must be reported to SJ Prio Membership Services as soon as possible. If the lost, stolen or destroyed card is a SJ Prio MasterCard, the loss, theft or destruction must be reported to SEB Kort as soon as possible. A replacement card will then be issued and sent by post to the member’s registered home address. The replacement card is issued with the same validity period, membership number and membership level as the original card. Replacement of an SJ Prio MasterCard will be subject to the fee applicable from time to time. The member may continue to earn points before the new card has arrived by stating his or her membership number, and may use points by stating his or her membership number and security code. If the member needs a new security code, it may be ordered via SJ Prio Membership Services.

2.12  If no points have been earned during a 12-month period, SJ reserves the right to discontinue sending information to the member. Moreover, if no points have been earned during a consecutive three-year period, SJ is entitled to terminate the membership without prior notice.

2.13  In the event of abuse or a material breach of contract with regard to applicable membership rules, SJ shall be entitled to immediately terminate the membership. SJ shall also be entitled to terminate the membership if the member has unpaid outstanding debts to SJ. Any earned but unused points shall be invalidated upon termination.

2.14 Upon termination of SJ Prio membership (at the request of the member or SJ), the ability to use elements of SJ Prio (such as the accrual and use of unused points or the use of membership benefits) shall terminate. Upon termination of membership of SJ Prio, the SJ Prio MasterCard, if any, will also be terminated.

3. Membership levels & membership benefits

3.1 The member’s membership year is created at the time of the application. The membership year starts on the date on which membership is registered and continues for 365 days. The next membership year then commences, and so on.

3.2  SJ Prio has three membership levels: White, Grey and Black. New members are assigned White membership level, and subsequently qualify for Grey or Black membership level, based on the number of Level Points collected during a single membership year. Customers with SJ Annual Cards who apply for SJ Prio membership immediately receive membership at the highest level (Black).

3.3  "Level Points" refers to points which affect the SJ Prio membership level. The member can also earn Other Points awarded from time to time, e.g. in conjunction with campaigns or by SJ’s cooperating partners. Other Points have no effect on the SJ Prio membership level. Level Points and Other Points are of equal worth when using points. Information regarding the services which earn Level Points and Other Points is available at www.sj.se.

3.4 Membership level upgrading occurs on a rolling basis during the membership year. Upgrading to, or retention of, Grey membership requires that 6,000 Level Points be earned during a single membership year. Upgrading to, or retention of, Black membership requires that 25,000 Level Points be earned during one membership year. Membership cards at the Grey member level and Black member level are valid for the membership year during which the member qualifies for the level and for the entire following year.

3.5 At the end of each membership year, the member's membership level will be evaluated based on the number of Level Points earned during the newly-closed membership year. These Level Points determine whether the membership level will be retained or downgraded. Any downgrades will entail only one reduction in membership level at a time, i.e. a member at the Black membership level will only be downgraded to the Grey membership level, even if the number of Level Points is not actually sufficient for the Grey membership level. The membership level is affected only by the total number of points earned during one membership year and not by use of the points. The evaluation results in the issuance of a new membership card to the member at the same or a lower membership level. Any replacement of a membership card shall take place in ample time before the expiration date of the current membership card.

3.6 Membership at the various membership levels (White, Grey and Black) entitles the member to different membership benefits. These membership benefits are personal and are only valid with SJ or with specified partners. Information regarding the membership benefits available from time to time is available at www.sj.se

4.  Earning points

4.1 Regardless of membership level, members may earn points through personal purchases of SJ’s products and services. Products and services that qualify for points include SJ’s train journeys (excluding booking fees), SJ Annual passes, or other multiple purchase tickets, items in SJ’s bistro, supplementary services such as pre-ordered food, and products and services provided by SJ’s partners from time to time. Details of the products and services that qualify for Level Points and Other Points, respectively, and of the number of points awarded for each product/service, are available at www.sj.se.

4.2 "Personal purchases of SJ’s products and services" means that the member can only earn points on, for example, his/her own SJ train journeys (i.e. the train journeys that the member personally travels). A member cannot earn points for travel booked by the member for another party. SJ Prio members can, however, earn points irrespective of who actually pays for the services which entitle the member to points under SJ Prio.

4.3  In order to earn points through SJ train travel, the membership number must be provided when the travel is booked. If the membership number is not provided at the time of booking, the member may register it for the train travel in question prior to the train’s departure time by logging in at www.sj.se (Member pages under the "Register Ticket" tab) or via SJ Prio Membership Services. In order to earn points when purchasing an SJ Annual Pass or SJ Monthly Pass, the membership number must be provided at the time of purchase. Special procedures apply to earning points for SJ Pendlarkort [SJ Commuter Pass], TiM-combination tickets, in SJ Regional machines and through cooperating partners. For further details, see www.sj.se. To earn points for travel, the travel must be purchased via SJ’s sales system. Sales outlets with SJ’s sales system include www.sj.se (+46 (0)771-75 75 75), SJ Ticket Office, SJ Ticket Machines (including SJ ticket machines at Kastrup and Copenhagen H in Denmark and Oslo S in Norway), SJ Regional machines in Mälardalen, and Swedish travel agencies that act as agents for SJ. Travel on SJ’s trains purchased in other countries (with the exception of SJ Ticket Machines as specified above) do not qualify for points. In order to earn points in SJ’s bistro, a valid membership card must be presented at the time of purchase.

4.4 Points are always earned for the train routes and service class which is, for example, specified on the ticket (irrespective of ticket type), even if the member is offered an upgrade to the next class. This applies even if SJ requires the member to take a different route than that specified in the original booking.

4.5 If SJ engages another train company or means of transportation to provide its services, points will be earned only if this is specifically stated at www.sj.se.

4.6  In addition to the foregoing, members who hold an SJ Prio MasterCard earn additional SJ Prio points when paying with the card on virtually all purchases made using the card, both purchases from SJ and purchases from third parties (any exceptions are detailed on www.sj.se). Points are awarded using a differentiated scale, whereby members at the Black membership level earn more points for the same expenditure than members at the White membership level. The current points earning table is available at www.sj.se.

4.7  The points become available for use on the member’s points account at different times,
depending on the services purchased by the member. For example, individual SJ train journeys
provide points two days after completion of the journey. Points earned using a SJ Prio MasterCard are itemised monthly as a total count on the member’s points account within 14 days of the end of each month. The dates of the points’ availability for different services can be found at www.sj.se.

4.8  All points which are earned are valid during the calendar year in which they were earned and for an additional two full calendar years; thus they expire on 31st December of the last year if they have not been used prior to this date. The points’ period of validity is calculated from the date when they became available on the member’s points account. Points are used in the order in which they are earned.

4.9 Points can be registered retroactively (e.g. after completion of a journey), via SJ Prio Membership Services, no later than three (3) months after departure or purchase. In order to register points retroactively for SJ train journeys, the member must be able to present a SJ booking number that contains the member’s name. Retroactive registration of purchases made in SJ's bistro is also possible in exceptional cases, for example if the cash register system in the bistro was out of order. Retroactive registration requires a valid bistro receipt, signed by onboard personnel, which must be sent by the member to SJ Prio Membership Services. Retroactive registration of other purchases (e.g. from SJ's cooperating partners) is only permitted in exceptional cases, e.g. when cash register and payment systems are out of order. A declaration to that effect must be attached to the receipt. All retroactive registration requires the member to have been an SJ Prio member at the time of travel or purchase.

4.10 SJ reserves the right to withdraw the possibility to earn points and make use of membership benefits in conjunction with certain special offers and in certain agreements with companies and organisations.

4.11 Points are not awarded in conjunction with the use of points, e.g. in conjunction with points travel or when paying with an SJ Voucher.

5. Using points

5.1 Earned points can be used for free train travel (single journeys), known as points travel, to purchase selected items in the bistro, or for other points offers applied from time to time by SJ or SJ’s cooperating partners. The current points spending table is available at www.sj.se.

5.2 Points are personal and cannot be assigned to another party. Points have no financial value and cannot be redeemed for cash. Moreover, two or more members may not combine their points in order to meet the limits for points expenditure unless this is specifically stated in an offer. A member may, however, choose to transfer (for example) a train journey paid for with points to another party.

5.3  Points travel can be ordered by logging on at www.sj.se or by calling SJ Prio Membership Services, SJ Contact Center, or SJ Ticket Office. In order to order points travel via SJ Prio Membership Services, the member must specify his or her personal security code.

5.4  A limited number of train journeys are available for purchase as points travel. Availability depends on capacity at the time of booking. There may be vacant seats at the normal price, even if the number of seats allocated for purchase as points travel is fully booked. There may also be occasions when no train journeys are available for purchase as points travel.

5.5  Points spent on points travel are deducted from the points account when the reservation is made. In order for points to be restored to the member’s points account upon cancellation or rebooking of points travel or other points spending, cancellation or re-booking must occur before the scheduled departure time. The member may cancel points travel by logging on at www.sj.se, by telephoning SJ Prio Membership Services, or by visiting an SJ Ticket Office. Retrieved tickets are sent to SJ Prio Membership Services, Box 1028, SE-831 29 Östersund, Sweden or turned in at an SJ Ticket Office. Only valid points can be restored to the member’s account. Other rules may apply to cancellations and re-bookings in conjunction with points spending with SJ’s cooperating partners. The current rules regarding the various cooperating partners are available at www.sj.se.

5.6 Points travel is made on the same terms and conditions as standard travel. This means, among other things, that the member is entitled to receive compensation when the train is delayed, in accordance with SJ’s Standard Terms & Conditions, in the event the journey is delayed. Compensation when the train is delayed for points travel is payable in the form of the repayment of the relevant number of points (the current rules for compensation when the train is delayed are available at www.sj.se). The membership benefits available at the member’s membership level also apply in conjunction with points travel.

5.7 Vouchers may be issued from time to time, e.g. when the member uses points in connection with an offer by SJ’s cooperating partners. A voucher is a valuable document that can be used as full or partial payment for the selected service. Vouchers cannot be redeemed for cash. A voucher must be surrendered when the member uses it. The validity period and rules for use are stated on the voucher. Lost vouchers will not be replaced.

6. Business travel

6.1 A member who intends to use SJ Prio points which were earned in conjunction with business travel and which were paid for by the member’s employer must provide the employer with advance notification of his or her intention. If the member is employed in the public sector, he or she should be aware that many employers do not permit points earned on business travel to be used privately.

6.2  Benefits earned from services and products within the scope of SJ Prio and which have been paid for by the member’s employer are taxable. The member is personally responsible for notifying the relevant tax office. The employee must submit details regarding the nature of the benefit to the employer as soon as possible, however not later than one month after use. The information forms the basis for the employer’s obligation to submit statements of earnings and tax deductions and pay social security contributions. The use of points when the member has personally paid for the activity from which points were earned is not taxable. For further information on applicable rules in this context, please contact the Swedish Tax Agency.

7. Processing of personal data, etc.

7.1 SJ intends, in its capacity as a controller of personal data, to process personal data submitted to SJ and gathered in conjunction with the use of SJ Prio. SJ is responsible for processing personal data pursuant to the Personal Data Act (1998:204). You can read information about how SJ processes member's personal data and the reason for the processing, together with information about rights afforded under the Personal Data Act, on www.sj.se/dataskydd By registering personal data, the member consents to SJ processing personal data.

7.2 By applying to SJ Prio or using the SJ Prio membership card, the member also consents to the receipt of information and marketing material by post, telephone, e-mail, SMS/MMS, or other comparable method. This is contingent on the member, in conjunction with his or her application or at a later date, having provided SJ with details of his or her address, e-mail address or mobile phone number.

7.3  SJ shall be entitled to record or otherwise document the member's communications with SJ.

7.4 The member is entitled to obtain information from SJ regarding the processing of his or her personal data. Upon the member’s request or on SJ's own initiative, SJ shall correct data which is found to be incorrect. Once annually, a member may submit a signed request to SJ, requesting details of the data SJ has registered in connection with the member. The member is entitled to request that his or her personal data not be used for direct marketing purposes; this is done by contacting SJ Prio Membership Services. If the personal data proves to be inaccurate, incomplete or otherwise irrelevant, SJ shall be required to take corrective action.

7.5 For security reasons, SJ must be informed of name changes in writing. To do so, the member must provide his or her security code in conjunction with contact with SJ Prio Membership Services, or by personally logging on at www.sj.se.

7.6 Account information, such as points account balances and travel statistics, will only be provided to a member who submits his or her security code when contacting SJ Prio Membership Services or who personally logs on to the services provided at www.sj.se.

7.7 If membership is terminated on the grounds of abuse or a material breach of the membership rules or if membership has been granted on false grounds, the individual in question may be entered in the blocking register.

8. Generally

8.1  From time to time, SJ Prio members will receive advantageous membership offers and be targeted by various campaigns (e.g. points offers, invitations to events, competitions, etc.). These may be for a limited time, or targeted to specific markets or special groups within the membership base. Specific terms and conditions for these activities will be provided in conjunction with each and every offer and campaign.

8.2 Membership offers and other information may be communicated via different channels, e.g. email, the membership pages at www.sj.se, post and SMS/MMS. The most common communication channels are, however, e-mail and the membership pages.

8.3 Current membership rules, account terms and conditions for the SJ Prio MasterCard, earnings and withdrawal tables, and other information regarding SJ Prio are available at www.sj.se. SJ reserves the right to amend the contents of SJ Prio and shall be entitled to amend the SJ Prio Membership rules with 30 days’ notice. Current membership rules and notification of impending changes are available at www.sj.se (SJ Prio Membership rules).

8.4 SJ shall be entitled to terminate the SJ Prio service upon six (6) months’ notice.

9. Disputes

9.1 Members are urged, first and foremost, to submit claims for compensation directly to SJ Prio Membership Services.

9.2 Disputes regarding the interpretation or application of these membership rules shall be resolved in a court of general jurisdiction. If the member has requested the resolution of a dispute with SJ by the Swedish National Board for Consumer Complaints (ARN), SJ and the member shall await ARN’s decision before bringing suit. If the ARN decision is not made until the claim is time barred, a party shall still be entitled to bring suit within three months of the date of the decision. The responding party may object on the grounds of the running of the statute of limitations only where suit is filed after the aforementioned deadline.

10. Force Majeure

10.1 SJ shall not be liable for events due to legislative enactments, public authority actions, acts of war, strikes, blockades, boycotts, lockouts or other similar circumstances.

11. Contact information

SJ Prio Membership Services

Telephon: +46 (0)771 75 75 75 (touchtone 4)
Adress: SJ Prio Membership Services
Box 1028
SE-831 29 Östersund
Sweden
E-mail: sjprio@sj.se
Website: www.sj.se

SJ Prio MasterCard (SEB Kort AB)

Telephon: SJ Prio MasterCard Customer Services: +46 (0)8-14 74 20
(for questions about transactions, account statements, application for/termination of SJ Prio
MasterCard etc.)

Open: Weekdays (ex. public holidays), 1 September–31 May, 8.30 am–5 pm (1 June–31 August, 8.30 am–4.30 pm)
Telephone: SJ Prio MasterCard Card blocking: tel: +46 (0)8-14 72 00
Open: 24 hours a day, 7 days a week.

Personal data ombudsman for SJ Prio

SJ AB
SJ Personuppgiftsombud
Box 1028
SE-831 29 Östersund
Sweden

12. Entry into force

12.1. These membership rules shall enter into force on 11 December 2015. The membership rules shall remain in force until further notice and shall supersede all previous versions.

--------------------