Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

1. Inledande bestämmelser

1.1 SJ AB och SJ Norge AS (”SJ”) utvecklar, producerar och säljer resor i egen regi samt i samarbete med olika parter. Tjänsteutbudet omfattar interregional, regional och lokal trafik samt dag- och nattrafik enligt olika servicekoncept. SJs utbud av persontrafik varierar över tiden. Kunder i SJ-koncernen erbjuds att ingå avtal om medlemskap i SJ Prio. 

1.2 För tågresor i SJ ABs regi regleras den resandes rättigheter och skyldigheter av SJ AB Allmänna resevillkor. SJ ABs Köpvillkor gäller vid avtal om köp av resa och därtill erbjudna tilläggstjänster som ingås med SJ. SJ ABs Allmänna resevillkor och Köpvillkor återfinns på www.sj.se.

1.3 För tågresor i SJ Norge ASs (nedan benämnt SJ Nord) regi regleras den resandes rättigheter och skyldigheter av www.sj.no. SJ Nords Köpvillkor gäller vid avtal om köp av resa. SJ Nords Resevillkor och Köpvillkor återfinns på www.sj.no.

1.4 Detta avtal reglerar villkoren för den som ingår avtal om medlemskap i SJ Prio (”Avtalet”) och därigenom erhåller SJs lojalitetserbjudanden för resenärer inom ramen för kundprogrammet SJ Prio. Parter i Avtalet är SJ Prio-resenären (”Medlem/Medlemmen”) respektive SJ AB.

2. Medlemskap

2.1 För att bli Medlem i SJ Prio måste detta Avtal godkännas och de uppgifter som är obligatoriska lämnas till SJ. Medlemskapet registreras i Medlemmens namn, födelsenummer/födelsedata, telefonnummer, e-postadress och adressuppgifter. Adressuppgifter uppdateras automatiskt med hjälp av folkbokföringsregistret eller Bisnode Consumer Intelligence.

2.2 Varje Medlem får en unik medlemsidentifikation i form av ett medlemsnummer med tillhörande säkerhetskod. Säkerhetskoden är en värdehandling som ska förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som andra värdehandlingar. Om Medlemmen behöver ny säkerhetskod kan detta beställas via SJ Prio Medlemservice.

2.3 Medlemskapet i SJ Prio är personligt vilket innebär att endast den som ingått Avtalet och registrerats som Medlem har rätt att använda det. Medlemskapet i SJ Prio är kostnadsfritt.

2.4 Medlemskapet beviljas endast personer som har fyllt 16 år. Företag och andra juridiska personer kan inte bli Medlemmar.

2.5 Endast ett medlemskap i SJ Prio per person kan beviljas. Om en Medlem har fler medlemskap i enlighet med tidigare avtalsvillkor flyttas samtliga poäng, exklusive eventuella välkomstpoäng, över till det kvarvarande medlemskapets poängkonto.

2.6 Medlem ska vid anmodan kunna styrka sitt medlemskap t.ex. genom att ange sin säkerhetskod i samband med ärenden hos SJ Prio Medlemsservice eller vid bokning av poängresor per telefon (SJ Prio Medlemsservice eller SJs Kundservice). Medlemmen kan även styrka sitt medlemskap genom att uppvisa giltig digital medlemsidentifikation, vilken återfinns i SJ App, SJ Nord-app eller via medlemslänk, tillsammans med giltig legitimation t.ex. ombord på tåget.

2.7 En Medlem kan alltid säga upp Avtalet till omedelbart upphörande utan angivande av skäl.

2.8 SJ har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall något av nedanstående inträffar;
a) Medlemmen gör sig skyldig till missbruk av SJ Prio-programmet eller brott mot gällande avtalsvillkor av inte oväsentlig karaktär,
b) medlemskapet har beviljats på felaktiga grunder, eller
c) Medlemmen har förfallna skulder till SJ av viss dignitet.

2.9 Medlemskapet upphör därutöver automatiskt om Medlemmen inte har samlat in eller använt poäng under en sammanhängande treårsperiod samt i samband med Medlems dödsfall.

2.10 Vid uppsägning av Avtalet (på Medlemmens eller SJs begäran) eller i samband med upphörande enligt 2.9, upphör möjligheten att nyttja delarna inom SJ Prio (t.ex. erhålla relevanta erbjudanden, samla och använda outnyttjade poäng eller nyttja medlemsförmåner). Vid uppsägning av Avtalet sägs även SJ Prio MasterCard upp automatiskt.

2.11 SJ förbehåller sig rätten att neka ett medlemskap om den ansökande tidigare har haft ett Medlemskap och detta medlemskap sagts upp på grund av missbruk. SJ kan komma att föra noteringar om detta.

3. Medlemsnivåer & medlemsförmåner

3.1 I samband med att Avtalet ingås skapas Medlemmens medlemsår. Medlemsåret sätts till den dag som medlemskapet registreras och 365 dagar framåt. Därefter påbörjas ett nytt medlemsår osv.

3.2 SJ Prio har tre medlemsnivåer; Vit, Grå och Svart medlemsnivå. Nya medlemmar erhåller medlemskap på Vit medlemsnivå och kvalificerar sig därefter till Grå eller Svart medlemsnivå baserat på det antal Nivåpoäng som samlas in under ett och samma medlemsår. 

3.3 Med Nivåpoäng avses poäng som påverkar medlemsnivån i SJ Prio. Medlemmen kan även samla Övriga poäng som från tid till annan delas ut vid t.ex. kampanjer eller från SJs samarbetspartners. Övriga poäng har ingen påverkan på medlemsnivån i SJ Prio. Nivåpoäng och Övriga poäng är dock lika mycket värda vid användande av poäng.

3.4 Uppgradering av medlemsnivå sker löpande under medlemsåret. För uppgradering till Grå medlemsnivå eller för att behålla Grå medlemsnivå krävs 6 000 intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. För uppgradering till Svart medlemsnivå eller för att behålla Svart medlemsnivå krävs 25 000 intjänade Nivåpoäng under ett medlemsår. Medlemskort på Grå medlemsnivå och Svart medlemsnivå är giltiga det medlemsår under vilket Medlem kvalificerar sig samt hela nästkommande medlemsår.

3.5 Vid varje avslutat medlemsår sker en utvärdering av Medlemmens medlemsnivå baserat på antal intjänade Nivåpoäng under det gångna medlemsåret. Dessa Nivåpoäng avgör om medlemsnivån ska bibehållas eller om nedgradering ska ske. Eventuell nedgradering sker endast en medlemsnivå i taget, dvs. en medlem på Svart medlemsnivå nedgraderas endast till Grå medlemsnivå även om antalet Nivåpoäng egentligen inte räcker för den Grå medlemsnivån. Medlemsnivån påverkas endast av totalt antal intjänade nivåpoäng under ett medlemsår, inte av att poäng används.

3.6 Medlemskap på de olika medlemsnivåerna (Vit, Grå och Svart) berättigar till olika medlemsförmåner. Dessa medlemsförmåner är personliga och gäller endast hos SJ eller hos angivna samarbetspartners. De medlemsförmåner som vid var tid är gällande finns angivna på www.sj.se och www.sj.no.

4. SJ Prio Mastercard

4.1 Medlemmar med svenskt personnummer som fyllt 18 år har även möjlighet att ansöka om ett SJ Prio MasterCard som är ett så kallat kombinerat SJ Prio medlemskort med betal- och kreditfunktion. SJ Prio MasterCard administreras av SEB Kort AB (SEB Kort). SEB Kort ansvarar ensamt för de delar som rör betal- och kreditfunktionen i SJ Prio MasterCard. Villkoren för betal- och kreditfunktionen regleras i SJ Prio MasterCard Kontovillkor. Kontovillkoren godkänns i samband med ansökan av SJ Prio MasterCard. För SJ Prio MasterCard tillkommer kostnader och avgifter som vid var tid bestäms av SEB Kort. Mer information om SJ Prio MasterCard och aktuella SJ Prio MasterCard Kontovillkor presenteras på www.sj.se. En Medlem kan endast beviljas ett (1) SJ Prio MasterCard.

4.2 Vid uppsägning av Avtalet om medlemskap i SJ Prio sägs även SJ Prio MasterCard upp automatiskt.

5. Att samla poäng

5.1 Medlemmar, oavsett medlemsnivå, har möjlighet att samla poäng vid personliga inköp av SJs produkter och tjänster.

SJ AB

5.2 Exempel på poänggrundande produkter och tjänster är SJ ABs tågresor (exkl. bokningsavgift), SJ Årskort eller andra mängdköpbiljetter, varor i SJ ABs bistro, tilläggstjänster som förbeställd mat samt produkter och tjänster hos vid var tid gällande samarbetspartners. En förutsättning för att köpet ska vara poänggrundande är att det genomförts i en svensk försäljningskanal. Poäng ges inte vid köp i SJ EuroNights bistro.

SJ Nord

5.3 Exempel på poänggrundande produkter och tjänster är SJ Nords tågresor och mängdköpbiljetter samt produkter och tjänster hos vid var tid gällande samarbetspartners. Poäng ges för SJ Nords produkter och tjänster vid köp via www.sj.no och SJ Nord-appen (”SJs Nord-kanal”) . Poäng ges inte vid köp i kaffeautomat, bistro eller vid köp av resa ombord på SJ Nords tåg.

Övrigt

5.4 Med personliga inköp av SJs produkter och tjänster menas att Medlemmen endast kan samla poäng på t.ex. egna SJ tågresor (dvs. de tågresor som Medlemmen själv nyttjar). Medlem kan inte samla poäng på resor som denne bokar för annan (med undantag för SJ EuroNight i enlighet med nedan). Medlem samlar dock poäng oavsett vem som betalar de tjänster som i SJ Prio berättigar till poäng. Vid köp av biljetter för resa med SJ EuroNight erhåller en i resesällskapet samtliga poäng för hela sällskapets resa.

5.5 För att samla poäng ska medlemsnumret anges vid bokningstillfället/köptillfället. För att samla poäng på mängdköpsbiljetter, köp av SJ Årskort och SJ Månadsbiljett ska medlemsnumret anges vid köptillfället. För att samla poäng i SJ Biljettautomat och genom samarbetspartners finns särskilda rutiner, läs mer på www.sj.se. För SJ ABs produkter (med undantag för resor med SJ EuroNight) finns möjlighet att göra en efterregistrering i enlighet med vad som anges i punkt 5.10 nedan om medlemsnummer inte har angivits vid boknings-/köptillfället.

5.6 Poäng erhålls alltid för de tågsträckor och den serviceklass som t.ex. finns angivna i biljetten (oavsett biljettslag) även om Medlemmen erbjuds att uppgraderas till nästa klass. Detta gäller även om SJ är anledningen till att Medlemmen måste resa en annan väg än den som finns angiven i den ursprungliga bokningen.

5.7 Medlem som innehar ett SJ Prio MasterCard samlar vid betalning med kortet, utöver det som anges ovan, ytterligare SJ Prio-poäng på i stort sett samtliga inköp som görs med kortet såväl inom som utom SJ (dock ej på kontantuttag, valutaköp, överföringar och betalning av fakturor). Aktuell poängintjäningstabell presenteras på www.sj.se.

5.8 Poängen blir tillgängliga för användande på Medlemmens poängkonto vid olika tillfällen beroende på vilka tjänster/varor som Medlem köper. Exempelvis ger enstaka tågresor med SJ AB poäng inom två dagar efter resans genomförande och motsvarande med SJ Nord 14 dagar efter resans genomförande. Poäng intjänade med SJ Prio MasterCard specificeras månadsvis som en total på Medlemmens poängkonto inom 14 dagar efter varje månadsskifte.

5.9 Alla poäng som tjänas in är giltiga under det kalenderår de tjänats in samt under ytterligare två hela kalenderår och förfaller därmed den 31 december sistnämnda år om poängen inte har utnyttjats dessförinnan. Poängens giltighetstid beräknas från den dag de blir tillgängliga på Medlemmens poängkonto. Vid uttag av poäng används tidigast intjänade poäng först.

5.10 Efterregistrering av poäng intjänade hos SJ AB sker i inloggat läge på www.sj.se, SJ app eller via SJ Prio Medlemsservice senast 90 dagar efter avresa eller första giltighetsdag. Efterregistrering av poäng för tågresor i SJ ABs regi kräver att Medlemmen kan presentera ett SJ bokningsnummer som innehåller Medlemmens namn. Efterregistrering av köp gjorda i SJ ABs bistro är också möjliga i undantagsfall, till exempel om kassasystem i bistron varit ur funktion. För efterregistrering krävs giltigt bistrokvitto med ombordpersonalens påskrift som Medlemmen skickar till SJ Prio Medlemsservice inom 90 dagar efter köpet. För efterregistreringar krävs att Medlemmen var medlem i SJ Prio vid resan, biljettens första giltighetsdag- eller vid köptillfället. Efterregistrering av poäng är inte möjlig för poäng intjänade hos SJ Nord.

5.11 SJ kan komma att uppmana Medlem till efterregistrering av poäng intjänade hos SJ AB.

5.12 SJ förbehåller sig rätten att exkludera möjligheten att samla poäng och utnyttja medlemsförmåner i samband med vissa specialerbjudanden och i vissa avtal med företag och organisationer.

5.13 Poäng ges inte vid användande av poäng, t.ex. vid poängresor, eller vid betalning med SJ Värdebevis.

6. Att använda poäng

6.1 Intjänade poäng är giltiga att använda i SJ AB och SJ Nord oavsett var poängen är intjänade.

6.2 Intjänade poäng kan användas till uttag av tågresor (enkelresor) med SJ, s.k. poängresor, och för andra poängerbjudanden som är giltiga från tid till annan eller hos SJs samarbetspartners. Det kan finnas avgångar då poängresor inte finns tillgängliga. Det är inte möjligt att använda intjänade poäng till uttag av resa med SJ EuroNight. För att använda intjänade poäng krävs i vissa fall att medlemmen identifierar sig med hjälp av BankID.

SJ AB

6.3 Poängresor kan beställas på inloggade sidor på www.sj.se i SJ App eller genom SJ Servicecenter. För att beställa en poängresa via SJ Servicecenter måste den personliga säkerhetskoden uppges

SJ Nord.

6.4 Poängresor kan beställas på inloggade sidor i SJs Nord-kanal. Poängresor kan köpas med flexibilitet ” Kan ikke refunderes” och ” Kan refunderes”. Poängresor kan inte köpas i kombination med annan operatör.

Övrigt

6.5 Poäng är personliga och kan inte överlåtas till annan. Poäng har inget ekonomiskt värde och kan inte inlösas mot kontanter. Två eller flera Medlemmar kan heller inte lägga ihop sina poäng för att på så sätt uppfylla gränserna för poänguttag. Däremot kan en Medlem välja att överlåta t.ex. en tågresa som har betalats med poäng till annan.

6.6 Poäng för poängresa dras från poängkontot i samband med att bokning genomförs. För att poäng ska återföras till Medlemmens poängkonto vid avbokning av poängresa eller annat poänguttag måste avbokning göras enligt de villkor som gäller för köpt resas flexibilitet. Medlemmen kan avboka poängresor i SJ Nord kanal samt SJ ABs samtliga försäljningskanaler med undantag för SJ Biljettautomat. Endast giltiga poäng kan återföras till Medlemmens poängkonto. Exempelvis kan poäng som vid avbokningstillfället har förfallit inte återföras till Medlemmens poängkonto. Poängens giltighetstid enligt punkt 5.7 påverkas inte av att poängen har använts och sedan återförts. För poänguttag hos SJs samarbetspartners kan andra regler för avbokning komma att gälla.

6.7 En poängresa sker under samma villkor som en ordinarie resa. Detta innebär bland annat att Medlemmen har rätt att erhålla ersättning vid försenad resa enligt tillämpliga resevillkor. Dylik ersättning för en poängresa sker genom återbetalning av aktuellt antal poäng. De medlemsförmåner som ingår på respektive medlemsnivå gäller även vid poängresa.

6.8 För det fall en Medlem gör ett poänguttag utan att poäng dras från Medlemmens poängsaldo på poängkontot, eller genomför köp utan att ha ett tillräckligt stort poängsaldo för aktuell produkt, förbehåller sig SJ rätten att 1) makulera giltigheten för poängresa eller annat poänguttag som ännu inte nyttjats, eller 2) i efterhand kreditera Medlemmens poängkonto dessa poäng.

6.9 I fall då Medlemmen uppsåtligen utnyttjat exempelvis tekniska fel i poängintjänings-/uttagshanteringen eller på annat sätt missbrukat SJ Prio-programmet, har SJ även rätt att låsa Medlemmens poängkonto för vidare poänguttag. (Rätten att vid missbruk säga upp medlemskap i SJ Prio framgår av punkt 2.8 ovan.) SJ förbehåller sig även rätten att låsa Medlemmens poängkonto för poänguttag under tiden utredning om eventuellt missbruk föreligger.

7. SJs tillhandahållande av erbjudanden och annan information samt övriga åtaganden under avtalet

7.1 Utöver möjligheten att samla poäng och använda poäng, ingår det i Avtalet att SJ ska tillhandahålla Medlemmen information, förmåner, personliga medlemserbjudanden och marknadsföring från SJ och dess samarbetspartners med ett personligt anpassat innehåll (bland annat baserat på Medlemmens kundprofil) eller som annars bedöms vara relevant för Medlemmen (”Kommunikation”). SJ ska även tillhandahålla Medlemmen tillgång till Medlemmens egen köp- och resehistorik.

7.2 För att kunna ge Medlemmen relevant anpassad Kommunikation från SJ och dess samarbetspartners samt för att kunna erbjuda enklare administration vid köp av nya resetjänster och tillgång till resehistorik, åtar sig SJ att spara och analysera Medlemmens resmönster, resetransaktioner och övrig interaktion med SJ. Kommunikation ska, i syfte att vara relevant för Medlemmen, baseras på SJs egen information, vissa uppgifter inhämtade från offentliga register samt information från SJs samarbetspartners, när Medlemmen också är kund hos samarbetspartners, t. ex. har medlemskap i samarbetspartners kund-/medlemsklubb. Därmed blir den Kommunikation Medlemmen tar emot, däribland erbjudanden från SJ eller SJs samarbetspartners, så relevant som möjligt.

7.3 Genom att ingå Avtalet samtycker Medlemmen till att få Kommunikation via e-post, via sms/mms, telefon, i inloggat läge på sj.se, i SJ App och i digitala kanaler tillhörande tredje part samt via SJ Nord-kanalen, däribland erbjudanden om tjänster och produkter från SJ eller SJs samarbetspartner. Om Medlemmen inte vill ha Kommunikation från SJ kan Medlemmen tacka nej till detta vid varje Kommunikationstillfälle eller genom att logga in på Mina Sidor på www.sj.se, via www.sj.no alternativt kontakta SJ. Om Medlemmen önskar begränsa Kommunikation som presenteras i digitala kanaler tillhörande tredje part kan det finnas möjlighet att där justera inställningarna för Kommunikation.

7.4 SJ förbehåller sig rätten att inom ramen för medlemskapet ge olika Medlemmar olika Kommunikation. Olika förmåner kan till exempel ges enbart till Medlemmar på en viss medlemsnivå, med visst inköpsmönster, viss inköpsvolym, som bor inom ett visst geografiskt område eller som är medlem i någon av SJs samarbetspartners kund-/medlemsklubbar. Vidare kan exempelvis erbjudanden vara begränsade i tid samt vara förenade med specifika villkor.

7.5 För det fall Medlemmen inte har tjänat in några poäng under en 12-månadersperiod förbehåller sig SJ rätten att upphöra med att skicka Kommunikation till Medlemmen enligt åtagandet i detta avsnitt.

8. Tjänsteresor

8.1 Medlem som avser att använda poäng i SJ Prio, som intjänats i samband med tjänsteresa som betalas av arbetsgivaren, är skyldig att på förhand anmäla detta till arbetsgivaren. Är Medlemmen offentligt anställd görs denne uppmärksam på att många arbetsgivare inte tillåter att poäng intjänade i tjänsten används för privat bruk.

8.2 Förmån intjänad på tjänster och produkter inom ramen för SJ Prio som betalas av arbetsgivaren är skattepliktiga. Det åligger Medlemmen själv att underrätta berört skattekontor. Uppgifter om förmånens art ska lämnas av arbetstagaren till arbetsgivaren så snart som möjligt dock senast en månad efter utnyttjandet. Uppgiften ska ligga till grund för arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgift och betala sociala avgifter. Att använda poäng där Medlemmen själv betalt för den poänggrundande aktiviteten är inte skattepliktigt. För mer information om gällande regler hänvisas till Skatteverket/Skatteetaten.

9. Behandling av personuppgifter m.m.

9.1 Inom ramen för SJ Prio behandlar SJ personuppgifter rörande Medlemmen. Läs mer om SJ ABs och SJ Nords personuppgiftsbehandling, såsom för vilka ändamål personuppgifterna behandlas och information om Medlemmens rättigheter vid behandling av personuppgifter på www.sj.se/dataskydd och www.sj.no/personvern.

9.2 Medlemmen ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar till SJ är korrekta samt att vid behov uppdatera sina uppgifter om uppgifterna ändras. Av säkerhetsskäl måste SJ skriftligen informeras om namnbyte. Detta sker genom att Medlemmen anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller själv använder inloggade tjänster på www.sj.se.

9.3 Information t.ex. saldo på poängkonto och resehistorik lämnas endast ut till Medlem som anger sin säkerhetskod vid kontakt med SJ Prio Medlemsservice eller som själv använder inloggade tjänster på www.sj.se och www.sj.no.

10. Allmänt

10.1 Aktuella avtalsvillkor, kontovillkor för SJ Prio MasterCard, intjänings- och uttagstabell och övrig information om SJ Prio presenteras på www.sj.se och www.sj.no. SJ förbehåller sig rätten att göra ändringar av innehållet i SJ Prio och har rätt att ändra villkoren i Avtalet med 30 dagars varsel. Aktuella avtalsvillkor och avisering inför kommande förändringar presenteras på www.sj.se och www.sj.no (SJ Prio Medlemsregler).

10.2 SJ äger rätt att med sex (6) månaders varsel upphöra med SJ Prio.

11. Tvister

11.1 Medlemmen uppmanas i första hand att framställa krav på ersättning direkt till SJ Prio Medlemsservice.

11.2 Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal avgörs av allmän domstol. Har Medlemmen i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller Forbrukerrådet begärt prövning av tvist med SJ, ska SJ och Medlemmen avvakta detta beslut innan talan väcks. Föreligger ARNs eller Forbrukarrådets beslut först sedan fordringen preskriberats har part ändå rätt att väcka talan inom tre månader från dagen för beslutet. Endast om talan väcks efter denna tidsfrist får den andra parten göra invändning om preskription.

12. Force Majeure

Om SJs fullgörande av sina åtaganden enligt Avtalet väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som SJ inte kunnat råda över och som SJ inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets ingående och vars följder SJ inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från SJs åtaganden.

13. Kontaktinformation

SJ Prio Medlemsservice i Sverige
Telefon: 0771-75 75 75 (tonval 3)
Adress: SJ Prio Medlemsservice
Box 1028
831 29 Östersund
E-post: sjprio@sj.se

SJ i Norge

Telefon: (+47) 612 52 200

SJ Prio MasterCard (SEB Kort AB)

Telefon: SJ Prio MasterCard Kundservice: (+46) 8 - 14 74 20
(för frågor som rör transaktioner, kontoutdrag, ansökan till/avslut av SJ Prio MasterCard etc)
För öppettider, se www.sj.se/sjpmckontakt
Telefon SJ Prio MasterCard Spärrtelefon: (+46) 8–14 72 00

Dataskyddsombud SJ AB

SJ AB Dataskyddsombud
105 50 Stockholm

14. Ikraftträdande

14.1 Dessa medlemsvillkor träder i kraft den 24 november 2022. Medlemsvillkoren gäller tills vidare och ersätter alla tidigare utgåvor.

------------------------------

SJ PRIO MEMBERSHIP RULES

SJ PRIO MEMBERSHIP RULES

 

1. INTRODUCTORY PROVISIONS

1.1 SJ AB and SJ Norge AS (“SJ”) develops, produces and sells travel under its own management and in cooperation with various partners. The range of services offered comprises interregional, regional and local traffic and daytime and night-time traffic in accordance with various service concepts. SJ’s range of passenger transportation services varies over time. Customers in the SJ Group are invited to enter into agreements for membership in SJ Prio.

1.2 For train journeys managed by SJ AB, the passenger’s rights and obligations are governed by SJ AB’s General Terms and Conditions of Travel. SJ AB's General Terms and Conditions of Purchase shall apply in conjunction with agreements related to purchases of travel and supplemental services offered therewith which are entered into with SJ AB. SJ AB's General Terms and Conditions of Travel and General Terms and Conditions of Purchase are available at www.sj.se.

1.3 For train journeys managed by SJ Norge AS (hereinafter “SJ Nord”), the passenger’s rights and obligations are governed by www.sj.no. SJ Nord’s General Terms and Conditions of Purchase shall apply in conjunction with agreements related to purchases of travel. SJ Nord's General Terms and Conditions of Travel and General Terms and Conditions of Purchase are available at www.sj.no

1.4 This agreement governs the terms and conditions for any person who enters into an agreement for membership in SJ Prio (the “Agreement”) and thereby receives SJ’s loyalty offers for travellers within the scope of the SJ Prio customer programme. The parties to the agreement are the SJ Prio traveller (a “Member”/the “Member”) and SJ AB.

2. MEMBERSHIP

2.1 In order to be a Member in SJ Prio, this Agreement must be accepted, and the mandatory information provided to SJ. Membership is registered through the Member's name, personal ID number/birth data, telephone number, e-mail address and postal address. Address information is automatically updated using the population register or Bisnode Consumer Intelligence.

2.2 Each member receives a unique membership ID in the form of a membership number with associated security code. The security code is a document of value which must be stored and handled in a secure manner as with other document of value. In the event that the Member needs a new security code, it can be ordered through SJ Prio Membership Service.

2.3 Membership in SJ Prio is personal, which means that only the person who has entered into the Agreement and registered as a Member is entitled to use it. Membership in SJ Prio is free of charge.

2.4 Membership is only granted to people who are aged 16 or older. Companies and other legal entities may not become members.

2.5 Only one membership in SJ Prio per person can be granted. With respect to members who hold multiple memberships, in accordance with previous membership rules, all points excluding any welcome points shall be transferred to the remaining membership point account.

2.6 SJ Prio Members must, upon request, be able to provide proof of their membership, e.g. by providing their security code in dealings with SJ Membership Service or when booking points travel by telephone (SJ Prio Membership Service or SJ's Customer Service). The Member may also prove his or her membership by presenting a valid digital membership ID, which is available in SJ’s App, SJ Nord’s App, or through the membership link, together with a valid ID, for example on board a train.

2.7 A Member may always terminate the Agreement with immediate effect without stating the reason therefor.

2.8 SJ shall be entitled to terminate the Agreement with immediate effect in the event any of the following takes place:
a) the Member misuses the SJ Prio programme or breaches applicable agreement terms and conditions of a material character;
b) the membership has been granted on inaccurate grounds; or
c) the Member has due and payable debts to SJ of a certain magnitude.

2.9 In addition, the membership shall terminate automatically where the Member has not earned or used points during a consecutive three-year period, and in the event of the Member’s death.

2.10 In connection with termination of the Agreement (upon request by the Member or SJ) or in connection with termination pursuant to section 2.9, the ability to use parts of the SJ Prio programme (for example, receive relevant offers, earn and use unused points, or enjoy membership benefits) will cease to apply. The SJ Prio MasterCard will terminate automatically upon termination of the Agreement.

2.11 SJ retains the right to refuse membership where the applicant has previously had membership and this membership was terminated due to misuse. SJ may keep notes regarding this.

3. MEMBERSHIP LEVELS & MEMBERSHIP BENEFITS

3.1 The Member’s membership year is created upon entry into the Agreement. The membership year starts on the date on which membership is registered and continues for 365 days. The next membership year then commences, and so on.

3.2 SJ Prio has three membership levels: White, Grey and Black. New Members are assigned White membership level, and subsequently qualify for Grey or Black membership level, based on the number of Level Points earned during a single membership year.

3.3 "Level Points" refers to points which affect the SJ Prio membership level. The Member can also earn Other Points awarded from time to time, e.g. in conjunction with campaigns or by SJ’s partners. Other Points have no effect on the SJ Prio membership level. Level Points and Other Points are of equal worth when using points.

3.4 Membership level upgrading occurs on a rolling basis during the membership year. Upgrading to, or retention of, Grey membership requires that 6,000 Level Points be earned during a single membership year. Upgrading to, or retention of, Black membership requires that 25,000 Level Points be earned during one membership year. Membership cards at the Grey Member level and Black Member level are valid for the membership year during which a Member qualifies for the level and for the entire following year.

3.5 At the end of each membership year, the Member's membership level will be evaluated based on the number of Level Points earned during the newly-closed membership year. These Level Points determine whether the membership level will be retained or downgraded. Any downgrades will entail only one reduction in membership level at a time, i.e. a Member at the Black membership level will only be downgraded to the Grey membership level, even if the number of Level Points is not actually sufficient for the Grey membership level. The membership level is affected only by the total number of points earned during one membership year and not by use of the points.

3.6 Membership at the various membership levels (White, Grey and Black) entitles the Member to different membership benefits. These membership benefits are personal and are only valid with SJ or with specified cooperating partners. Information regarding the membership benefits available from time to time is available at www.sj.se and www.sj.no.

4. SJ PRIO MASTERCARD

4.1 Members with a Swedish personal ID number who are aged 18 years or older may also apply for a SJ Prio MasterCard which is a so-called combined SJ Prio membership card with debit and credit function. The SJ Prio MasterCard is administered by SEB Kort AB (SEB Kort). SEB Kort is solely responsible for those elements pertaining to the debit and credit function of the SJ Prio MasterCard. The terms and conditions of the debit and credit function are regulated in the SJ Prio MasterCard Account Terms and Conditions. The Account Terms and Conditions are accepted at the time the application for an SJ Prio MasterCard is submitted. Costs and fees determined by SEB Kort from time to time are payable for the SJ Prio MasterCard. More information regarding the account terms and conditions for SJ Prio MasterCard are available at www.sj.se. A member can only be granted one (1) SJ Prio MasterCard.

4.2 The SJ Prio MasterCard will terminate automatically upon termination of the SJ Prio membership Agreement.

5. EARNING POINTS

5.1 Regardless of membership level, Members may earn points through personal purchases of SJ AB’s products and services.

SJ AB

5.2 Products and services that qualify for points include SJ AB’s train journeys (excluding booking fees), SJ Annual passes, or other multiple purchase tickets, items in SJ AB’s bistro, supplementary services such as pre-ordered food, and products and services provided by SJ’s partners from time to time. In order for the purchase to qualify for points it has to have been carried out in a Swedish sales channel. Points are not awarded for purchases in the bistro on board SJ EuroNight.

SJ Nord

5.3 Products and services that qualify for points include SJ Nord’s train journeys and multiple purchase tickets, and products and services provided by partners from time to time. Points is earned for products and services provided by SJ Nord when purchasing at www.sj.no and SJ Nord App (“SJ's Nord Channel"). Points are not awarded for purchases at coffee machines, bistro or when purchasing travel on SJ Nord’s trains.

Others

5.4 "Personal purchases of SJ’s products and services" means that the Member can only earn points on, for example, his/her own SJ train journeys (i.e. the train journeys that the member personally travels). A Member cannot earn points for travel booked by the member for another party (with the exception of SJ EuroNight in accordance with below). SJ Prio Members can, however, earn points irrespective of who actually pays for the services which entitle the Member to points under SJ Prio. Upon purchase of tickets for travel with SJ EuroNight one person in the travel company will receive the points for any accompanying persons.

5.5 In order to earn points, the membership number must be provided when the travel is booked/purchased. In order to earn points when purchasing multiple purchase tickets, SJ Annual Passes and SJ Monthly Passes, the membership number must be provided at the time of purchase. Special procedures apply to earning points in SJ Ticket Machines and through partners, read more at www.sj.se. In relation to SJ AB’s products (with the exception of travel with SJ EuroNight), it is possible to register points retroactively in accordance with the provisions set forth in section 5.10 where a membership number has not been provided at the time of booking/time of purchase.

5.6 Points are always earned for the train routes and service class which is, for example, specified on the ticket (irrespective of ticket type), even if the Member is offered an upgrade to the next class. This applies even if SJ requires the Member to take a different route than that specified in the original booking.

5.7 In addition to the foregoing, Members who hold an SJ Prio MasterCard earn additional SJ Prio points when paying with the card on virtually all purchases made using the card, both purchases from SJ and purchases from third parties (however not on cash withdrawals, foreign exchange purchases, transfers and payment of invoices). The current points earning table is available at www.sj.se.

5.8 The points become available for use in the Member's points account at different times depending on the services/goods that the Member purchases. For example, individual train journeys with SJ AB provide points within two days of the completion of the journey and correspondingly, with SJ Nord, 14 days after the completion of the journey. Points earned using a SJ Prio MasterCard are itemised monthly as a total count on the Member’s points account within 14 days of the end of each month.

5.9 All points which are earned are valid during the calendar year in which they were earned and for an additional two full calendar years; thus they expire on 31st of December of the last year if they have not been used prior to this date. The points’ period of validity is calculated from the date when they became available on the Member’s points account. Points are used in the order in which they are earned.

5.10 Earned points can be registered retroactively with SJ AB while logged on to www.sj.se, the SJ App or via SJ Prio Membership Service not later than 90 days after departure or the first date of validity. In order to register points retroactively for train journeys managed by SJ AB, the Member must be able to present an SJ booking number that contains the Member’s name. Retroactive registration of purchases made in SJ AB’s bistro is also possible in exceptional cases, for example if the cash register system in the bistro was out of order. Retroactive registration requires a valid bistro receipt, signed by on board personnel, which must be sent by the Member to SJ Prio Membership Service within 90 days of the purchase. Retroactive registration requires the Member to have been an SJ Prio Member at the time of travel, the first date of validity of the ticket or purchase. Retroactive registration of points is not possible for travel purchased with SJ Nord or for SJ AB’s travel with SJ EuroNight.

5.11 SJ may request that a Member register points retroactively earned with SJ AB.

5.12 SJ reserves the right to withdraw the possibility to earn points and make use of membership benefits in conjunction with certain special offers and in certain agreements with companies and organisations.

5.13 Points are not awarded in conjunction with the use of points, e.g. in conjunction with points travel or when paying with an SJ Voucher.

6. USE OF POINTS

6.1 Earned points are valid for use on SJ AB and SJ Nord, irrespective of where the points were earned.

6.2 Earned points can be spent on train travel (single journeys) with SJ, known as points travel, and for other points offers which are in force from time to time or from SJ’s cooperating partners. There may be departures at times when points travel is not available. It is not possible to use earned points for travel with SJ EuroNight. Some use of earned points requires the member to identify themselves with the use of BankID.

SJ AB

6.3 Points travel can be ordered after logging in at www.sj.se, in SJ’s App or through SJ’s Service Center. In order to order points travel via SJ’s Service Center, the Member must specify his or her personal security code.

SJ Nord

6.4 Points travel can be ordered after logging in at SJ’s Nord channel. Points travel may be purchased with the flexibility options of “Kan ikke refunderes” (non-refundable) and “Kan refunderes” (refundable). Points travel may not be purchased in combination with another operator.

Miscellaneous

6.5 Points are personal and cannot be assigned to another party. Points have no financial value and cannot be redeemed for cash. Moreover, two or more Members may not combine their points in order to meet the limits for points spending. A Member may, however, choose to transfer (for example) a train journey paid for with points to another party

6.6 Points spent on points travel are deducted from the points account when the booking is made. In order for points to be restored to the Member’s points account upon cancellation of points travel or other points spending, cancellation must be made in accordance with the flexibility terms applicable to the purchased journey. The Member may cancel points travel in SJ’s Nord channel as well as all of SJ AB’s sales channels, excluding SJ Ticket Machines. Only valid points can be restored to the Member’s points account. For example, points expired at the time of the cancellation cannot be restored to the Member’s points account. The period of validity for points under section 5.7 shall not be affected by the fact that the points were used and then restored. In respect of points spent with SJ’s cooperating partners, other rules for cancellation may apply.

6.7 Points travel is made on the same terms and conditions as standard travel. This means, among other things, that the Member is entitled to receive compensation for a delayed journey in accordance with applicable terms and conditions of travel. Correspondingly, compensation for points travel takes place through repayment of the relevant number of points. The membership benefits available at the Member’s membership level also apply in conjunction with points travel.

6.8 In the event a Member makes a points expenditure without points being deducted from the Member's points balance on the points account, or makes purchases without having a sufficiently large points balance for the product in question, SJ reserves the right to 1) cancel the validity of points travel or other points expenditures not yet used, or 2) subsequently credit the Member's points account with these points.

6.9 In cases where the Member has intentionally exploited, for example, technical errors in the handling of earning of points/expenditure of points or has otherwise misused the SJ Prio programme, SJ shall also be entitled to freeze the Member's points account for any further expenditure of points. (In the event of misuse of the SJ Prio programme, SJ shall also be entitled to terminate their membership in SJ Prio in accordance with section 2.8 above.) SJ reserves the right to freeze the Member’s points account for expenditure of points while an investigation of possible misuse is underway.

7. SJ’S COMMUNICATION OF OFFERS AND OTHER INFORMATION, AS WELL AS OTHER OBLIGATIONS UNDER THE AGREEMENT

7.1 In addition to the ability to collect points and use points, this Agreement includes that SJ shall provide the Member with information, benefits, personal membership offers and marketing from SJ and its partners with personalized content (based on the Member’s customer profile, among other things) or that is otherwise deemed relevant to the Member (“Communications"). SJ will also provide the member with access to the Member’s own purchases and travel history.

7.2 In order to provide the Member with relevant customized Communications from SJ and its partners and to be able to offer simpler administration when purchasing new travel services and access to travel history, SJ shall save and analyze the Member's travel patterns, travel transactions and other interactions with SJ. For the purposes of the Communications being relevant to the Member, the Communications will be based on SJ’s own information, certain information collected from public registers, as well as information from SJ’s cooperating partners, provided the Member is also a customer of the cooperating partners, e.g., by being a member of customer/membership clubs of cooperating partners. In this manner, the Communications the Member receives, such as offers from SJ or SJ’s cooperating partners, will be as relevant as possible.

7.3 By entering into the Agreement, the Member agrees to receive Communications via email, SMS/MMS, and telephone, when logged in to sj.se, in the SJ App and in digital channels belonging to third parties as well as via the SJ Nord channel, including offers of services and products from SJ or SJ's partners. If the Member does not want Communications from SJ, the Member may decline Communications each individual time or by logging in to My Page at www.sj.se, via www.sj.no or contacting SJ. If the Member wishes to limit Communication presented in digital channels belonging to third parties, it may be possible to there adjust settings for Communication.

7.4 SJ reserves the right within the scope of the membership to give different Members various Communications. Various benefits may, for example, be given only to Members at a certain membership level, with certain purchasing patterns, certain purchasing volumes, who live within a certain geographical area, or who are members in any of SJ’s cooperating partners’ customer/membership clubs. In addition, for example, the offer may be limited in time and be associated with particular terms and conditions.

7.5 In the event the Member has failed to earn any points during a 12-month period, SJ reserves the right to cease sending Communications to the Member pursuant to the undertaking in this section.

8. BUSINESS TRAVEL

8.1 A member who intends to use SJ Prio points which were earned in conjunction with business travel and which were paid for by the Member’s employer must provide the employer with advance notification of his or her intention. If the Member is employed in the public sector, he or she should be aware that many employers do not permit points earned on business travel to be used privately.

8.2 Benefits earned from services and products within the scope of SJ Prio and which have been paid for by the Member’s employer are taxable. The member is personally responsible for notifying the relevant tax office. The employee must submit details regarding the nature of the benefit to the employer as soon as possible, however not later than one month after use. The information forms the basis for the employer’s obligation to submit statements of earnings and tax deductions and pay social security contributions. The use of points when the Member has personally paid for the activity from which points were earned is not taxable. For further information on applicable rules in this context, please contact the Swedish Tax Agency/the Norwegian Tax Administration.

9. PROCESSING OF PERSONAL DATA

9.1 Within the scope of the SJ Prio, SJ processes personal data concerning the Member. You can learn more regarding SJ AB’s and SJ Nord’s processing of personal data such as, for example, for what purposes the personal data is processed and information regarding the Member’s rights in relation to the processing of personal data at www.sj.se/dataprotection and www.sj.no/personvern

9.2 Members are responsible for ensuring that the data they provide to SJ is accurate and, where necessary, to update their data if the data has changed. For security reasons, SJ must be informed in writing regarding changes of name. The foregoing takes place through the Member submitting his or her security code when contacting SJ Prio Membership Service or personally logs on to services provided at www.sj.se.

9.3 Account information, such as points account balances and travel statistics, will only be provided to a Member who submits his or her security code when contacting SJ Prio Membership Service or who personally logs on to the services provided at www.sj.se and www.sj.no.

10. GENERALLY

10.1 Current agreement terms and conditions, account terms and conditions for the SJ Prio MasterCard, earnings and withdrawal tables, and other information regarding SJ Prio are available at www.sj.se and www.sj.no. SJ reserves the right to amend the terms and conditions of the Agreement with 30 days’ notice. Current agreement terms and conditions and notification of impending changes are available at www.sj.se and www.sj.no (SJ Prio Membership rules).

10.2 SJ shall be entitled to terminate the SJ Prio service upon six (6) months’ notice.

11. DISPUTES

11.1 Members are urged, first and foremost, to submit claims for compensation directly to the SJ Prio Membership Service.

11.2 Disputes regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved in a court of general jurisdiction. If the Member has requested the resolution of a dispute with SJ by the Swedish National Board for Consumer Complaints (ARN) or the Norwegian Consumer Council, SJ and the Member shall await this decision before bringing suit. If the ARN decision or the Norwegian Consumer Council’s decision is not made until the claim is time barred, a party shall still be entitled to bring suit within three months of the date of the decision. The responding party may object on the grounds of the running of the statute of limitations only where suit is filed after the aforementioned deadline.

12. Force Majeure

In the event SJ's performance of its obligations under the Agreement is significantly obstructed or prevented due to circumstances beyond SJ’s control and which SJ could not reasonably have foreseen at the time the Agreement was entered into and the consequences of which SJ could not reasonably have avoided or overcome, this shall constitute a force majeure resulting in SJ being discharged from the obligation.

13. CONTACT INFORMATION

SJ Prio Membership service i Sweden
Telephone: +46 (0)771-75 75 75 (touchtone 3)
Address: SJ Prio Medlemsservice
Box 1028
SE-831 29 Östersund
Sweden
E-mail address: sjprio@sj.se

SJ in Norway

Telephone: +47 612 52 200

SJ Prio MasterCard (SEB Kort AB)

Telephone: SJ Prio MasterCard Customer Services: +46 8-14 74 20
(for questions about transactions, account statements, application for/termination of SJ Prio MasterCard, etc.)
For open hours, please see https://www.sj.se/sv/sj-prio/sj-prio-mastercard.html##sjpriomckontakt
Telephone: SJ Prio MasterCard Card blocking: tel: +46 (0)8-14 72 00

 

Data Protection Officer for SJ AB

SJ AB Dataskyddsombud
105 50 Stockholm
Sweden

14. Entry into force

14.1. These membership rules shall enter into force on 24 November 2022. The membership rules shall remain in force until further notice and shall supersede all previous versions.

------------------------------