Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Behandling personuppgifter

Behandling av personuppgifter för deltagare i SJ Quiz

1. Inledning
SJ AB (”SJ” eller ”vi”) samlar in personuppgifter om dig när du väljer att delta i SJ Quiz. Genom att delta samtycker du till SJs insamling och användning av dina person-uppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt person-uppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) har du rätt att få information om hur dina personupp-gifter behandlas.

2. Om personuppgifter
Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnum-mer, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ, till exempel rese- och betalningsinformation.
Begreppet behandling av personuppgifter tar sikte på alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, exempelvis insamling, lagring, bearbetning, utlämnande eller sam-manställning av personuppgifter.

3. Vilka uppgifter vi samlar in
När du deltar i quiz samlar vi in uppgifter om dig. Den information vi kan samla in är:

• För- och efternamn.
• Adress.
• Telefonnummer.
• E-postadress.

4. Hur vi använder dina uppgifter
Uppgifterna sparas i vår tävlingsdatabas och används för att:
• Administrera de tävlingar som du har deltagit i inklusive att skicka meddelanden till dig för att hantera eventuella vinster.
• Informera dig om kundanpassade tjänster samt aktuella kampanjer och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners.
• Analysera hur våra kunder använder de tjänster och webbplatser som vi tillhandahåller.

5. Hur länge vi sparar uppgifterna
Dina personuppgifter sparas i vår tävlingsdatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig som tävlingsdeltagare. För att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till två år från din senast genomförda tävling.

 

6. Vilka vi delar uppgifterna med
De uppgifter du lämnar till oss kan komma att lämnas ut till våra dotterbolag samt till de underleverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig bland annat om bolag som sköter drift och underhåll av våra IT-tjänster. Underleverantörerna hanterar endast personuppgifter för vår räkning. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantörerna underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.
Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners för användning i marknadsföring. Du har rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål. Om du gör det, åtar vi oss att införa en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

• Anmälan om reklamspärr för företag görs till foretag@sj.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer.

• Privatkunder som är medlemmar i SJ Prio loggar in på www.sj.se (via fliken i övre högra hörnet på startsidan). När du är inloggad väljer du Min sida. Klicka på Mina uppgifter (i vänsterkolumnen) och därefter Personliga uppgifter. Här kan du själv välja att ta bort de erbjudanden och nyheter som du inte önskar få längre.

• Anmälan om reklamspärr för övriga kunder görs till stop@sj.se. Glöm inte att uppge namn, adress samt personnummer.

• Det går också att klicka på den länk som finns längst ned i eventuell e-post från SJ så införs automatiskt en reklamspärr.
SJ kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, exempelvis till polis eller annan myndighet, om fråga är om utredning av brott eller om SJ annars är skyldigt att lämna ut uppgifterna med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
SJs behandling av dina personuppgifter kan komma att innebära att personuppgifter överförs till underleverantörer i länder utanför EU/EES, däribland USA. I den mån så sker är det SJs ansvar att säkerställa att relevanta avtal om dataöverföring upprättas med sådana underleverantörer.

7. Begäran om registerutdrag
Du har rätt att få information om hur SJ behandlar dina personuppgifter. Detta görs genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SJ.

Brevet skickas till:
SJ AB
Stab Juridik
105 50 Stockholm

Om de uppgifter vi behandlar om dig skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta har SJ en skyldighet att vidta åtgärder för att rätta eller radera de aktuella uppgifterna.


*****