Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Villkor för köp av Movingobiljetter genom SJ AB

Köpvillkorens tillämplighet
SJ AB, org. nr 556196–1599, är återförsäljare av biljetten Movingo på uppdrag av Mälardalstrafik. Dessa köpvillkor (nedan Köpvillkoren) gäller för köp av Movingobiljetter som du gör av SJ AB, (nedan kallad ”SJ” eller ”vi/oss”) i SJs säljkanaler såvida inte annat anges. I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver Köpvillkoren även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument. Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda köpvillkor. Dessa särskilda villkor finns i så fall att tillgå under Movingos produktutbud på sj.se.

Resan med SJ omfattas av SJs Allmänna resevillkor. Vid diskrepans mellan SJs Allmänna resevillkor och dessa Köpvillkor eller andra Movingospecifika SJ villkor äger de två sistnämnda företräde.

Köper du en Movingobiljett i SJs säljkanaler som även omfattar en annan trafikoperatör gäller denna operatörs resevillkor på dessa sträckor.

Vid köp av Movingobiljett i SJs säljkanaler för resa med annan trafikoperatör uppträder SJ endast som återförsäljare och har därvid inget ansvar för utförandet av dessa transporttjänster. Eventuella reklamationer och krav på förseningsersättning som avser andra trafikoperatörer ska därför ställas till den utförande parten. Är Tågpassagerarförordningen tillämplig på din resa har du dock rätt att vända dig till valfritt utförande järnvägsföretag. 

Mer om Movingo och de olika Movingobiljetternas giltighet kan du läsa om på movingo.se eller sj.se.

Allmänt om Movingobiljetten
Movingobiljetten är opersonlig och ger en rätt till obegränsat resande under 30 dagar, 90 dagar eller ett år på angivna sträckor med Mälartåg, SJ Regionaltåg, SJ InterCity samt Tåg i Bergslagen (TiB) där respektive Movingobiljett är giltig och/eller med annan trafikoperatör i, eller mellan respektive län där biljetten är giltig. Giltigheten innefattar de sträckor, stationer och trafikoperatörer som finns angivet på biljetten.

Med Movingo reser du utan platsreservation.

På sj.se eller i SJs mobilapplikation (nedan SJs app) framgår vilka av SJs avgångar som Movingobiljetten är giltig på. Vad gäller giltighet på övriga trafikoperatörers avgångar hänvisas du till movingo.se eller respektive trafikoperatör.

Movingobiljetten gäller från klockan 00.00 första vid köpet valda giltighetsdagen till klockan 04.30 natten efter sista giltighetsdagen. 

En Movingobiljett får endast användas av en person per resa. Du måste ha en giltig Movingobiljett under hela din resa. Saknar du giltig biljett kan du komma att få betala en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektivtrafik.

Rabattkategorier
Barn (0-6 år) och ungdomar (7-19 år eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid) samt studenter som studerar med minst 75 procent studietakt på studiemedelsberättigad utbildning, har rätt att resa till reducerat pris.

Giltig ID-handling för att styrka sin identitet och ålder är alla pass, svenska ID-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte. Studenter ska kunna intyga studier enligt ovan med giltig studentlegitimation. Giltiga studentlegitimationer är Mecenat eller Studentkort med SL-symbol.

För det fall du har köpt en rabatterad biljett men inte kan styrka din rätt därtill kan du anses sakna giltig biljett.

Resa med barn
Om du reser med giltig vuxenbiljett eller ungdom/studentbiljett får du ta med två barn (0-6 år) utan kostnad på samtliga Movingosträckor i 2 klass.

SJs utökade barnerbjudande gäller inte vid resa med Movingo.

Köp av Movingobiljett m.m.
När du köper en Movingobiljett av SJ är du som kund ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.

Du kan köpa och erhålla din Movingobiljett på följande sätt:

SJ Movingo App-biljett

På sj.se, i SJs app samt hos SJs Kundservice och hos utvalda Resebyråer, kan du köpa en digital Movingobiljett. För att använda din digitala Movingobiljett måste du ha SJs app i din mobila enhet. Movingo i SJs app måste efter köpet aktiveras i din enhet för att vara giltig. Den enhet där App-biljetten aktiveras blir biljettbärare. App-biljetten visas i SJs app under fliken ”Biljetter”. Din enhet måste ha varit uppkopplad mot internet inom 24 timmar från att du senast visade din App-biljett för att den ska vara giltig.

Om du vill använda en annan mobil enhet som biljettbärare kan du aktivera App-biljetten på en ny enhet genom att logga in i SJ app och ange biljettens bokningsnummer samt det mobilnummer eller den e-postadress som är knuten till biljetten. Biljetten i den ursprungliga enheten blir då ogiltig. Har aktivering på en ny enhet skett, kan nästa ny-aktivering ske först efter 24 timmar.

App-biljetten ska visas upp i den mobila enheten för att kunna läsas av elektroniskt av SJs personal ombord på tåget. I övriga trafiksystem valideras App-biljetten via optiska läsare eller genom en manuell validering av App-biljetten genom okulär kontroll. Du ansvarar själv för att enheten fungerar och har batteri under hela resan, då visering kan ske när som helst under den tid som resan pågår.

Användning av Movingo i SL-trafiken
Vid användande av SJ Movingo App-biljett med rätt att resa i SL-trafikens system valideras App-biljetten via optiska läsare som öppnar spärrarna.

Återköp av Movingobiljett
Återköp hanteras av SJ Kundservice, utvalda SJ-ombud i Mälardalen och utvalda resebyråer.

Följande gäller för återköp av Movingobiljett:

Före första giltighetsdatum återköps Movingobiljetten till det fulla inköpsvärdet. Efter första giltighetsdag har du också rätt till återköp, men med avdrag per förbrukad dag.

Återköp av påbörjad Movingo 30-dagarsbiljett

1. Från första giltighetsdatum och fram till dess att en tredjedel av biljettens giltighetstid passerat, har du rätt till återköp. Återköpsbeloppet räknas ut så här:

biljettens pris x (1 – (3 x antal dagar biljetten varit giltig/totalt antal dagar biljetten är giltig))

Se här för exempel på beräkning av återköpsbelopp

2. Efter att en tredjedel av biljettens giltighetstid har passerat finns ingen rätt till återköp.

Återköp av påbörjad Movingo 90-dagars biljett

1. Från första giltighetsdatum och till dess att 70 dagar av biljettens giltighetstid passerat, har du rätt till återköp.

Se här för exempel på beräkning av återköpsbelopp (pdf)

2. Efter att 70 dagar av biljettens giltighetstid har passerat finns ingen rätt till återköp.

Återköp av påbörjad Movingo Årsbiljett biljett

1. Från första giltighetsdatum och till dess att 340 dagar av biljettens giltighetstid passerat, har du rätt till återköp. Återköpsbeloppet räknas ut så här:

Se här för exempel på beräkning av återköpsbelopp (pdf)

2. Efter att 340 dagar av biljettens giltighetstid har passerat finns ingen rätt till återköp.

Återköp vid förändringar i trafikutbudet

Om du köpt en Movingobiljett och det för biljetten giltiga trafikutbudet ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad du med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att få biljetten återköpt även efter att en tredjedel av biljettens giltighetstid passerat. Du har då rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet. Återköpsbeloppet räknas ut så här:

biljettens pris/totalt antal dagar som biljetten är giltig x antal kvarvarande dagar

Denna utökade rätt till återköp gäller inte vid planerade tillfälliga trafikförändringar som kommunicerats i förhand eller för regelbundna tidtabellsändringar, som till exempel övergång till sommartidtabell. För att SJ Kundservice i varje enskilt fall ska kunna bedöma om kraven för utökad rätt till återköp är uppfyllda, ska du kunna redovisa en skriftlig förklaring varför förändringen av trafiken innebär att dina planerade resor inte kan utföras.

Sjukdom och dödsfall
Vid akut sjukdom och dödsfall kan det återstående värdet av Movingobiljetten återköpas mot uppvisande av ett godkänt intyg.

Godkända intyg:

  • Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att du, på grund av egen eller nära anhörigs akuta sjukdom, inte kunnat resa under en betydande del av den period biljetten var giltig.
  • Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå.

Återköpsbeloppet beräknas på samma sätt som vid återköp vid förändringar i trafikutbudet.

Behandling av personuppgifter
Vid köp, reklamation och övrig hantering av din Movingobiljett lämnar du i vissa fall dina personuppgifter till SJ. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som SJ behandlar om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.sj.se/dataskydd om hur SJ hanterar dina personuppgifter och för vilka syften, samt information om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Misskötsamhet
Om du vid upprepade tillfällen underlåter att följa bestämmelserna i Köpvillkoren och/eller SJs Allmänna resevillkor och inte vidtar rättelse efter begäran från SJs sida, förbehåller sig SJ rätten att häva ingånget avtal och återköpa återstående giltighetstid på Movingobiljetten.

Tvistelösning
Om du är missnöjd med SJs agerande eller har krav mot SJ rekommenderas du i första hand att vända dig till SJ Kundservice.

Om parterna inte kan komma överens har privatresenärer rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). SJ har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Övriga tvister med anledning av Köpvillkoren ska avgöras av allmän domstol.

Kontakta SJs Kundservice
sj.se/kundservice

Skicka e-post

Tel: 0771-75 75 75 (privatkund)

Tel. 0771-75 75 55 (företagskund)

Ikraftträdande
Köpvillkoren träder i kraft den 15 Februari 2023 och gäller för köp av Movingobiljett i SJs kanaler från och med detta datum.

_____________________