Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Villkor för köp av Movingobiljetter genom SJ AB

Köpvillkorens tillämplighet
SJ AB, org. nr 556196–1599, är återförsäljare av biljetten Movingo på uppdrag av Mälardalstrafik. Dessa köpvillkor (nedan Köpvillkoren) gäller för köp av Movingobiljetter och eventuella tilläggstjänster till Movingo som du gör av SJ AB, (nedan kallad ”SJ” eller ”vi/oss”) i SJs säljkanaler såvida inte annat anges. I samband med att du genomför ett köp godkänner du utöver Köpvillkoren även de villkor som vi hänvisar till i detta dokument. Villkoren kan kompletteras eller ersättas av särskilda köpvillkor. Dessa särskilda villkor finns i så fall att tillgå under Movingos produktutbud på sj.se.

Resan med SJ omfattas av SJs Allmänna resevillkor. Vid diskrepans mellan SJs Allmänna resevillkor och dessa Köpvillkor eller andra Movingospecifika SJ villkor äger de två sistnämnda företräde.

Köper du en Movingobiljett i SJs säljkanaler som även omfattar en annan trafikoperatör gäller denna operatörs resevillkor på dessa sträckor.

Vid köp av Movingobiljett i SJs säljkanaler för resa med annan trafikoperatör uppträder SJ endast som återförsäljare och har därvid inget ansvar för utförandet av dessa transporttjänster. Eventuella reklamationer och krav på förseningsersättning som avser andra trafikoperatörer ska därför ställas till den utförande parten. Är Tågpassagerarförordningen tillämplig på din resa har du dock rätt att vända dig till valfritt utförande järnvägsföretag. 

Mer om Movingo och de olika Movingobiljetternas giltighet kan du läsa om på movingo.se eller sj.se.

Allmänt om Movingobiljetten
Movingobiljetten är opersonlig och ger en rätt till obegränsat resande under 30 dagar, 90 dagar eller ett år på angivna sträckor med Mälartåg, SJ Regionaltåg, SJ InterCity samt Tåg i Bergslagen (TiB) där respektive Movingobiljett är giltig och/eller med annan trafikoperatör i, eller mellan respektive län där biljetten är giltig. Giltigheten innefattar de sträckor, stationer och trafikoperatörer som finns angivet på biljetten.

På sj.se eller i SJs mobilapplikation (nedan SJs app) framgår vilka av SJs avgångar som Movingobiljetten är giltig på. Vad gäller giltighet på övriga trafikoperatörers avgångar hänvisas du till movingo.se eller respektive trafikoperatör.

Movingobiljetten gäller från klockan 00.00 första vid köpet valda giltighetsdagen till klockan 04.30 natten efter sista giltighetsdagen. 

En Movingobiljett får endast användas av en person per resa. Du måste ha en giltig Movingobiljett under hela din resa. Saknar du giltig biljett kan du komma att få betala en tilläggsavgift enligt lag (1977:67) om tilläggsavgift i kollektivtrafik.

Rabattkategorier
Barn (0-6 år) och ungdomar (7-19 år eller som fyller 20 år under biljettens giltighetstid) samt studenter som studerar med minst 75 procent studietakt på studiemedelsberättigad utbildning, har rätt att resa till reducerat pris.

Giltig ID-handling för att styrka sin identitet och ålder är alla pass, svenska ID-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte. Studenter ska kunna intyga studier enligt ovan med giltig studentlegitimation. Giltiga studentlegitimationer är Mecenat eller Studentkort med SL-symbol.

För det fall du har köpt en rabatterad biljett men inte kan styrka din rätt därtill kan du anses sakna giltig biljett.

Resa med barn
Om du reser med giltig vuxenbiljett eller ungdom/studentbiljett får du ta med två barn (0-6 år) utan kostnad på samtliga Movingosträckor i 2 klass.

Om du reser med giltig vuxenbiljett på Mälartåg, SJ Regionaltåg och SJ InterCity där Movingobiljett är giltig får du ta med två barn upp till och med 15 år utan kostnad i 2 klass.

Köp av Movingobiljett m.m.
När du köper en Movingobiljett av SJ är du som kund ansvarig för att beställningen är korrekt. Det är därför viktigt att du kontrollerar uppgifterna i beställningen innan köpet genomförs.

Med Movingo reser du utan krav på platsreservation. Om du har köpt Movingo med 1 klass-tillägg på SJ är dock platsreservation rekommenderat för att nyttja 1 klass-utbudet.

Du kan köpa och erhålla din Movingobiljett på följande sätt:

SJ Movingokort

I SJ Biljettautomat och hos utvalda SJ-ombud i Mälardalen kan du köpa och ladda en Movingobiljett med 30-dagars giltighet på ett SJ Movingokort som tillsammans med utskriven pappersbiljett utgör ditt färdbevis. Observera att pappersbiljetten måste sparas under hela giltighetsperioden.

Om du tappar bort eller får ditt SJ Movingokort stulet kan du kontakta SJs Kundservice för att spärra kortet. Förlorade kort och pappersbiljetter ersätts inte. 

SJ Movingo App-biljett

På sj.se, i SJs app samt hos SJs Kundservice och hos utvalda Resebyråer, kan du köpa en digital Movingobiljett. För att använda din digitala Movingobiljett måste du ha SJs app i din mobila enhet. Movingo i SJs app måste efter köpet aktiveras i din enhet för att vara giltig. Den enhet där App-biljetten aktiveras blir biljettbärare. App-biljetten visas i SJs app under fliken ”Biljetter”. Din enhet måste ha varit uppkopplad mot internet inom 48 timmar från att du senast visade din App-biljett för att den ska vara giltig.

Om du vill använda en annan mobil enhet som biljettbärare kan du aktivera App-biljetten på en ny enhet genom att logga in i SJ app och ange biljettens bokningsnummer samt det mobilnummer eller den e-postadress som är knuten till biljetten. Biljetten i den ursprungliga enheten blir då ogiltig. Har aktivering på en ny enhet skett, kan nästa ny-aktivering ske först efter 48 h.

App-biljetten ska visas upp i den mobila enheten för att kunna läsas av elektroniskt av SJs personal ombord på tåget. I övriga trafiksystem valideras App-biljetten via optiska läsare eller genom en manuell validering av App-biljetten genom okulär kontroll. Du ansvarar själv för att enheten fungerar och har batteri under hela resan, då visering kan ske när som helst under den tid som resan pågår.

Användning av Movingo i SL-trafiken
För att få passera SL spärrar utan att gå förbi SL stationsvärd kan du i samband med laddning av SJ Movingokort i en SJ Biljettautomat även ladda ett SL Accesskort med en spärröppnare. Detta gäller inte som färdbevis utan öppnar bara spärrarna för resor i SL-trafikens system. 

Vid användande av SJ Movingo App-biljett med rätt att resa i SL-trafikens system valideras App-biljetten via optiska läsare som öppnar spärrarna. Har du SJ Movingo App-biljett kan du inte använda ett SL Access-kort som spärröppnare.

Återköp av Movingobiljett
Återköp hanteras av SJ Kundservice, utvalda SJ-ombud i Mälardalen och utvalda resebyråer.

Följande gäller för återköp av Movingobiljett:

Före första giltighetsdatum återköps Movingobiljetten till det fulla inköpsvärdet. Efter första giltighetsdag har du också rätt till återköp, men med avdrag per förbrukad dag.

Återköp av påbörjad Movingo 30-dagarsbiljett

1. Från första giltighetsdatum och fram till dess att en tredjedel av biljettens giltighetstid passerat, har du rätt till återköp. Återköpsbeloppet räknas ut så här:

biljettens pris x (1 – (3 x antal dagar biljetten varit giltig/totalt antal dagar biljetten är giltig))

Se här för exempel på beräkning av återköpsbelopp

2. Efter att en tredjedel av biljettens giltighetstid har passerat finns ingen rätt till återköp.

Återköp av påbörjad Movingo 90-dagars biljett

1. Från första giltighetsdatum och till dess att 70 dagar av biljettens giltighetstid passerat, har du rätt till återköp.

Se här för exempel på beräkning av återköpsbelopp (pdf)

2. Efter att 70 dagar av biljettens giltighetstid har passerat finns ingen rätt till återköp.

Återköp av påbörjad Movingo Årsbiljett biljett

1. Från första giltighetsdatum och till dess att 340 dagar av biljettens giltighetstid passerat, har du rätt till återköp. Återköpsbeloppet räknas ut så här:

Se här för exempel på beräkning av återköpsbelopp (pdf)

2. Efter att 340 dagar av biljettens giltighetstid har passerat finns ingen rätt till återköp.

Återköp vid förändringar i trafikutbudet

Om du köpt en Movingobiljett och det för biljetten giltiga trafikutbudet ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad du med fog har kunnat förutsätta vid köpet och avvikelsen är av väsentlig betydelse för dig har du rätt att få biljetten återköpt även efter att en tredjedel av biljettens giltighetstid passerat. Du har då rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet. Återköpsbeloppet räknas ut så här:

biljettens pris/totalt antal dagar som biljetten är giltig x antal kvarvarande dagar

Denna utökade rätt till återköp gäller inte vid planerade tillfälliga trafikförändringar som kommunicerats i förhand eller för regelbundna tidtabellsändringar, som till exempel övergång till sommartidtabell. För att SJ Kundservice i varje enskilt fall ska kunna bedöma om kraven för utökad rätt till återköp är uppfyllda, ska du kunna redovisa en skriftlig förklaring varför förändringen av trafiken innebär att dina planerade resor inte kan utföras.

Sjukdom och dödsfall
Vid akut sjukdom och dödsfall kan det återstående värdet av Movingobiljetten återköpas mot uppvisande av ett godkänt intyg.

Godkända intyg:

  • Vid akut sjukdom gäller att läkarintyg ifyllt av läkare, och styrkt med läkarens namn, telefonnummer och stämpel ska kunna uppvisas. Saknas stämpel ska en kopia av läkarens legitimation bifogas. Intyget ska innehålla datum samt diagnos som styrker att du, på grund av egen eller nära anhörigs akuta sjukdom, inte kunnat resa under en betydande del av den period biljetten var giltig.
  • Dödsbevis/dödsfallsintyg alt. intyg från präst eller begravningsbyrå.

Återköpsbeloppet beräknas på samma sätt som vid återköp vid förändringar i trafikutbudet.

Behandling av personuppgifter
Vid köp, reklamation och övrig hantering av din Movingobiljett lämnar du i vissa fall dina personuppgifter till SJ. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som SJ behandlar om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.sj.se/dataskydd om hur SJ hanterar dina personuppgifter och för vilka syften, samt information om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Misskötsamhet
Om du vid upprepade tillfällen underlåter att följa bestämmelserna i Köpvillkoren och/eller SJs Allmänna resevillkor och inte vidtar rättelse efter begäran från SJs sida, förbehåller sig SJ rätten att häva ingånget avtal och återköpa återstående giltighetstid på Movingobiljetten.

Tvistelösning
Om du är missnöjd med SJs agerande eller har krav mot SJ rekommenderas du i första hand att vända dig till SJ Kundservice.

Om parterna inte kan komma överens har privatresenärer rätt att få tvisten prövad genom alternativ tvistelösning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). SJ har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Övriga tvister med anledning av Köpvillkoren ska avgöras av allmän domstol.

Kontakta SJs Kundservice
sj.se/kundservice

Skicka e-post

Tel: 0771-75 75 75 (privatkund)

Tel. 0771-75 75 55 (företagskund)

Ikraftträdande
Köpvillkoren träder i kraft den 11 mars 2021 och gäller för köp av Movingobiljett i SJs kanaler från och med detta datum.

_____________________

Terms and Conditions of Purchase of Movingo Tickets through SJ AB

SJ AB, reg. no. 556196–1599, is a distributor of the Movingo ticket on behalf of Mälardalstrafik MÄLAB AB. Unless otherwise stated, these terms and conditions of purchase (hereinafter “Terms and Conditions of Purchase”) shall apply to purchases of Movingo Tickets and any additional services regarding Movingo you purchase from SJ AB (hereinafter referred to as “SJ” or “we/us”) in SJ’s sales channels. In addition to approving these Terms and Conditions of Purchase, when you make a purchase you also approve the terms and conditions which we refer to in this document. The Terms and Conditions may be supplemented or superseded by special terms and conditions of purchase. In such case, these special terms and conditions may be found in Movingo’s product sheet at sj.se.

The journeys with SJ are governed by SJ’s General Terms and Conditions of Travel. In the event of discrepancies between SJ’s General Terms and Conditions of Travel and these Terms and Conditions of Purchase or other SJ terms and conditions specifically applicable to Movingo, the two latter stated shall take precedence.

If you purchase a Movingo Ticket in SJ’s sales channels which also include another service operator, the terms and conditions of travel of that operator will apply to these legs of the journey.

When you purchase Movingo Tickets in SJ’s sales channels for journeys with another service operator, SJ only acts as a distributor and thus is not responsible for ensuring the performance of these transport services. Any complaints and claims for compensation due to delay which relate to other service operators shall thus be addressed to the performing party. If the Rail Passengers’ Regulation applies to your journey, however, you are entitled to contact any performing railway company.

You can read additional information regarding Movingo and the various validity of each different Movingo Tickets at movingo.se or sj.se.

Generally regarding the Movingo Tickets

The Movingo Ticket is not personal and entitles the holder to unlimited journeys for a period of 30 days, 90 days or one year on the relevant legs with Mälartåg, SJ’s Regional Trains, SJ’s InterCity Trains and Tåg i Bergslagen (TiB), where each respective Movingo Ticket is valid, and/or with another service operator in, or between, each county in which the ticket is valid. The Movingo Ticket is valid for the legs, stations and service operators stated on the ticket.

On sj.se or in SJ’s mobile application (hereinafter “SJ’s App”) it is stated for which of SJ’s departures the ticket is valid. With respect to validity on other service operator ’departures, you are referred to moving.se or the relevant service operator.

The Movingo Ticket applies from 12 midnight on the first selected validity date after purchase until 4.30am on the day after the last validity date.

A Movingo Ticket may only be used by one person per journey. You must have a valid Movingo Ticket during the entire journey. If you do not have a valid ticket, you may be obligated to pay an additional fee in accordance with the Penalty Fees in Public Passenger Transportation Act (1977:67).

Discount groups

Children (0-6 years of age) and young people (7-19 or who have turned 20 years of age during the validity period of the ticket) and students who study at not less than a 75% rate of study in a student grant authorized education are entitled to travel at a reduced price.

Valid ID documents to verify identity and age include all passports, Swedish ID documents, Swedish Migration Authority LMA cards, as well as national ID cards within the EU. Other foreign ID documents are not accepted. Students must be able to verify studies as set forth above using valid student identification. Valid student identifications are Mecenat or Student Card with the SL logo.

If you have purchased a discounted ticket but cannot prove your right to do so, you may be deemed to lack a valid ticket.

Travelling with children

If you are travelling on a valid adult ticket or youth/student ticket, you may take two children (0-6 years of age) without charge on all Movingo legs in 2nd class.

If you are travelling on a valid adult ticket on Mälartåg, SJ Regional Trains or SJ InterCity Trains on which each respective Movingo Ticket is valid, you may be accompanied by two children up to and including 15 years of age without charge in 2nd class.

Purchase of Movingo Tickets, etc.

When you purchase a Movingo Ticket from SJ, as customer you are responsible for ensuring that the order is correct. Thus, it is important that you check the information in the order before making the purchase.

With Movingo you travel without the need for a seat reservation. If you have purchased Movingo with a 1st class supplement on SJ, however, a seat reservation is recommended in order to enjoy the 1st class service.

You may purchase and obtain your Movingo Tickets as follows:

SJ Movingo Card

You can purchase and load a Movingo Ticket valid for 30 days in SJ Automated Ticket Machines and at selected SJ representatives in Mälardalen which, together with printed paper tickets, comprise your ticket. Please note that the paper ticket must be saved during the entire validity period.

If you lose your Movingo Card or if it is stolen, you may contact SJ's  Customer Service in order to block the card. Lost cards or paper tickets are not replaceable.

SJ Movingo App Ticket

You can purchase a digital Movingo Ticket on sj.se, in SJ’s App, at SJ's Customer Service, and selected travel agencies. In order to use your digital Movingo Ticket, you must have SJ’s App installed on your mobile device. Following purchase, Movingo in SJ’s App must be activated on your device in order to be valid. The device on which the App Ticket has been activated will become the ticket bearer. The App Ticket is displayed in SJ’s App under the “Tickets” tab. Your device must have been connected to the Internet within 48 hours from when you most recently presented the App Ticket in order for the App Ticket to be valid.  

If you wish to move the SJ Movingo App Ticket to another mobile device, you can activate the App Ticket on a new device by logging in to the SJ App and fill in the ticket's booking number and the mobile number or email address associated with the ticket. The ticket in the original device will then become invalid. If activation on a new device has occurred, the next re-activation can only take place after 48 hours.

The App Ticket must be presented in the mobile device in order to be read electronically by SJ’s personnel on board the train. In other traffic systems, the App Ticket is validated through optical readers or through a manual validation is made of the App Ticket through ocular control. You are personally responsible for ensuring that the device has sufficient battery life during the entire journey since you may need to present your ticket during the entire time the journey is underway.

Use of Movingo in the SL service

When loading SJ Movingo Cards in a SJ Automated Ticket Machine, you may also load an SL Access Card with a barrier opener in order to pass through the SL barriers without going past an SL station attendant. The SL Access Card is not a ticket. It only opens the barriers for journeys in the SL service systems.

When using SJ Movingo App Tickets with a right to travel in the SL service system, the App Ticket is validated via optical readers that open the barrier in order to pass through the barriers. If you have an SJ Movingo App Ticket you cannot use an SL Access Card as a barrier opener.

Repurchase of Movingo Tickets

Repurchases are managed by SJ Customer Service, selected SJ representatives in Mälardalen and selected travel agencies.

The following applies with respect to repurchases of Movingo Tickets:

Prior to the first validity date, the Movingo Ticket is repurchased at its full purchase value. After the first validity day you are also entitled to a purchase, but with deduction per consumed day.

Repurchase of started Movingo 30-days ticket

1. From the first validity date and up to the date on which one third of the ticket’s validity period has expired, you are entitled to a repurchase. The repurchase amount is calculated as follows:

the price of the ticket x (1 – (3 x the number of days the ticket has been valid/the total number of days the ticket is valid));

For examples of the calculation of the repurchase amounts, click here (in Swedish only).

2. There is no right to a repurchase after one third of the validity period of the ticket has expired.

Repurchase of started Movingo 90-days ticket

1. From the first validity date and up to the date on which 70 days of the ticket’s validity period has expired, you are entitled to a repurchase.

For examples of the calculation of the repurchase amounts, click here (PDF in Swedish only).

2. There is no right to a repurchase after 70 days of the validity period of the ticket has expired.

Repurchase of started Movingo Year ticket

1. From the first validity date and up to the date on which 340 days of the ticket’s validity period has expired, you are entitled to a repurchase.

For examples of the calculation of the repurchase amounts, click here (PDF in Swedish only).

2. There is no right to a repurchase after 340 days of the validity period of the ticket has expired.

Repurchase in connection with changes in the range of services

If you purchase a Movingo Ticket and SJ’s range of services applicable to the ticket changes after the purchase in such a way that it differs from what you could have reasonably expected at the time of purchase and the change is of material significance to you, you are entitled to a repurchase of the ticket even after one third of the ticket’s validity period has expired. In such case, you are entitled to a refund of that portion of the ticket price which related to the period of time after the withdrawal. The repurchase amount is calculated as follows:

the ticket price/total number of days the ticket was valid x the number of remaining days.

This expanded right to repurchase shall not apply in connection with planned temporary service changes which are communicated in advance or regular timetable changes including, for example, the changeover to the summer timetable. In order for SJ Customer Service in each individual case to be able to assess whether the claim for an expanded right to repurchase is satisfied, you must be able to provide a written explanation of why the change in service means that your planned journeys cannot be carried out.

Illness and death

In the event of acute illness or death, the remaining value of the Movingo Ticket may be refunded upon presentation of an approved certificate.
Approved certificates:

  • A doctor’s certificate: in connection with acute illness, a doctor’s certificate must be available for presentation, completed by a doctor, and attested to through the use of the doctor’s name, telephone number and stamp. In the event a stamp is not provided, a copy of the doctor’s ID must be attached. The certificate must include the date and the diagnosis which confirms that you, due to acute illness, could not travel during a significant portion of the period during which the ticket was valid.
  • Death certificate/a certificate from a clergyman or funeral home confirming death.

The repurchase amount shall be calculated in the same manner as in connection with repurchase based on changes in the range of services.

Processing of personal data

In certain cases in connection with purchases, complaints and other management of your Movingo Ticket, you provide personal data to SJ. When you register and use your login account, SJ will collect personal data regarding you. Your privacy is important to us. Therefore, we are ardent about processing your personal data in a safe and secure manner, and in accordance with the applicable data protection legislation. You can read more about how SJ processes your personal data, and for what purposes, as well as information regarding your rights in connection with the processing of your personal data on www.sj.se/dataprotection

Negligence

If you fail to comply with the provisions set forth in the Terms and Conditions of Purchase and/or SJ’s General Terms and Conditions of Travel on repeated occasions and fail to take rectification measures following a request by SJ, SJ reserves the right to terminate the agreement and repurchase any remaining term of validity on the Movingo Ticket.

Dispute resolution

if you are dissatisfied with SJ’s actions or have claims against SJ, it is recommended that you first contact SJ’s customer service.

In the event the parties cannot agree, a private passenger is entitled to have the dispute determined through alternative dispute resolution by the National Board for Consumer Disputes (ARN). It is SJ’s policy to follow ARN’s recommendations.

Other disputes arising form the Terms and Conditions or Purchase shall be adjudicated by a court of general jurisdiction.

SJ’s customer service contact details

Tel: +46 (0) 771-75 75 75 (private customers)

Tel. +46 (0) 771-75 75 55 (business customers)

sj.se/customer service 

Send an e-mail

Entry into force

These Terms and Conditions of Purchase shall enter into force on 11 March 2021 and shall apply to purchases of Movingo Tickets made commencing on this date.

_____________________