Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ AB Årskortsvillkor

Dessa villkor gäller för dig som har köpt ett SJ årskort hos SJ AB org. nr. 556196–1599, (nedan kallad ”SJ” eller ”vi/oss”) eller hos någon av våra återförsäljare. I samband med att du köper ett SJ Årskort godkänner du även att följa villkoren som följer i detta dokument.

SJ Årskort är personligt och ska visas upp vid biljettkontroll tillsammans med ID-kort. På de sträckor där platsreservation är möjlig kan du utan extra kostnad reservera en sittplats på tåget. På vissa av SJs tåg är platsreservation obligatorisk. Vilka dessa är framgår på www.sj.se/arskort. Du får inte boka fler platser än vad du kan nyttja, d.v.s. du får t ex inte boka platser på flera tåg under samma tidsperiod eller tåg som du i praktiken inte kan befinna dig på samtidigt. Om du har bokat en plats som du inte avser att nyttja ska platsen avbokas före avgång.

Information om vilka förmåner som ingår för olika nivåer av SJ Årskort, vart du kan resa med ditt SJ Årskort etc. finns på www.sj.se/arskort. Vänligen observera att t.ex. förmåner samt på vilka sträckor ditt årskort gäller kan komma att förändras under årskortets giltighetstid. Vid väsentliga förändringar har du rätt att få ditt årskort återköpt av SJ.

Har du köpt ditt årskort i någon av SJs kanaler gäller också SJ köpvillkor.

Resan med SJ omfattas av SJs Allmänna resevillkor. Vid diskrepans mellan SJs Allmänna resevillkor och dessa årskortsvillkor äger dessa årskortsvillkor företräde.

Läs mer om giltigheten av Resplus årskortstillägg här

Rätt till ersättning vid försening enligt SJs Allmänna Resevillkor gäller även dig som reser med SJ Årskort. Storleken på förseningsersättningen baseras på ett snittpris per resa beräknat utifrån årskortets pris. Den totala förseningsersättningen under årskortets giltighetstid kan inte överskrida inköpspriset för årskortet. Läs mer om dina rättigheter vid försening här.

Vid förlust av ditt årskort kan du få ett nytt mot en administrativ avgift vid uppvisande av polisanmälan.

För det fall du inte är medlem i SJ Prio har du som köper SJ Årskort möjlighet att i efterhand tillgodogöra dig SJ Prio-poäng för årskortsköpet. Rätten till efterregistrering gäller under hela kortets giltighetstid. Läs mer om SJ Prio och poängregistrering här

För att kunna premiera dig som återkommande årskortskund åtar sig SJ att spara uppgifter om ditt/dina årskortsköp så länge du är aktiv kund hos oss.

För det fall du som innehavare av ett SJ Årskort har erhållit kortet inom ramen för din anställning har din arbetsgivare rätt att begära att årskortet ska avslutas i förtid (utan rätt till återbetalning) under förutsättning att din arbetsgivare kan visa att den har betalat årskortet.

Om ett SJ årskort är köpt av en organisation inom ramen för ett företagsavtal med SJ har organisationen mot en kostnad på 1 500 kronor rätt att en gång under årskortets giltighetstid byta innehavare på årskortet till en annan person i samma organisation.

Gentemot de organisationer som SJ har ett företagsavtal med har SJ ett åtagande att redovisa köp- och resehistorik kopplat till företagsavtalet. Det innebär att om ditt SJ årskort är köpt eller din platsbokning för resa med SJ årskort är gjord under ett sådant företagsavtal, kan vi även komma att tillhandahålla köp- och resehistorik kopplat till ditt årskort till den organisationen.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som SJ samlar in om dig hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.sj.se/dataskydd om hur SJ hanterar dina personuppgifter och för vilka syften, samt information om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vid missbruk av SJ Årskort, brott mot dessa villkor eller SJs Allmänna Resevillkor förbehåller sig SJ rätten att återkalla årskortet och återbetala den del av biljettpriset som avser tiden efter återkallandet.

Kontakta oss

Vid frågor gällande SJ Årskort kan du kontakta SJ Kundservice:
sj.se/kundservice
Skicka e-post
Tel. 0771–757575 (privatkund)
Tel. 0771–757555 (företagskund)

Övrigt

Dessa villkor gäller från och med den 30 oktober 2018.

SJ förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor med 30 dagars varsel. Aktuella villkor och information om kommande förändringar kommer att meddelas på www.sj.se/arskort eller via e-post.

_______________