Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ AB RESIEVILKÅR

A. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 1 BAKGRUNN

B. FØR OG UNDER REISEN

 2 INFORMASJON

 3 TRANSPORT AV PASSASJERER

 4 BILLETTER

 5 BAGASJE

 6 KJÆLEDYR

 7 FUNKTSJONSNEDSETTELSE M.M.

C. ANSVAR

 8 PASSASJERENS ANSVAR

 9 SJs ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSON ELLER TING

 10 SJs ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

D. SJs ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER

 11 GENERELT

D.1 ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRELSER FOR GRENSEOVERSKRIDENDE TOG OG TOG PÅ EN STREKNING PÅ 150 KM ELLER MER (LANGDISTANSETOG), SAMT DIREKTEBILLETT

 12 SJs ANSVAR FOR ASSISTANSE OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT)

 13 HVA SOM OMFATTES AV ASSISTANSE (LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT)

 14 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT)

 15 ANSVAR FOR TILBAKEBETALNING AV BILLETTPRIS VED KVALITETSMANGEL OG  TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG)

 16 NÅR TILBAKEBETALNINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT)

 17 UTBETALING AV ERSTATNING (LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT)

D.2 ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRELSER FOR INNENLANDSKE TOG OCH TOG MINDRE ENN STREKNING PÅ 150 KM (KORTDISTANSETOG)

 18 SJs ANSVAR FOR INFORTMASJON, TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS OG PÅLØPTE  UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

 19 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV  TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

 20 ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILETTPRISEN VED KVALITETSMANGEL OG  TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

 21 NÅR TILBAKEBETALING SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (KORTDISTANSETOG)

 22 UTBETALING AV ERSTATNING (KORTDISTANSETOG) 

E. ANNET

 

 23 REKLAMASJON

 24 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 25 TVISTELØSNING

 26 IKRAFTTREDEN

 

A. INNLEDENDE BESTEMMELSER

1. BAKGRUNN
1.1 Rettigheter og plikter for passasjerer som reiser med SJ AB ("SJ") reguleres i hovedsak av

  • den svenske loven om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen) (2018:181)
  • rådsforordning (EU) 2021/782 av 29. april 2021 om rettigheter og forpliktelser for togpassasjerer (omarbeidet) (Tågpassagerarförordningen), inklusive Overenskomsten om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) med Enhetlige rettsregler for avtale om internasjonal befordring av reisende og reisegods på jernbanen ("CIV")
  • lov om kollektivreisendes rettigheter (2015:953), samt
  • General Conditions of Carriage for Rail Passengers (GCC-CIV/PRR).

1.2 For hver avtale om togreise med SJ som inngås med SJ, med dets forhandlere eller med samarbeidspartnere om periodekortgyldighet, gjelder i tillegg disse SJ Reisevilkår ("reisevilkårene") dersom annet ikke er avtalt. Reisevilkårene gjelder også når SJ anvender et annet transportmiddel i stedet for tog for å gjennomføre den avtalte reisen.

1.3 Reisevilkårene gjelder ikke for reise med andre transportører, hvis SJ etter det som fremgår av billetten for reisen, bare har solgt reisen som forhandler for nevnte transportørers regning. For slik reise gjelder de reisevilkårene som vedkommende transportører gjør gjeldende.

1.4 Kjøper du en Resplus-reise (Resplus-billett) eller en kombinert periodekortbillett med flere ulike operatører, gjelder den respektive operatørens reisevilkår for den enkelte delstrekning. I tillegg tilbyr Resplus en Kom-Fram-Garanti m.m. gjennom Resplus-reisevilkår, se samtrafiken.se/resplus/resplus-for-resenarer.

1.5 Reisevilkårene er formulert ut fra gjeldende lover og forskrifter. Dersom noe vilkår i lov eller forskrift skulle være mer fordelaktig for passasjeren, gjelder vilkåret foran det som angis i reisevilkårene.

1.6 Den reisende er forpliktet til å følge gjeldende lovgivning, herunder forskrifter gitt av tollmyndigheter og andre administrative myndigheter i hvert land.

1.7 Reisevilkårene er tilgjengelig på SJs hjemmeside, sj.se/resevillkor, hos SJs forhandlere og hos SJ Kundservice.

B. FØR OG UNDER REISEN

2 INFORMASJON

2.1 Den som vil kjøpe en togbillett for reise med SJ eller som skal gjennomføre en reise, har rett til før kjøpet og før reisen å søke og få informasjon om

a) innholdet i reisevilkårene

b) passasjerens rettigheter og plikter i henhold til lov eller forskrift

c) billettpris, rutetabell, linjestrekning og servicenivå for reisen

d) muligheten til å medbringe sykler, bagasje og kjæledyr under reisen

e) krav i forbindelse med billettkontroll under reisen

f) tilgjengelighet for passasjerer med funksjonsnedsettelse og passasjerer med nedsatt bevegelighet til kjøretøyer, stasjoner og holdeplasser

g) vilkårene for tilgang til/om bord på toget og stasjonsområdet for passasjerer med funksjonsnedsettelse eller nedsatt bevegelighet og om vilkårene for assistanse og bestilling av ledsager på stasjonsområdet og ved bytte av transportmiddel under reisen

h) eventuell forsinkelse eller annen forstyrrelse i trafikken og dennes årsak, varighet og konsekvenser

i) sikkerhetsspørsmål

j) kontakt, kundeservicefunksjon eller lignende til SJ og eventuelt salgsrepresentant, samt

k) hvor, når og på hvilken måte togbillett kan kjøpes og distribueres til passasjeren,

l) hvorvidt en reise med en eller flere forbindelser utgjør en direktebillett, 1)

m) informasjon om hittegodshåndtering, samt

n) informasjon om hvordan man kan klage.

2.2 Informasjon gjøres tilgjengelig på SJs hjemmeside sj.se og på annen måte som er mest hensiktsmessig for at passasjerene skal kunne nyttiggjøre seg informasjonen fra SJ eller annen aktør på oppdrag av SJ.

3 TRANSPORT AV PASSASJERER
3.1 SJ skal transportere en passasjer med gyldig billett i henhold til vilkårene for billetten. Enkelte periodekortbilletter gir rett til å reise uten plassreservasjon. SJ forbeholder seg imidlertid retten til å begrense antallet passasjerer på toget av sikkerhetsgrunner eller når dette er foreskrevet i lov eller forskrifter.

3.2 En passasjer som før eller under reisen

a) gjennom sin opptreden setter i fare eller kan fryktes å sette sikkerheten om bord eller driften av toget i fare, eller

b) opptrer beruset eller forstyrrer ordenen eller forstyrrer andre passasjerer på en måte som ikke kan godtas, eller

c) ikke retter seg etter beskjed som gis av togpersonalet i tjenesten (se her spesielt SJs ordensregler som finnes på sj.se/sv/reseinfo/resevillkor/ordningsforeskrifter.html), eller

d) ikke har gyldig billett for hele reisen og nekter å betale fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i følge punkt 4.12, eller

e) ikke overholder regler om bagasje og dyr i henhold til punkt 5 og 6

mister sin rett til å reise med toget og må forlate toget dersom togpersonalet bestemmer det.

3.3 Den som har mistet sin rett til å reise med toget i følge punkt 3.2 har ikke rett til å få tilbake den billettavgift som han eller hun har betalt for sin reise og heller ikke, dersom reisen er påbegynt, differansen mellom avgiften for reisen og avgiften for den strekningen han eller hun har reist.

4 BILLETTER
4.1 Med billetter menes i reisevilkårene alle SJs gjeldende typer av billetter og reisebevis, herunder periodisk gyldige billetter (periodebilletter). En billett skal ha den form, det innhold og det utseende ellers som SJ i under hensyntagen til gjeldende lovgivning bestemmer.

4.2 Dersom annet ikke er bestemt, skal en billett som ikke er periodisk, inneholde opplysninger om

a) hvem som utfører transporten (SJ eller annen transportør som passasjeren har inngått avtale om reise med)

b) billettens gyldighetstid

c) type tog samt eventuell vognklasse og plassbestilling i toget

d) navn på avreisestasjon og sluttstasjon

e) billettprisen for reisen og eventuell rett til tilbakekjøp

f) eventuelle avgangstider og ankomsttider i henhold til rutetabeller,

g) gjeldende rabattkategori (f. eks. barn, ungdom, student eller pensjonist), samt

h) passasjerens navn på personlig billett.

4.3 Passasjeren skal fra reisen påbegynnes være utstyrt med gyldig billett og fremvise denne ved billettkontroll. Billetten må oppbevares under hele reisen.

4.4 En billett som er utstedt for en bestemt navngitt passasjer, er personlig og gjelder bare for vedkommende passasjer. Dersom togpersonalet ber om det, må passasjeren bevise sin rett til reisen gjennom å fremvise et identitetsbevis som er gyldig og akseptabelt for SJ. Det samme gjelder den som reiser på rabattert billett. En slik passasjer må dessuten kunne fremvise et akseptabelt bevis for sin rett til rabatt.

4.5 Følgende passasjerkategori har rett til å reise på rabattert billett:

Barn og ungdom til og med 25 år, studenter med noen av følgende gyldige studentlegitimasjoner: Mecenat, ISIC eller Studentkortet samt pensjonister (som har fylt 65 år eller har pensjonistbevis fra Pensjonsmyndigheten eller alternativt gyldig bevis om syke-, aktivitets- og uføretrygd fra Försäkringskassan).

4.6 Gyldig ID-dokument som bevis for alder er alle pass, svenske ID-dokumenter, Migrasjonsverkets LMA-kort samt nasjonale ID-kort innen EU. Andre utenlandske ID-dokumenter godkjennes ikke.

4.7 Medfølgende barn som reiser med en voksen, og barn som reiser alene under 16 år, er unntatt fra kravet om identitetsbevis så langt barnet ikke må bekrefte sin alder for å kunne reise på rabattert billett.

4.8 Dersom rett til reisen eller rabatt ikke kan bevises, anses passasjeren å mangle gyldig billett. Da gjelder bestemmelsene i punkt 4.10.

4.9 En billett som urettmessig er endret, er ugyldig og må om mulig tas hånd om av togpersonalet. Videre har SJ rett til å ta tilbake utløpte periodebilletter dersom de fremvises ved billettkontroll. 

4.10 En passasjer som ikke kan fremvise gyldig billett for hele reisen eller på annen måte bevise sin rett til reisen, må betale fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i henhold til svensk lov om tilleggsavgift i kollektiv persontrafikk. Kontrollavgiften er kr 1 200.

4.11 Dersom annet ikke er uttrykkelig fastsatt av SJ for visse billettyper eller er oppgitt på billetten, kan billetter ikke overdras etter at reisen er påbegynt.

4.12 En billett kan ikke tilbakeleveres for tilbakekjøp i større utstrekning enn det som SJ særskilt har fastsatt for visse typer billetter, eller som er angitt på billetten. Disse bestemmelsene finnes i SJ Allmänna Köpvillkor, på SJs hjemmeside www.sj.se eller kan skaffes av SJs Kundservice. Dersom tilbakekjøp kan skje, avhenger tilbakekjøpsverdien av når billetten ble avbestilt eller levert tilbake. Tilbakekjøp skjer bare innen ett år fra utløpet av billettens gyldighetstid eller innen den kortere tid som er angitt på billetten.

4.13 Mistet upersonlig billett erstattes ikke. Mistet personlig billett erstattes i samsvar med det som SJ særskilt har bestemt. . Disse bestemmelsene finnes på SJs hjemmeside www.sj.se eller kan skaffes av SJs Kundservice.

4.14 En plassbestilling som gjelder en bestemt nummerert sitteplass, medfører rett til denne plass fremfor andre passasjerer som ikke har reservert samme plass. Billetter uten plassbestilling medfører ingen rett til sitteplass dersom ledige plasser ikke finnes.

5. BAGASJE

5.1 Passasjeren kan under reisen ta med seg bagasje av rimelig omfang som lett kan bæres av passasjeren og som i hvert tog kan være plassert på sted avsatt for bagasje eller i rom som er særskilt anvist. Nærmere bestemmelser om maksimal tillatt håndbagasje, godkjente dimensjoner m.m., fremgår av SJs særskilt bagasjeregler, som finnes på SJs hjemmeside www.sj.se/bagage eller kan skaffes av SJs Kundservice.

5.2 Som tillatt håndbagasje regnes, i tillegg til vanlige kofferter, for eksempel sammenlagt barnevogn, sammenlagt rullestol, ski eller snowboard i futteral, golfbag og musikkinstrument.

5.3 Merk at rullestoler og scootere som ikke er sammenleggbare, må oppfylle de dimensjons- og sikkerhetskrav som SJ har fastsatt og ha reservert rullestolplass må ha vært reservert for at de skal kunne bli tatt om bord på toget. Les mer om dette i avsnitt 7 nedenfor.

5.4 Det er ikke tillatt å medbringe for eksempel

a) farlig gods, så som eksplosive og brannfarlige gjenstander og væsker samt giftige, smittebærende eller etsende stoffer

b) skytevåpen med mindre sluttstykket eller en annen vital del av våpenet er fjernet og oppbevares adskilt fra våpenet, som skal oppbevares i futteral

c) gjenstander og væsker som kan være til sjenanse for eller medføre risiko for skade på medpassasjerer eller for SJ

d) gjenstander som er forstyrrende eller opptar andre passasjerers område, samt

e) levende dyr med unntak av det som er angitt nedenfor i punkt 6.

Nærmere bestemmelser om tillatt og ikke tillatt bagasje finnes på SJs hjemmeside
www.sj.se/bagage eller kan skaffes av SJs Kundservice.

5.5 Bagasje som er feilaktig plassert på toget eller som SJ ikke kjenner eieren til, kan komme til å bli flyttet eller tatt hånd om.

6 KJÆLEDYR

6.1 Hunder eller andre kjæledyr kan tas med på toget i spesielt utpekte avdelinger merket "Dyr tillatt" ("Djur tillåtet").

6.2 Førerhund eller tjenestehund for personlig assistanse til passasjerer med funksjonsnedsettelse eller nedsatt bevegelighet, kan også tas med i andre deler av toget hvis hunden har på seg en spesiell sele eller tjenestedekken. En forutsetning for at førerhund eller tjenestehund skal få medbringes i andre deler av toget enn i "Dyr tillatt" er at passasjeren har gjort en særskilt plassreservasjon over telefon til SJs Kundservice.

6.3 Alle medbrakte dyr må plasseres på gulvet.

6.4 Nærmere bestemmelser om antall tillatte kjæledyr, passasjerens ansvar for kjæledyr, gebyrer osv. finnes på SJs hjemmeside sj.se/sv/reseinfo/sallskapsdjur.html eller kan skaffes av SJs Kundservice.

7. FUNKSJONSHEMMING M.M.

Passasjerer med funksjonsnedsettelse eller nedsatt bevegelighet har de samme rettighetene som andre passasjerer. Spesielle tjenester tilbys for å gjøre togreisen tilgjengelig for så mange som mulig.

En passasjer har rett til få ledsagelse hvis ledsagelse er bestilt før reisen i samsvar med de generelle vilkårene for ledsagelse 2). Medfølgende personlig assistent som er oppnevnt i henhold til lov om støtte og service til enkelte funksjonshemmede har rett til å kjøpe billett til redusert pris. Mer informasjon er tilgjengelig på SJ hjemmeside (sj.se/sv/reseinfo/funktionsnedsattning.html) eller kan skaffes av SJ Kundeservice.

7.1 Hvis rullestol eller scooter skal brukes som hjelpemiddel under reisen, må passasjeren før billettkjøp forvisse seg om at rullestolen/scooteren ut fra sin lengde, bredde og vekt kan tas med i det aktuelle toget. Videre må SJ sikkerhetskrav være oppfylt. Dersom rullestol/scooter ikke tilfredsstiller de fastsatte kravene, vil passasjeren bi nektet å gå om bord av sikkerhetsgrunner.

7.2 Det er kun tillatt å reise med rullestol og/eller scooter med rullestolen/scooteren på rullestolplass. Passasjerer i rullestol eller scooter må derfor bestille rullestolplass både på avganger med krav til plassreservasjon og på avganger uten krav på plassbestilling.

7.3 Bestemmelsene om bestilling av rullestolplass m.m. er tilgjengelig på SJs hjemmeside sj.se/sv/reseinfo/funktionsnedsattning.html og kan skaffes av SJ Kundeservice.

7.4 Kjæledyr er ikke tillatt ved rullestolplasser med unntak av førerhund og tjenestehund i henhold til punkt 6.2 ovenfor.

1) Se definisjon i punkt 11.5.

2) Se www.samtrafiken.se/tjanster/ledsagning/

C. ANSVAR

8 PASSASJERENS ANSVAR

8.1 Passasjeren er ansvarlig for skader og kostnader som han eller hun forårsaker for SJ og/eller andre passasjerer gjennom ordensforstyrrelse eller ved å sette togets driftssikkerhet i fare eller på annen måte forårsake skade.

8.2 Passasjeren er ansvarlig for bagasje og kjæledyr som han eller hun har med seg og for skade som bagasjen og kjæledyr medfører. Ansvaret gjelder også når bagasjen og kjæledyret er plassert på en slik måte at passasjeren ikke kan holde dem under oppsikt.

8.3 Hvis SJ har lidt skade forårsaket av en passasjer som har deltatt i en gruppereise, er den som har bestilt gruppereisen solidarisk ansvarlig med den skadevoldende passasjeren for påløpte skader og kostnader.

8.4 SJ påtar seg intet særskilt ansvar for barn som reiser alene.

9 SJs ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSON ELLER TING.

9.1 SJ er ansvarlig hvis en passasjer blir skadet eller omkommer (personskade) og hvis passasjerens bagasje, kjæledyr eller andre personlige eiendeler blir skadet eller går tapt (tingsskade) i samsvar med det som er bestemt i den svenske jernbanetrafikkloven. Det samme gjelder erstatning for skaden.

9.2 I henhold til hovedregelen i den svenske jernbanetrafikkloven har SJ objektivt ansvar for personskade påført passasjeren som følge av jernbanedriften mens passasjeren oppholdt seg i eller steg av eller på en jernbanevogn. Det samme gjelder tingsskade oppstått i forbindelse med personskaden.

9.3 Hvis tingsskade er oppstått uten sammenheng med en personskade, er SJ bare ansvarlig dersom SJ har forårsaket skaden (ved feil eller forsømmelse).

9.4 Ansvaret for tingsskade er begrenset til et halvt grunnbeløp i henhold til den svenske sosialforsikringsbalken kapittel 2 § 7 som gjelder for det år da skaden oppstod, dersom SJ ikke har forårsaket skaden forsettlig eller grovt uaktsomt. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke skade på forflytningshjelpemidler, herunder rullestoler og andre hjelpemidler, eller tap av eller skade på servicehunder. Erstatning betales i så tilfelle i henhold til Tågpassagerarförordningens artikkel 25.

9.5 Oppstår personskade og/eller tingsskade, eller andre forhold som passasjeren ønsker å fremme krav om erstatning av SJ for, må omstendighetene om mulig varsles direkte til togpersonalet ombord. Krav om erstatning fremsettes i henhold til bestemmelsene i punkt 25.

10 SJs ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

10.1 SJ er ansvarlig for underleverandører SJ bruker for å oppfylle sine forpliktelser overfor passasjeren. Den ansvarlige for jernbaneinfrastrukturen som reisen finner sted på, skal anses som underleverandør, men ikke en annen trafikkoperatør som SJ har solgt billetter for.

D. SJs ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER

11 GENERELT

11.1 Med trafikkforstyrrelser menes forsinkelser, tapt togforbindelse og innstilte avganger.

11.2 Med forsinkelse menes at transportens ankomst til passasjerens sluttdestinasjon for togreisen med SJ skjer til et senere tidspunkt enn det som fremgår av transportavtalen eller, dersom ankomsttiden ikke er oppgitt der, den offentliggjorte rutetabellen.

11.3 SJs ansvar for trafikkforstyrrelser ved grenseoverskridende reiser og for tog som trafikkerer en strekning på 150 km eller lengre, er regulert av Tågpassagerarförordningen og fremgår av D.1 nedenfor. Disse togene er nedenfor kalt "langdistansetog"

11.4 SJs ansvar for reise innenlands med tog på en strekning som er kortere enn 150 km, er regulert av den svenske lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter, vedlegg 3, og fremgår av D.2 nedenfor. Disse togene er kalt "kortdistansetog".

11.5 En reise med SJ bestående av flere kortdistansetog, alternativt langdistansetog og kortdistansetog, som er kjøpt i en enkelt forretningstransaksjon regnes som en direktebillett som definert i Tågpassagerarförordningen ("direktebillett") med mindre noe annet er oppgitt ved kjøpet eller på billettene. For passasjerer med direktebillett har passasjeren rett til refusjon og ombooking, erstatning for forsinkelser og assistanse i henhold til avsnitt D.1 hvis passasjeren mister en eller flere forbindelser. Dersom en direktebillett gjelder for kortdistansetog kan passasjeren i stedet benytte rettighetene i henhold til avsnitt D.2.

 

D.1 ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER FOR GRENSEOVERSKRIDENDE TOG OG TOG PÅ EN STREKNING PÅ 150 KM ELLER MER (LANGDISTANSETOG), SAMT DIREKTEBILLETT

12 SJs ANSVAR FOR ASSISTANSE OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER(LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT) 

12.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for trafikkforstyrrelse dersom ikke annet følger av punkt 12.3

12.2 SJs ansvar ved trafikkforstyrrelse omfatter en plikt til å gi passasjeren assistanse, og i den utstrekning assistanse ikke blir ytet, å yte passasjeren erstatning for rimelige kostnader til mat og alkoholfri drikke og overnatting, samt plikt til å gi passasjeren erstatning for nødvendige utgifter til å varsle personer som venter på passasjeren . Ansvaret omfatter i noen tilfeller også tilbakebetaling av billettprisen. SJs ansvar for trafikkforstyrrelser er beskrevet nærmere i punkt 12.3–17 nedenfor. Erstatning for annet økonomisk tap, for eksempel inntekt eller andre verdier, betales ikke. Erstatning betales heller ikke for ikke-økonomisk skade, for eksempel at man ikke når frem til et bryllup eller at man ikke kan benytte en feriedag som planlagt, eller for følgeskade, eksempelvis erstatning for fly som man ikke har nådd.

12.3 SJ er allikevel fritatt for ansvar hvis en passasjers forsinkelse skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side, for eksempel hvis passasjeren tar feil av togets avgangstid, tar plass i feil tog eller feil del av toget, eller ikke går av toget på overgangsstasjon eller endestasjonen.

12.4 Dersom passasjerens opptreden i henhold til punkt 12.3 var foranlediget av feilaktige opplysninger fra SJs personale eller feil i SJs rutetabeller, billetter eller skilting, har passasjeren samme rett til erstatning og assistanse i henhold til punktene 13 og 14. Det samme gjelder ved manglende vekking av sove- eller liggevognspassasjerer når SJ har påtatt seg vekkingen.

13 HVA SOM OMFATTES AV ASSISTANSE (LANGDISTANSETOG OCH DIREKTEBILLETT)

13.1 SJ skal under reisen i rimelig utstrekning ta hånd om passasjerer som reiser med et grenseoverskridende tog eller et tog med på strekning på 150 km eller mer, og garantere at passasjeren om han eller hun vil, så snart som mulig når endestasjonen for sin togreise med SJ.

13.2 Assistanse etter punkt 13.1 ovenfor betyr at SJ er ansvarlig for å tilby følgende:

a) Informasjon: SJ skal ved forsinket eller innstilt reise gi passasjeren informasjon om forventede avgangs- og ankomsttider så snart informasjonen er tilgjengelig. SJ skal også informere berørte passasjerer om hvordan de kan be om bevis på at togtrafikken er forsinket, at forsinkelsen har ført til en mistet forbindelse eller at avgangen er innstilt.

b) Foreslå og organisere alternativer: Dersom passasjeren ikke kan påbegynne eller fortsette reisen, eller reisen vil bli forsinket mer enn 60 minutter til hans eller hennes endelige destinasjon for togreisen med SJ, har passasjeren mulighet til å velge å fortsette reisen, får en kostnadsfri returreise, eller motta tilbakebetaling av prisen for reisen i samsvar med de vilkår som er fastsatt i Tågpassagerarförordningen (vedlegg 2). Dersom passasjeren har valgt å fortsette reisen, skal SJ så snart som mulig organisere alternativ transport for passasjeren. SJ har ingen plikt til å ordne alternativ transport med drosje eller annen trafikkoperatør. Kan alternativ transport ikke organiseres og gjennomføres innen rimelig tid, skal SJ tilby passasjeren en gratis reise, kombinert på samme måte som den opprinnelige reisen, så snart som mulig samme dag eller på en senere dato som passasjeren velger.

c) Hvis SJ ikke informerer passasjeren om de tilgjengelige ombookingsmulighetene i henhold til punkt 13.2 b) innen 100 minutter fra det planlagte avgangstidspunktet for den forsinkede eller innstilte togreisen eller den mistede forbindelsen, har den reisende rett til å reise på SJs regning med en annen kollektivtransportleverandør med tog eller buss.

d) Assistanseberettiget passasjer har ikke rett til erstatning for kostnadene til erstatningsreise som passasjeren selv har ordnet med, med mindre annet er spesielt avtalt.

e) Mat, drikke og overnatting: SJ vil ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreisen med SJ som varer i mer enn 60 minutter, tilby passasjeren mat og alkoholfri drikke i rimelig omfang hensyn tatt til tiden forsinkelsen varer, dersom det er tilgjengelig på transportmidlet eller lett kan skaffes på en holdeplass. Dersom SJ kan ikke tilby mat og drikke, har passasjeren rett til erstatning i rimelig omfang i samsvar med det som er fastsatt i punkt 14.1. b). Det samme gjelder overnatting, og ved behov transport dit, dersom passasjeren på grunn av forsinkelsen har mistet siste forbindelse i henhold til rutetabellen for dagen til endestasjonen for reisen med SJ, dersom SJ ikke tilbyr erstatningsreise på like vilkår.

f) Mat og drikke samt overnatting tilbys ikke hvis passasjeren avbryter reisen. Dersom passasjeren var på tilbakereise etter at den opprinnelige reisen har vist seg å være meningsløs i henhold til punkt 16.1 c), vil allikevel dette tilbys i henhold til det ovenstående.

g) Spesiell assistanse til personer med funksjonsnedsettelse m.m.: SJ vil spesielt påse at passasjerer med funksjonsnedsettelse eller nedsatt bevegelighet ved trafikkforstyrrelse får assistanse til å gå om bord på et avgående tog, bytte til tilsluttet tog eller stige av et ankommende tog.

14 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG)

14.1 Passasjeren har rett til kontant erstatning som følger;

a) ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreise med SJ som varer i mer enn 60 minutter, får passasjeren erstatning for rimelige utgifter til nødvendig telemeddelelse. Erstatningen ytes
selv om passasjeren på grunn av forsinkelsen avbryter reisen.

b) ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreise med SJ som varer i mer enn 60 minutter, får passasjeren erstatning for rimelige merkostnader til mat og drikke. SJ skal vidare erstatte passasjeren for rimelige merutgifter til overnatting mot innlevert kvittering hvis passasjeren på grunn av forsinkelse har mistet siste korresponderende forbindelse i henhold til rutetabell for dagen til endestasjonen for togreisen med SJ, dersom SJ ikke tilbyr erstatningsreise på like vilkår. Om SJ gratis har tilbudt mat, drikke og overnatting samt transport til overnattingsstedet, gis det ikke erstatning for tilsvarende kostnader. Merkostnader for mat, drikke og overnatting samt transport til overnattingsstedet erstattes ikke hvis passasjeren avbryter reisen. Dersom passasjeren var på tilbakereise etter at den opprinnelige reisen har vist seg å være meningsløs i henhold til punkt 16.1 c) nedenfor, skal det allikevel gis erstatning som beskrevet ovenfor.

c) Hvis SJ ikke informerer passasjeren om tilgjengelige ombookingsalternativer innen 100 minutter i henhold til punkt 13.2c) og passasjeren har reist med en annen kollektivtransportleverandør med tog eller buss, skal SJ refundere passasjerens nødvendige, hensiktsmessige og rimelige kostnader pådratt ved slik reise.

15 ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS VED KVALITETSMANGEL OG TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT)

15.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen (prisavslag) ved kvalitetsmangel i henhold til punkt 16.1 a).

15.2 SJ er ved trafikkforstyrrelser ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen for trafikkforstyrrelse i henhold til bestemmelsene i 16.1 b) – d).

15.3 SJ er fri for ansvar etter punkt 15.2 hvis trafikkforstyrrelsen var kjent for passasjeren gjennom informasjon han eller hun har mottatt før billettkjøpet, eller hvis passasjeren til tross for trafikkforstyrrelsen, eller etter ombooking, ankom sin endestasjon for togreisen med SJ i tide eller med en forsinkelse på mindre enn 60 minutter.

16 NÅR TILBAKEBETALINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT)

16.1 Tilbakebetalingsplikten kan dekke hele eller deler av billettprisen. For de som reiser på en periodisk gyldig billett, utgjør tilbakebetalingsbeløpet en forholdsmessig del av prisen for den periodiske billetten. Tilbakebetaling vil skje som følger:

a) Kvalitetsmangel (gjelder kun langdistansetog): Hvis passasjeren får ubehag eller ulempe under reisen på grunn av mangel ved de ytede tjenestene, utstyret, ordenen eller hygienen i transportmiddelet som SJ har ansvaret for, refunderer SJ en rimelig del av billettprisen. Ubehag eller ulempe som passasjerer forårsaker for hverandre, blir ikke erstattet.

b) Reisen har ikke kunnet fullføres: Hvis SJ ikke har vært i stand til å tilby en erstatningsforbindelse med vanlige transporttilbud eller annen erstatningstransport og passasjeren ikke har fått erstatning for reise med annen leverandør i henhold til punkt 14.1 c), tilbakebetales hele billettprisen.

c) Reisen er blitt meningsløs: SJ vil hvis reisen bli forsinket til endestasjonen for togreisen med SJ med mer enn 60 minutter, tilby passasjeren mulighet til å velge å fortsette reisen, får en gratis tilbakereise, booke om reisen eller motta tilbakebetaling av reisen i samsvar med de vilkår som er fastsatt i Tågpassagerarförordningen. Dersom passasjeren velger å ikke fortsette reisen i henhold til punkt 13.2.b) ovenfor, vil SJ betale tilbake til passasjeren et beløp tilsvarende full pris på samme vilkår som kjøpet, for den del eller deler av reisen som ikke fullføres og for den del eller deler som fullføres hvis reisen er blitt meningsløst med tanke på passasjerens opprinnelige formål med reisen. I tillegg passasjeren får en gratis tilbakereise til hans eller hennes avreisestasjon så snart som mulig dersom dette er relevant.

En reise skal anses å ha blitt meningsløs hvis passasjeren valgte å avbryte reisen og returnerte til avreisestasjonen eller returnerte til avreisestasjonen senest med første forbindelse 30 minutter etter ankomst til passasjerens opprinnelige endestasjon.

Hvis reisen ikke startes fordi reisen er blitt meningsløs, skal tilbakebetaling av hele billettprisen skje.

Rett til tilbakebetaling som beskrevet ovenfor i dette punkt c), gjelder ikke for innehavere av periodisk gyldig billett (periodebilletter).

d) Erstatning for forsinkelse: Hvis en passasjer med en billett eller direktebillett som ikke er periodisk, rammes av en forsinkelse mellom det avreisestedet og den endestasjonen som er angitt på billetten, og tilbakebetaling ikke er foretatt i henhold til punkt b) og

c) ovenfor, har han eller hun, samtidig som de beholder retten til transport og assistanse, rett til erstatning for forsinkelsen på følgende vilkår.

  • 25 prosent av billettprisen for 60 – 119 minutters forsinkelse.
  • 50 prosent av billett ved forsinkelse på 120 minutter eller mer.

Forsinkelseserstatningen skal beregnes i forhold til totalprisen passasjeren har betalt for billetten eller direktebilletten i henhold til punkt 17.1 nedenfor.

En reisende med sesongbillett (f.eks. årskort) vil motta erstatning med den delen av prisen for billetten (periodebillett) som SJ særlig har bestemt for den billett som passasjeren har. Bestemmelsene om dette finnes på SJ hjemmeside www.sj.se/ersattning eller er tilgjengelig fra SJs Kundservice.

SJ er ikke forpliktet til å betale erstatning dersom SJ kan bevise at forsinkelsen, den mistede forbindelsen eller den innstilte reisen er direkte forårsaket av eller i sin natur forbundet med følgende:

i) Ekstraordinære omstendigheter som ikke har tilknytning til jernbanedriften, for eksempel ekstreme værforhold, større naturkatastrofer eller større folkehelsekriser, hvis konsekvenser jernbaneforetaket ikke kunne ha unngått eller forhindret selv om det hadde utvist den aktsomhet som omstendighetene krevde.

ii) Feil eller forsømmelse fra passasjerens side. Se også punkt 12.3.

iii) Tredjeparters atferd, for eksempel personer på sporet, kabeltyveri, nødsituasjoner om bord, kriminalitetsbekjempende tiltak, sabotasje eller terrorisme, hvis konsekvenser jernbaneforetaket ikke kunne ha unngått eller forhindret selv om det hadde utvist den aktsomhet som omstendighetene krevde.

Streik blant jernbaneforetakets personale, handlinger eller unnlatelser fra andre foretak som bruker samme jernbaneinfrastruktur, og handlinger eller unnlatelser fra infrastrukturforvaltere og stasjonsforvaltere omfattes ikke av unntaket nevnt i punkt c) ovenfor.

17 UTBETALING AV ERSTATNING (LANGDISTANSETOG OG DIREKTEBILLETT)

17.1 Når erstatning for forsinkelse på reisen skal ytes i henhold til punkt 16.1 d) i form av tilbakebetaling av deler av billettprisen, skal erstatningen, hvis transportavtalen dekker tur og retur eller flere påfølgende delstrekninger, beregnes på grunnlag av billettprisen for den del av reisen som er forsinket, med mindre det dreier seg om en direktebillett. Hvis det dreier seg om en direktebillett, skal forsinkelseserstatningen beregnes i forhold til totalprisen passasjeren har betalt for direktebilletten i henhold til punkt 16.1 d).

17.2 Erstatning for billettprisen skal ikke reduseres med transaksjonskostnader så som avgifter, telefonkostnader eller frimerker.

17.3 Godtgjørelse etter nr 16.1 a) - d) kan til sammen aldri utgjøre mer enn hele billettprisen. Periodebilletterinnehavere kan ikke i løpet av kortets gyldighetsperiode motta mer i prisavslag til sammen enn prisen han eller hun betalte for periodebilletten.

17.4 Godtgjørelse vil bli utbetalt kontant til passasjeren innen en måned fra datoen anmodningen om erstatning ble mottatt av SJ.

17.5 Hvis en reise er kjøpt under en bedriftsavtale med SJ, utbetales erstatning i henhold til reisevilkårene til selskapet dersom dette er særskilt avtalt i bedriftsavtalen. Videre gjelder at erstatning etter reisevilkårene til passasjerer som har deltatt i gruppereiser, utbetales til den som har bestilt gruppereisen.

17.6 Minste beløp for betaling av erstatning er et beløp i svenske kroner tilsvarende EUR 4 når utbetalingen skjer, avrundet oppover til nærmeste titall i kroner. Under dette beløpet utbetales ingen erstatning.

D.2 ANSVAR FOR TRAFIKKFORSTYRRELSE FOR INNENLANDSKE TOG PÅ EN STREKNING MINDRE ENN 150 KM (KORTDISTANSETOG)

18 SJs ANSVAR FOR INFORMASJON, TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

18.1 SJs ansvar for trafikkforstyrrelser omfatter en plikt til å gi passasjeren informasjon i henhold til B 2.1 ovenfor og erstatning for rimelige utgifter til alternativ transport. Ansvaret omfatter i noen tilfeller også tilbakebetaling av billettprisen. SJs ansvar for trafikkforstyrrelser er beskrevet i punkt 18.2 til 22 nedenfor. Erstatning for tap av verdi, for eksempel tap av inntekt eller andre økonomiske verdier. blir ikke gitt, heller ikke erstatning for ikke-økonomiske skader og følgeskader.

18.2 SJ er allikevel fri for ansvar når

a) trafikkforstyrrelsen var kjent for passasjeren gjennom informasjon som SJ hadde publisert om innstilt avgang eller forsinkede avgangstider minst tre dager før avgang som angitt i den offentliggjorte rutetabellen. Dette gjelder allikevel ikke dersom ankomsttiden på endestasjonen vises på billetten.

b) en passasjers forsinkelse skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side, for eksempel når passasjeren tar feil av togets avgangstid, tar plass i feil tog eller i feil del av toget, eller ikke går av toget på sin omstigningsstasjon eller endestasjon.

19 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

19.1 Passasjeren har, hvis det ved en reise finnes rimelig grunn til å anta at reisen kommer til å bli mer enn 20 minutter forsinket, rett til kontant erstatning for rimelige kostnader til annen transport for å nå reisens endestasjon mot innlevering av kvittering eller lignende.

19.2 Den maksimale erstatningen er 1/40 av grunnbeløpet i henhold til socialförsäkringsbalken kapittel 2 § 7 som gjelder for det året da reisen skulle ha vært avsluttet. Det utbetales ikke erstatning til representanter for passasjeren, med unntak av medpassasjerer og/eller familiemedlemmer.

19.3 Dersom passasjeren ikke har betalt for reisen, kan SJ trekke fra kostnadene som passasjeren ville ha hatt dersom han eller hun hadde betalt for reisen.

20 ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILLETTPRISEN VED KVALITETSMANGEL OG TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

20.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av en rimelig del av billettprisen (prisavslag) ved kvalitetsmangel i henhold til punkt 21.1 a).

20.2 SJ er ved trafikkforstyrrelser ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen for trafikkforstyrrelser i samsvar med bestemmelsene i punkt 21.1 b).

21 NÅR TILBAKEBETALINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (KORTDISTANSETOG)

21.1 Tilbakebetalingsplikten kan gjelde hele eller deler av billettprisen. For dem som reiser på en periodisk gyldig billett, utgjør tilbakebetalingsbeløpet en forholdsmessig del av prisen for den periodiske billetten. Tilbakebetaling skal skje som følger:

a) Kvalitetsmangel: Hvis passasjeren blir utsatt for ubehag eller ulempe under reisen på grunn av sviktende service, utstyr, orden eller hygiene i trafikkmiddelet som SJ bærer ansvaret for, refunderer foretaket en rimelig del av billettprisen. Ubehag eller ulempe for passasjerer forårsaket av hverandre, blir ikke erstattet.

b) Erstatning ved forsinkelse av reisen: Hvis en reise er mer enn 20 minutter forsinket, og hvis passasjeren ikke krever erstatning etter § 19, har han eller hun, med bibehold av retten til å reise med toget, rett til en prisreduksjon på

  • 50 prosent av prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 20 minutter,
  • 75 prosent av prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 40 minutter, eller
  • hele prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 60 minutter.
  • Passasjeren har imidlertid ikke rett til prisavslag etter dette punkt dersom forsinkelsen skyldes omstendigheter som ikke kan henføres til selve jernbanedriften og hvis konsekvenser SJ ikke kunne ha unngått eller forhindret selv om det hadde utvist den aktsomhet som omstendighetene krevde.

Hvis det ikke er klart hvilken pris passasjeren har betalt for reisen, skal prisreduksjonen beregnes på grunnlag av prisen for en enkeltbillett for passasjeren. Dersom passasjeren i et slikt tilfelle har anvendt en billett som representerer en rabatt i forhold til en enkeltbillett, kan SJ redusere prisreduksjonen forholdsmessig til rabatten.

Passasjer med sesongbillett (f.eks. årskort) vil motta erstatning for den delen av billettprisen for periodebilletten som SJ spesielt har bestemt for den type billett passasjeren innehar. Disse bestemmelsene finnes på SJ hjemmeside (www.sj.se/ersattning) eller er tilgjengelig fra SJs Kundservice.

22 UTBETALING AV ERSTATNING (KORTDISTANSETOG)

22.1 Når erstatning ved forsinkelse av en reise skal ytes i henhold til punkt 21.1 b) i form av tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen, skal prisreduksjonen beregnes ut fra reisen i sin helhet.

22.2 Når erstatning ved forsinkelse av en reise som består av både tog på en strekning på mindre enn 150 km og tog som på en strekning på mer enn 150 km, skal erstatningen i henhold til

21.1 b) og 16.1 d) beregnes for hver del.

22.3 Erstatning etter nr 21.1 a) og b) kan til sammen aldri utgjøre mer enn hele billettprisen. Periodebilletterinnehavere kan ikke i løpet av gyldighetsperioden til sammen motta mer i prisreduksjon enn prisen han eller hun har betalt for periodebilletten.

22.4 Hvis en reise er kjøpt under en bedriftsavtale med SJ, utbetales erstatning i form av et prisavslag i følge Reisevilkårene til foretaket dersom dette er spesielt avtalt i bedriftsavtalen. Videre gjelder at erstatning etter reisevilkårene til passasjerer som har deltatt i gruppereiser, utbetales til den som har bestilt gruppereisen.

E. ANNET

23 REKLAMASJON

23.1 Hvis passasjeren ønsker å klage over en omstendighet som berettiger til erstatning etter reisevilkårene, bør han eller hun først henvende seg til togpersonalet, eller til ansatte ved et bemannet salgssted. Kan slikt personell ikke treffe beslutning om erstatning, må passasjeren innen to måneder etter at reisen ble foretatt, fremsette klagen for SJs Kundservice eller via SJ hjemmeside (www.sj.se) eller skriftlig til SJ.

23.2 Opplysninger om hvordan og hvor de reisende kan gjøre gjeldende et krav om erstatning eller prisavslag fra SJ, formidles av SJ Kundservice og SJs trafikkpersonell. Opplysninger er også tilgjengelig på www.sj.se.

23.3 En passasjer som hevder at det foreligger en avtale om erstatning mellom passasjeren og SJs trafikkpersonell eller ansatte ved et bemannet salgssted som gir passasjeren større rettigheter enn dem som finnes i disse vilkårene, må være i stand til å godtgjøre dette ved at avtalen nedtegnes på billetten eller i annet skriftlig dokument.

24 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

SJ er personopplysningsansvarlig for behandlingen av passasjerens personopplysninger. Les om hvordan SJ behandler personopplysninger og om de rettigheter som finnes i henhold til personopplysningslovgivningen på www.sj.se/dataskydd.
 

25 TVISTELØSNING

25.1 Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene skal avgjøres av de vanlige domstolene.

25.2 Dersom passasjeren har bedt om at en tvist med SJ skal forelegges Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om krav på erstatning i henhold til disse reisevilkårene eller annet, og det skjer innen den foreldelsesfristen som gjelder for fordringen, skal SJ og passasjeren avvente ARNs vedtak før søksmål innledes. Foreligger ARNs vedtak først etter at fordringen er foreldet, har en part allikevel rett til å gå til søksmål innen tre måneder fra datoen for vedtaket. Bare hvis søksmålet reises etter utløpet av denne fristen, kan den andre parten påstå foreldelse.

26 IKRAFTTREDEN

26.1 Disse vilkårene trer i kraft 2023-06-07.

________________________