Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ AB GENERELLE RESIEVILKÅR

A. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 1 BAKGRUNN

B. FØR OG UNDER REISEN

 2 INFORMASJON

 3 TRANSPORT AV PASSASJERER

 4 BILLETTER

 5 BAGASJE

 6 KJÆLEDYR

 7 FUNKTSJONHEMMING M.M.

C. ANSVAR

 8 PASSASJERENS ANSVAR

 9 SJs ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSON ELLER TING

 10 SJs ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

D. SJs ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER

 11 GENERELT

D.1 ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRELSER FOR GRENSEOVERSKRIDENDE TOG OG TOG PÅ EN STREKNING PÅ 150 KM ELLER MER (LANGDISTANSETOG)

 12 SJs ANSVAR FOR ASSISTANSE OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER      (LANGDISTANSETOG)

 13 HVA SOM OMFATTES AV ASSISTANSE (LANGDISTANSETOG)

 14 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV    TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG)

 15 ANSVAR FOR TILBAKEBETALNING AV BILLETTPRIS VED KVALITETSMANGEL OG  TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG)

 16 NÅR TILBAKEBETALNINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (LANGDISTANSETOG)

 17 UTBETALING AV ERSTATNING (LANGDISTANSETOG)

D.2 ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRELSER FOR INNENLANDSKE TOG OCH TOG MINDRE ENN STREKNING PÅ 150 KM (KORTDISTANSETOG)

 18 SJs ANSVAR FOR INFORTMASJON, TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS OG PÅLØPTE  UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

 19 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV  TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

 20 ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILETTPRISEN VED KVALITETSMANGEL OG  TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

 21 NÅR TILBAKEBETALING SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (KORTDISTANSETOG)

 22 UTBETALING AV ERSTATNING (KORTDISTANSETOG) 

D.3 ANSVAR VED KOMBINERTE REISER

 23 KOM-FREM-GARANTI

 24 TILBAKEBETALING AV BILLETTPRISEN I FORBINDELSE MED KOM-FREM-GARANTIEN 

E. ANNET

 25 REKLAMASJON

 26 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

 27 TVISTELØSNING

 28 IKRAFTTREDEN

 

A. INNLEDENDE BESTEMMELSER

1. BAKGRUNN
1.1 Rettigheter og plikter for passasjerer som reiser med SJ AB ("SJ") reguleres i hovedsak av

  • den svenske loven om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen) (2018:181)
  • rådsforordning (EU) nr 1371/2007 om rettigheter og forpliktelser for togpassasjerer, inklusive Overenskomsten om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) med Enhetlige rettsregler for avtale om internasjonal befordring av reisende og reisegods på jernbanen (CIV)
  • lov om kollektivreisendes rettigheter (2015:953), samt
  • General Conditions of Carriage for Rail Passengers (GCC-CIV/PRR).

1.2 For hver avtale om togreise med SJ som inngås med SJ eller SJs agenter, representanter eller forhandlere, gjelder dessuten SJs Generelle Reisevilkår ("reisevilkårene") dersom annet ikke er avtalt. Reisevilkårene gjelder også når SJ anvender et annet transportmiddel i stedet for tog for å gjennomføre den avtalte reisen. Reisevilkårene skal også gjelde ved reise med SJ Norrlandståg AB, dersom annet ikke er avtalt.

1.3 Reisevilkårene gjelder ikke for reise med annen jernbanetransportørs tog og/eller ved reise med annet transportmiddel, hvis SJ etter det som fremgår av billetten for reisen, bare har solgt reisen som forhandler for nevnte transportørers regning. For slik reise gjelder de reisevilkårene som vedkommende transportører gjør gjeldende.

1.4 Reisevilkårene er formulert ut fra gjeldende lover og forskrifter. Dersom noe vilkår i lov eller forskrift skulle være mer fordelaktig for passasjeren, gjelder vilkåret foran det som angis i reisevilkårene.

1.5 Den reisende er forpliktet til å følge gjeldende lovgivning, herunder forskrifter gitt av tollmyndigheter og andre administrative myndigheter i hvert land.

1.6 Reisevilkårene er tilgjengelig hos SJ Kundservice, på SJs hjemmeside www.sj.se/resevillkor samt hos SJs forhandlere og representanter.

B. FØR OG UNDER REISEN

2 INFORMASJON

2.1 Den som vil kjøpe en togbillett for reise med SJ eller som skal gjennomføre en reise, har rett til før kjøpet eller før reisen å søke og få informasjon om

a) innholdet i reisevilkårene

b) passasjerens rettigheter og plikter i henhold til lov eller forskrift

c) billettpris, rutetabell, linjestrekning og servicenivå for reisen

d) muligheten til å medbringe sykler, bagasje og kjæledyr under reisen

e) krav i forbindelse med billettkontroll under reisen

f) tilgjengelighet til kjøretøyer, stasjoner og holdeplasser

g) vilkårene for tilgang til toget og stasjonsområdet for passasjerer med funksjonshemminger eller nedsatt bevegelighet og om vilkårene for assistanse og bestilling av ledsager på stasjonsområdet og ved bytte av transportmiddel under reisen

h) eventuell forsinkelse eller annen forstyrrelse i trafikken og dennes årsak, varighet og konsekvenser

i) sikkerhetsspørsmål

j) kontakt, kundeservicefunksjon eller lignende til SJ og eventuelt salgsrepresentant, samt

k) hvor, når og på hvilken måte togbillett kan kjøpes og distribueres til passasjeren.

2.2 Informasjon gjøres tilgjengelig elektronisk eller på annen måte som er mest hensiktsmessig for at passasjerene skal kunne nyttiggjøre seg informasjonen fra SJ eller annen aktør på oppdrag av SJ.

 

3 TRANSPORT AV PASSASJERER
3.1 SJ plikter å transportere en passasjer med gyldig billett i henhold til vilkårene for billetten. Enkelte periodekortbilletter gir rett til å reise uten plassreservasjon. SJ forbeholder seg imidlertid retten til å begrense antallet passasjerer på toget av sikkerhetsgrunner eller når dette er foreskrevet i lov eller forskrifter.

3.2 En passasjer som før eller under reisen

a) gjennom sin opptreden setter i fare eller kan fryktes å sette sikkerheten om bord eller driften av toget i fare, eller

b) opptrer beruset eller forstyrrer ordenen eller forstyrrer andre passasjerer på en måte som ikke kan godtas, eller

c) ikke retter seg etter beskjed som gis av togpersonalet i tjenesten (se her spesielt SJs ordensregler som finnes på www.sj.se/ordningsforeskrifter), eller

d) ikke har gyldig billett for hele reisen og nekter å betale fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i følge punkt 4.12, eller

e) tar med seg bagasje og dyr som ikke kan medtas i henhold til punkt 5 og 6

mister sin rett til å reise med toget og må forlate toget dersom togpersonalet bestemmer det.

3.3 Den som har mistet sin rett til å reise med toget i følge punkt 3.2 har ikke rett til å få tilbake den billettavgift som han eller hun har betalt for sin reise og heller ikke, dersom reisen er påbegynt, differansen mellom avgiften for reisen og avgiften for den strekningen han eller hun har reist.

4 BILLETTER
4.1 Med billetter menes i reisevilkårene alle SJs gjeldende typer av billetter og reisebevis, herunder periodisk gyldige billetter (periodebilletter). En billett skal ha den form, det innhold og det utseende ellers som SJ i under hensyntagen til gjeldende lovgivning bestemmer.

4.2 Dersom annet ikke er bestemt, skal en billett som ikke er periodisk, inneholde opplysninger om

a) hvem som utfører transporten (SJ eller annen transportør som passasjeren har inngått avtale om reise med)

b) billettens gyldighetstid

c) type tog samt eventuell vognklasse og plassbestilling i toget

d) navn på avreisestasjon og sluttstasjon

e) billettprisen for reisen og eventuell rett til tilbakekjøp

f) eventuelle avgangstider og ankomsttider i henhold til rutetabeller, gjeldende rabattkategori (f. eks. barn, ungdom, student eller pensjonist), samt

h) passasjerens navn på personlig billett.

4.3 Så lenge passasjeren under en reise oppholder seg i toget eller innenfor sperringene på en jernbanestasjon, må han eller hun kunne fremvise gyldig billett for hele reisen ved billettkontroll. Billetten må oppbevares under hele reisen.

4.4 Dersom passasjeren når han eller hun kjøper sin togbillett eller gjennom meddelelse på jernbanestasjonen eller på annen måte har fått beskjed om at billetten må stemples eller valideres i automat i eller utenfor transportmidlet, anses passasjeren å mangle gyldig billett dersom slik stempling/registrering ikke har funnet sted.

4.5 En billett som er utstedt for en bestemt navngitt passasjer, er personlig og gjelder bare for vedkommende passasjer. Dersom togpersonalet ber om det, må passasjeren bevise sin rett til reisen gjennom å fremvise et identitetsbevis som er gyldig og akseptabelt for SJ. Det samme gjelder den som reiser på rabattert billett. En slik passasjer må dessuten kunne fremvise et akseptabelt bevis for sin rett til rabatt. Medfølgende barn som reiser med en voksen, og barn som reiser alene under 16 år, er unntatt fra kravet om identitetsbevis så langt barnet ikke må bekrefte sin alder for å kunne reise på rabattert billett. Dersom rett til reisen eller rabatt ikke kan bevises, anses passasjeren å mangle gyldig billett. Da gjelder bestemmelsene i punkt 4.8.

4.6 Følgende passasjerkategorier har rett til å reise på rabattert billett: 

Barn og ungdom til og med 25 år, studenter (ikke på SJ EuroNight) med noen av følgende gyldige studentlegitimasjoner: Mecenat, ISIC eller Studentkortet samt pensjonister (som har fylt 65 år eller har pensjonistbevis fra Pensjonsmyndigheten eller alternativt gyldig bevis om syke-, aktivitets- og uføretrygd fra Försäkringskassan).

4.7 Gyldig ID-dokument som bevis for alder er alle pass, svenske ID-dokumenter, Migrasjonsverkets LMA-kort samt nasjonale ID-kort innen EU. Andre utenlandske ID-dokumenter godkjennes ikke.

4.8 Medfølgende barn som reiser med en voksen, og barn som reiser alene under 16 år, er unntatt fra kravet om identitetsbevis så langt barnet ikke må bekrefte sin alder for å kunne reise på rabattert billett. 

4.9 Dersom rett til reisen eller rabatt ikke kan bevises, anses passasjeren å mangle gyldig billett. Da gjelder bestemmelsene i punkt 4.11.

4.10 En billett som urettmessig er endret, er ugyldig og må om mulig tas hånd om av togpersonalet. Videre har SJ rett til å ta tilbake utløpte periodebilletter dersom de fremvises ved billettkontroll. 

4.11 En passasjer som ikke kan fremvise gyldig billett for hele reisen eller på annen måte bevise sin rett til reisen, må betale fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i henhold til svensk lov om tilleggsavgift i kollektiv persontrafikk. Kontrollavgiften er kr 1 200.

4.12 Dersom annet ikke er uttrykkelig fastsatt av SJ for visse billettyper eller er oppgitt på billetten, kan billetter ikke overdras etter at reisen er påbegynt.

4.13 En billett kan ikke tilbakeleveres for tilbakekjøp i større utstrekning enn det som SJ særskilt har fastsatt for visse typer billetter, eller som er angitt på billetten. Disse bestemmelsene finnes i SJ Allmänna Köpvillkor, på SJs hjemmeside www.sj.se eller kan skaffes av SJs Kundservice. Dersom tilbakekjøp kan skje, avhenger tilbakekjøpsverdien av når billetten ble avbestilt eller levert tilbake. Tilbakekjøp skjer bare innen ett år fra utløpet av billettens gyldighetstid eller innen den kortere tid som er angitt på billetten.

4.14 Mistet upersonlig billett erstattes ikke. Mistet personlig billett erstattes i samsvar med det som SJ særskilt har bestemt. . Disse bestemmelsene finnes på SJs hjemmeside www.sj.se eller kan skaffes av SJs Kundservice.

 

4.15 En plassbestilling som gjelder en bestemt nummerert sitteplass, medfører rett til denne plass fremfor andre passasjerer som ikke har reservert samme plass. Billetter uten plassbestilling medfører ingen rett til sitteplass dersom ledige plasser ikke finnes.

5. BAGASJE

5.1 Passasjeren kan under reisen ta med seg bagasje av rimelig omfang som lett kan bæres av passasjeren og som i hvert tog kan være plassert på sted avsatt for bagasje eller i rom som er særskilt anvist. Nærmere bestemmelser om maksimal tillatt håndbagasje, godkjente dimensjoner m.m., fremgår av SJs særskilt bagasjeregler, som finnes på SJs hjemmeside www.sj.se/bagage eller kan skaffes av SJs Kundservice.

5.2 Som tillatt håndbagasje regnes, i tillegg til vanlige kofferter, for eksempel sammenlagt barnevogn, sammenlagt rullestol, ski eller snowboard i futteral, golfbag og musikkinstrument.

5.3 Merk at rullestoler og scootere som ikke er sammenleggbare, må oppfylle de dimensjons- og sikkerhetskrav som SJ har fastsatt og ha reservert rullestolplass må ha vært reservert for at de skal kunne bli tatt om bord på toget. Les mer om dette i avsnitt 7 nedenfor.

5.4 Det er ikke tillatt å medbringe for eksempel

a) farlig gods, så som eksplosive og brannfarlige gjenstander og væsker samt giftige, smittebærende eller etsende stoffer

b) skytevåpen med mindre sluttstykket eller en annen vital del av våpenet er fjernet og oppbevares adskilt fra våpenet, som skal oppbevares i futteral

c) gjenstander og væsker som kan være til sjenanse for eller medføre risiko for skade på medpassasjerer eller for SJ

d) gjenstander som er forstyrrende eller opptar andre passasjerers område, samt

e) levende dyr med unntak av det som er angitt nedenfor i punkt 6.

Nærmere bestemmelser om tillatt og ikke tillatt bagasje finnes på SJs hjemmeside
www.sj.se/bagage eller kan skaffes av SJs Kundservice.

5.5 Bagasje som er feilaktig plassert på toget eller som SJ ikke kjenner eieren til, kan komme til å bli flyttet eller tatt hånd om.

 

6 KJÆLEDYR
6.1 Hunder eller andre kjæledyr kan tas med på toget i spesielt utpekte avdelinger merket "Dyr tillatt" ("Djur tillåtet").

6.2 Førerhund eller tjenestehund for personlig assistanse til passasjerer med funksjonshemminger eller nedsatt bevegelighet, kan også tas med i andre deler av toget hvis hunden har på seg en spesiell sele eller tjenestedekken. En forutsetning for at førerhund eller tjenestehund skal få medbringes i andre deler av toget enn i «Dyr tillatt» er at passasjeren har gjort en særskilt plassreservasjon over telefon til SJs Kundservice.

6.3 Alle medbrakte dyr må plasseres på gulvet.

6.4 Nærmere bestemmelser om antall tillatte kjæledyr, gebyrer osv. finnes på SJs hjemmes www.sj.se/djur eller kan skaffes av SJs Kundservice.

 

7. FUNKSJONSHEMMING M.M.
7.1 Passasjerer med funksjonshemming eller nedsatt bevegelighet har de samme rettighetene som andre passasjerer. Spesielle tjenester tilbys for å gjøre togreisen tilgjengelig for så mange som mulig.

7.2 En passasjer har rett til få ledsagelse hvis ledsagelse er bestilt før reisen i samsvar med de generelle vilkårene for ledsagelse 1). Mer informasjon er tilgjengelig på SJ hjemmeside (www.sj.se/funktionshinder) eller kan skaffes av SJ Kundeservice.

7.3 Hvis rullestol eller scooter skal brukes som hjelpemiddel under reisen, må passasjeren før billettkjøp forvisse seg om at rullestolen/scooteren ut fra sin lengde, bredde og vekt kan tas med i det aktuelle toget. Videre må SJ sikkerhetskrav være oppfylt. Dersom rullestol/scooter ikke tilfredsstiller de fastsatte kravene, vil passasjeren bi nektet å gå om bord av sikkerhetsgrunner.

7.4 Det er kun tillatt å reise med rullestol og/eller scooter med rullestolen/scooteren på rullestolplass. Passasjerer i rullestol eller scooter må derfor bestille rullestolplass både på avganger med krav til plassreservasjon og på avganger uten krav på plassbestilling.

 

7.5 Bestemmelsene om bestilling av rullestolplass m.m. er tilgjengelig på SJs hjemmeside www.sj.se/funktionshinder og kan skaffes av SJ Kundeservice.

Kjæledyr er ikke tillatt ved rullestolplasser med unntak av førerhund og tjenestehund i henhold til punkt 6.2 ovenfor.

 

C. ANSVAR

8 PASSASJERENS ANSVAR

8.1 Passasjeren er ansvarlig for skader og kostnader som han eller hun forårsaker for SJ og/eller andre passasjerer gjennom ordensforstyrrelse eller ved å sette togets driftssikkerhet i fare eller på annen måte forårsake skade.

8.2 Passasjeren er ansvarlig for bagasje og kjæledyr som han eller hun har med seg og for skade som bagasjen og kjæledyr medfører. Ansvaret gjelder også når bagasjen og kjæledyret er plassert på en slik måte at passasjeren ikke kan holde dem under oppsikt.

8.3 Hvis SJ har lidt skade forårsaket av en passasjer som har deltatt i en gruppereise, er den som har bestilt gruppereisen solidarisk ansvarlig med den skadevoldende passasjeren for påløpte skader og kostnader.

8.4 SJ påtar seg intet særskilt ansvar for barn som reiser alene.

 

9 SJs ANSVAR FOR SKADE PÅ PERSON ELLER TING.

9.1 SJ er ansvarlig hvis en passasjer blir skadet eller omkommer (personskade) og hvis passasjerens bagasje, kjæledyr eller andre personlige eiendeler blir skadet eller går tapt (tingsskade) i samsvar med det som er bestemt i den svenske jernbanetrafikkloven. Det samme gjelder erstatning for skaden.

9.2 I henhold til hovedregelen i den svenske jernbanetrafikkloven har SJ objektivt ansvar for personskade påført passasjeren som følge av jernbanedriften mens passasjeren oppholdt seg i eller steg av eller på en jernbanevogn. Det samme gjelder tingsskade oppstått i forbindelse med personskaden.

9.3 Hvis tingsskade er oppstått uten sammenheng med en personskade, er SJ bare ansvarlig dersom SJ har forårsaket skaden (ved feil eller forsømmelse).

9.4 Ansvaret for tingsskade er begrenset til et halvt grunnbeløp i henhold til den svenske sosialforsikringsbalken kapittel 2 § 7 som gjelder for det år da skaden oppstod, dersom SJ ikke har forårsaket skaden forsettlig eller grovt uaktsomt.

9.5 Oppstår personskade og/eller tingsskade, eller andre forhold som passasjeren ønsker å fremme krav om erstatning av SJ for, må omstendighetene om mulig varsles direkte til togpersonalet ombord. Krav om erstatning fremsettes i henhold til bestemmelsene i punkt 25.

 

10 SJs ANSVAR FOR UNDERLEVERANDØRER

10.1 SJ er ansvarlig for underleverandører SJ bruker for å oppfylle sine forpliktelser overfor passasjeren. Den ansvarlige for jernbaneinfrastrukturen som reisen finner sted på, skal anses som underleverandør, men ikke en annen trafikkoperatør som SJ har solgt billetter for.

 

D. SJs ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER

11 GENERELT

11.1 Med trafikkforstyrrelser menes forsinkelser, tapt togforbindelse, innstilte avganger eller annen ikke planlagt hendelse.

11.2 Med forsinkelse menes at transportens ankomst til passasjerens sluttdestinasjon for togreisen med SJ skjer til et senere tidspunkt enn det som fremgår av transportavtalen eller, dersom ankomsttiden ikke er oppgitt der, den offentliggjorte rutetabellen.

11.3 SJs ansvar for trafikkforstyrrelser ved grenseoverskridende reiser og for tog som trafikkerer en strekning på 150 km eller lengre, er regulert av Tågpassagerarförordningen og fremgår av D.1 nedenfor. Disse togene er nedenfor kalt "langdistansetog"

11.4 SJs ansvar for reise innenlands med tog på en strekning som er kortere enn 150 km, er regulert av den svenske lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter, vedlegg 3, og fremgår av D.2 nedenfor. Disse togene er kalt "kortdistansetog".

11.5 En reise med SJ bestående av flere kortdistansetog, alternativt langdistansetog og kortdistansetog, er en kombinert reise der det er blitt utstedt en fellesbillett. For disse kombinerte reisene tilbyr SJ ved trafikkforstyrrelser en kom-frem-garanti som det fremgår av D.3 nedenfor.

 

D.1 ANSVAR VED TRAFIKKFORSTYRRELSER FOR GRENSEOVERSKRIDENDE TOG OG TOG PÅ EN STREKNING PÅ 150 KM ELLER MER (LANGDISTANSETOG)

12 SJs ANSVAR FOR ASSISTANSE OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER(LANGDISTANSETOG) 

12.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for trafikkforstyrrelse dersom ikke annet følger av punkt 12.3

12.2 SJs ansvar ved trafikkforstyrrelse omfatter en plikt til å gi passasjeren assistanse, og i den utstrekning assistanse ikke blir ytet, å yte passasjeren erstatning for rimelige kostnader til mat og alkoholfri drikke og overnatting, samt plikt til å gi passasjeren erstatning for nødvendige utgifter til å varsle personer som venter på passasjeren . Ansvaret omfatter i noen tilfeller også tilbakebetaling av billettprisen. SJs ansvar for trafikkforstyrrelser er beskrevet nærmere i punkt 12.3–17 nedenfor. Erstatning for annet økonomisk tap, for eksempel inntekt eller andre verdier, betales ikke. Erstatning betales heller ikke for ikke-økonomisk skade, for eksempel at man ikke når frem til et bryllup eller at man ikke kan benytte en feriedag som planlagt, eller for følgeskade, eksempelvis erstatning for fly som man ikke har nådd.

12.3 SJ er allikevel fritatt for ansvar hvis en passasjers forsinkelse skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side, for eksempel hvis passasjeren tar feil av togets avgangstid, tar plass i feil tog eller feil del av toget, eller ikke går av toget på overgangsstasjon eller endestasjonen.

12.4 Dersom passasjerens opptreden i henhold til punkt 12.3 var foranlediget av feilaktige opplysninger fra SJs personale eller feil i SJs rutetabeller, billetter eller skilting, har passasjeren samme rett til erstatning og assistanse i henhold til punktene 13 og 14. Det samme gjelder ved manglende vekking av sove- eller liggevognspassasjerer når SJ har påtatt seg vekkingen.

 

13 HVA SOM OMFATTES AV ASSISTANSE (LANGDISTANSETOG)

13.1 SJ skal under reisen i rimelig utstrekning ta hånd om passasjerer som reiser med et grenseoverskridende tog eller et tog med på strekning på 150 km eller mer, og garantere at passasjeren om han eller hun vil, så snart som mulig når endestasjonen for sin togreise med SJ.

13.2 Assistanse etter punkt 13.1 ovenfor betyr at SJ er ansvarlig for å tilby følgende:

a) Informasjon: SJ skal ved forsinket eller innstilt reise gi passasjeren informasjon om forventede avgangs- og ankomsttider så snart informasjonen er tilgjengelig.

b) Foreslå og organisere alternativer: Dersom passasjeren ikke kan påbegynne eller fortsette reisen, eller reisen vil bli forsinket mer enn 60 minutter til hans eller hennes endelige destinasjon for togreisen med SJ, har passasjeren mulighet til å velge å fortsette reisen, får en kostnadsfri returreise, eller motta tilbakebetaling av prisen for reisen i samsvar med de vilkår som er fastsatt i Tågpassagerarförordningen (vedlegg 2). Dersom passasjeren har valgt å fortsette reisen, skal SJ så snart som mulig organisere alternativ transport for passasjeren. SJ har ingen plikt til å ordne alternativ transport med drosje eller annen trafikkoperatør. Kan alternativ transport ikke organiseres og gjennomføres innen rimelig tid, skal SJ tilby passasjeren en gratis reise, kombinert på samme måte som den opprinnelige reisen, så snart som mulig samme dag eller på en senere dato som passasjeren velger.

c) Assistanseberettiget passasjer har ikke rett til erstatning for kostnadene til erstatningsreise som passasjeren selv har ordnet med, med mindre annet er spesielt avtalt.

d) Mat, drikke og overnatting: SJ vil ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreisen med SJ som varer i mer enn 60 minutter, tilby passasjeren mat og alkoholfri drikke i rimelig omfang hensyn tatt til tiden forsinkelsen varer, dersom det er tilgjengelig på transportmidlet eller lett kan skaffes på en holdeplass. Dersom SJ kan ikke tilby mat og drikke, har passasjeren rett til erstatning i rimelig omfang i samsvar med det som er fastsatt i punkt 14.1. b). Det samme gjelder overnatting, og ved behov transport dit, dersom passasjeren på grunn av forsinkelsen har mistet siste forbindelse i henhold til rutetabellen for dagen til endestasjonen for reisen med SJ, dersom SJ ikke tilbyr erstatningsreise på like vilkår.

e) Mat og drikke samt overnatting tilbys ikke hvis passasjeren avbryter reisen. Dersom passasjeren var på tilbakereise etter at den opprinnelige reisen har vist seg å være meningsløs i henhold til punkt 16.1 c), vil allikevel dette tilbys i henhold til det ovenstående.

f) Spesiell assistanse til funksjonshemmede m.m.: SJ vil spesielt påse at passasjerer med funksjonshemminger eller nedsatt bevegelighet ved trafikkforstyrrelse får assistanse til å gå om bord på et avgående tog, bytte til tilsluttet tog eller stige av et ankommende tog.

 

14 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG)

14.1 Passasjeren har rett til kontant erstatning som følger;

a) ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreise med SJ som varer i mer enn 60 minutter, får passasjeren erstatning for rimelige utgifter til nødvendig telemeddelelse. Erstatningen ytes
selv om passasjeren på grunn av forsinkelsen avbryter reisen.

b) ved forsinkelse fra passasjerens avreisestasjon eller til hans eller hennes endestasjon for togreise med SJ som varer i mer enn 60 minutter, får passasjeren erstatning for rimelige merkostnader til mat og drikke. SJ skal vidare erstatte passasjeren for rimelige merutgifter til overnatting mot innlevert kvittering hvis passasjeren på grunn av forsinkelse har mistet siste korresponderende forbindelse i henhold til rutetabell for dagen til endestasjonen for togreisen med SJ, dersom SJ ikke tilbyr erstatningsreise på like vilkår. Om SJ gratis har tilbudt mat, drikke og overnatting samt transport til overnattingsstedet, gis det ikke erstatning for tilsvarende kostnader. Merkostnader for mat, drikke og overnatting samt transport til overnattingsstedet erstattes ikke hvis passasjeren avbryter reisen. Dersom passasjeren var på tilbakereise etter at den opprinnelige reisen har vist seg å være meningsløs i henhold til punkt 16.1 c) nedenfor, skal det allikevel gis erstatning som beskrevet ovenfor.

 

15 ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS VED KVALITETSMANGEL OG TRAFIKKFORSTYRRELSER (LANGDISTANSETOG)

15.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen (prisavslag) ved kvalitetsmangel i henhold til punkt 16.1 a).

15.2 SJ er ved trafikkforstyrrelser ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen for trafikkforstyrrelse i henhold til bestemmelsene i 16.1 b) – d).

15.3 SJ er fri for ansvar etter punkt 15.2 hvis trafikkforstyrrelsen var kjent for passasjeren gjennom informasjon han eller hun har mottatt før billettkjøpet, eller hvis passasjeren til tross for trafikkforstyrrelsen, eller etter ombooking, ankom sin endestasjon for togreisen med SJ i tide eller med en forsinkelse på mindre enn 60 minutter.

 

16 NÅR TILBAKEBETALINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (LANGDISTANSETOG)

16.1 Tilbakebetalingsplikten kan dekke hele eller deler av billettprisen. For de som reiser på en periodisk gyldig billett, utgjør tilbakebetalingsbeløpet en forholdsmessig del av prisen for den periodiske billetten. Tilbakebetaling vil skje som følger:

a) Kvalitetsmangel: Hvis passasjeren får ubehag eller ulempe under reisen på grunn av mangel ved de ytede tjenestene, utstyret, ordenen eller hygienen i transportmiddelet som SJ har ansvaret for, refunderer SJ en rimelig del av billettprisen. Ubehag eller ulempe som passasjerer forårsaker for hverandre, blir ikke erstattet.

b) Reisen har ikke kunnet fullføres: Hvis SJ ikke har vært i stand til å tilby en erstatningsforbindelse med vanlige transporttilbud eller annen erstatningstransport, tilbakebetales hele billettprisen.

c) Reisen er blitt meningsløs: SJ vil hvis reisen bli forsinket til endestasjonen for togreisen med SJ med mer enn 60 minutter, tilby passasjeren mulighet til å velge å fortsette reisen, får en gratis tilbakereise, booke om reisen eller motta tilbakebetaling av reisen i samsvar med de vilkår som er fastsatt i Tågpassagerarförordningen. Dersom passasjeren velger å ikke fortsette reisen i henhold til punkt 13.2.b) ovenfor, vil SJ betale tilbake til passasjeren et beløp tilsvarende full pris på samme vilkår som kjøpet, for den del eller deler av reisen som ikke fullføres og for den del eller deler som fullføres hvis reisen er blitt meningsløst med tanke på passasjerens opprinnelige formål med reisen. I tillegg passasjeren får en gratis tilbakereise til hans eller hennes avreisestasjon så snart som mulig dersom dette er relevant.

En reise skal anses å ha blitt meningsløs hvis passasjeren valgte å avbryte reisen og returnerte til avreisestasjonen eller returnerte til avreisestasjonen senest med første forbindelse 30 minutter etter ankomst til passasjerens opprinnelige endestasjon.

Hvis reisen ikke startes fordi reisen er blitt meningsløs, skal tilbakebetaling av hele billettprisen skje.

Rett til tilbakebetaling som beskrevet ovenfor i dette punkt c), gjelder ikke for innehavere av periodisk gyldig billett (periodebilletter).

d) Erstatning for forsinkelse: Hvis en passasjer med en billett som ikke er periodisk, rammes av en forsinkelse mellom det avreisestedet og den endestasjonen som er angitt på billetten, og tilbakebetaling ikke er foretatt i henhold til punkt b) og c) ovenfor, har han eller hun, samtidig som de beholder retten til transport og assistanse, rett til erstatning for forsinkelsen på følgende vilkår.

• 25 prosent av billettprisen for 60 – 119 minutters forsinkelse.

• 50 prosent av billett ved forsinkelse på 120 minutter eller mer.

En reisende med sesongbillett (f.eks. årskort) vil motta erstatning med den delen av prisen for billetten (periodebillett) som SJ særlig har bestemt for den type billett som passasjeren har. Bestemmelsene om dette finnes på SJ hjemmeside (www.sj.se/ersattning) eller er tilgjengelig fra SJs Kundservice.

 

17 UTBETALING AV ERSTATNING (LANGDISTANSETOG)

17.1 Når erstatning for forsinkelse på reisen skal ytes i henhold til punkt 16.1 d) i form av tilbakebetaling av deler av billettprisen, skal erstatningen, hvis transportavtalen dekker tur og retur eller flere påfølgende delstrekninger, beregnes på grunnlag av billettprisen for den del av reisen som er forsinket.

17.2 Når erstatning for forsinkelse på en reise som består av både tog som har en rute på mindre enn 150 km og tog som har en rute på mer enn 150 km, skal tilbakebetaling etter 16.1 d) og 21.1 b) beregnes for hver del.

17.3 Erstatning for billettprisen skal ikke reduseres med transaksjonskostnader så som avgifter, telefonkostnader eller frimerker.

17.4 Godtgjørelse etter nr 16.1 a) – d) kan til sammen aldri utgjøre mer enn hele billettprisen. Periodebilletterinnehavere kan ikke i løpet av kortets gyldighetsperiode motta mer i prisavslag til sammen enn prisen han eller hun betalte for periodebilletten.

17.5 Godtgjørelse vil bli utbetalt kontant til passasjeren innen en måned fra datoen anmodningen om erstatning ble mottatt av SJ.

17.6 Hvis en reise er kjøpt under en bedriftsavtale med SJ, utbetales erstatning i henhold til reisevilkårene til selskapet dersom dette er særskilt avtalt i bedriftsavtalen. Videre gjelder at erstatning etter reisevilkårene til passasjerer som har deltatt i gruppereiser, utbetales til den som har bestilt gruppereisen.

17.7 Minste beløp for betaling av erstatning er et beløp i svenske kroner tilsvarende EUR 4 når utbetalingen skjer, avrundet oppover til nærmeste titall i kroner. Under dette beløpet utbetales ingen erstatning.
 

D.2 ANSVAR FOR TRAFIKKFORSTYRRELSE FOR INNENLANDSKE TOG PÅ EN STREKNING MINDRE ENN 150 KM (KORTDISTANSETOG)

18 SJs ANSVAR FOR INFORMASJON, TILBAKEBETALING AV BILLETTPRIS OG PÅLØPTE UTGIFTER VED TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

18.1 SJs ansvar for trafikkforstyrrelser omfatter en plikt til å gi passasjeren informasjon i henhold til B 2.1 ovenfor og erstatning for rimelige utgifter til alternativ transport. Ansvaret omfatter i noen tilfeller også tilbakebetaling av billettprisen. SJs ansvar for trafikkforstyrrelser er beskrevet i punkt 18.2 til 22 nedenfor. Erstatning for tap av verdi, for eksempel tap av inntekt eller andre økonomiske verdier. blir ikke gitt, heller ikke erstatning for ikke-økonomiske skader og følgeskader.

18.2 SJ er allikevel fri for ansvar når

a) trafikkforstyrrelsen var kjent for passasjeren gjennom informasjon som SJ hadde publisert om innstilt avgang eller forsinkede avgangstider minst tre dager før avgang som angitt i den offentliggjorte rutetabellen. Dette gjelder allikevel ikke dersom ankomsttiden på endestasjonen vises på billetten.

b) en passasjers forsinkelse skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side, for eksempel når passasjeren tar feil av togets avgangstid, tar plass i feil tog eller i feil del av toget, eller ikke går av toget på sin omstigningsstasjon eller endestasjon.

 

19 KONTANT ERSTATNING TIL PASSASJEREN FOR UTGIFTER SOM FØLGE AV TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

19.1 Passasjeren har, hvis det ved en reise finnes rimelig grunn til å anta at reisen kommer til å bli mer enn 20 minutter forsinket, rett til kontant erstatning for rimelige kostnader til annen transport for å nå reisens endestasjon mot innlevering av kvittering eller lignende.

19.2 Den maksimale erstatningen er 1/40 av grunnbeløpet i henhold til socialförsäkringsbalken kapittel 2 § 7 som gjelder for det året da reisen skulle ha vært avsluttet. Det utbetales ikke erstatning til representanter for passasjeren, med unntak av medpassasjerer og/eller familiemedlemmer.

19.3 Dersom passasjeren ikke har betalt for reisen, kan SJ trekke fra kostnadene som passasjeren ville ha hatt dersom han eller hun hadde betalt for reisen.

 

20 ANSVAR FOR TILBAKEBETALING AV BILLETTPRISEN VED KVALITETSMANGEL OG TRAFIKKFORSTYRRELSER (KORTDISTANSETOG)

20.1 SJ er ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av en rimelig del av billettprisen (prisavslag) ved kvalitetsmangel i henhold til punkt 21.1 a).

20.2 SJ er ved trafikkforstyrrelser ansvarlig overfor passasjeren for tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen for trafikkforstyrrelser i samsvar med bestemmelsene i punkt 21.1 b).

 

21 NÅR TILBAKEBETALINGEN SKAL SKJE, OG MED HVILKET BELØP (KORTDISTANSETOG)

21.1 Tilbakebetalingsplikten kan gjelde hele eller deler av billettprisen. For dem som reiser på en periodisk gyldig billett, utgjør tilbakebetalingsbeløpet en forholdsmessig del av prisen for den periodiske billetten. Tilbakebetaling skal skje som følger:

a) Kvalitetsmangel: Hvis passasjeren blir utsatt for ubehag eller ulempe under reisen på grunn av sviktende service, utstyr, orden eller hygiene i trafikkmiddelet som SJ bærer ansvaret for, refunderer foretaket en rimelig del av billettprisen. Ubehag eller ulempe for passasjerer forårsaket av hverandre, blir ikke erstattet.

b) Erstatning ved forsinkelse av reisen: Hvis en reise er mer enn 20 minutter forsinket, og hvis passasjeren ikke krever erstatning etter § 19, har han eller hun, med bibehold av retten til å reise med toget, rett til en prisreduksjon på

• 50 prosent av prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 20 minutter,

• 75 prosent av prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 40 minutter, eller

• hele prisen passasjeren har betalt for reisen, dersom forsinkelsen utgjør mer enn 60 minutter.

Hvis det ikke er klart hvilken pris passasjeren har betalt for reisen, skal prisreduksjonen beregnes på grunnlag av prisen for en enkeltbillett for passasjeren. Dersom passasjeren i et slikt tilfelle har anvendt en billett som representerer en rabatt i forhold til en enkeltbillett, kan SJ redusere prisreduksjonen forholdsmessig til rabatten.

Passasjer med sesongbillett (f.eks. årskort) vil motta erstatning for den delen av billettprisen for periodebilletten som SJ spesielt har bestemt for den type billett passasjeren innehar. Disse bestemmelsene finnes på SJ hjemmeside (www.sj.se/ersattning) eller er tilgjengelig fra SJs Kundservice.

 

22 UTBETALING AV ERSTATNING (KORTDISTANSETOG)

22.1 Når erstatning ved forsinkelse av en reise skal ytes i henhold til punkt 21.1 b) i form av tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen, skal prisreduksjonen beregnes ut fra reisen i sin helhet.

22.2 Når erstatning ved forsinkelse av en reise som består av både tog på en strekning på mindre enn 150 km og tog som på en strekning på mer enn 150 km, skal erstatningen i henhold til

21.1 b) og 16.1 d) beregnes for hver del.

22.3 Erstatning etter nr 21.1 a) og b) kan til sammen aldri utgjøre mer enn hele billettprisen. Periodebilletterinnehavere kan ikke i løpet av gyldighetsperioden til sammen motta mer i prisreduksjon enn prisen han eller hun har betalt for periodebilletten.

22.4 Hvis en reise er kjøpt under en bedriftsavtale med SJ, utbetales erstatning i form av et prisavslag i følge Reisevilkårene til foretaket dersom dette er spesielt avtalt i bedriftsavtalen. Videre gjelder at erstatning etter reisevilkårene til passasjerer som har deltatt i gruppereiser, utbetales til den som har bestilt gruppereisen.

 

D.3 ANSVAR VED KOMBINERTE REISER

23 KOM-FREM-GARANTI

23.1 En reise med SJ bestående av flere kortdistansetog, alternativt langdistansetog og kortdistansetog, er en kombinert reise dersom det er blitt utstedt en fellesbillett. For disse kombinerte reisene tilbyr SJ ved trafikkforstyrrelser en Kom-frem-garanti utover de rettigheter som fremgår ovenfor. For en kombinert reise som består av flere langdistansetog, følger tilsvarende rettigheter i avsnitt D1 ovenfor.

23.2 Kom-frem-garantien innebærer at SJ vil ta vare på passasjerer i løpet av reisen, og sørge for at passasjeren om han eller hun vil, så snart som mulig kommer frem til endestasjonen for sin reise med SJ.

23.3 Kom-frem-garanti innebærer videre at SJ er ansvarlig for å tilby følgende:

a) Foreslå og organisere alternativ: Dersom passasjeren ikke kan påbegynne eller fortsette reisen, eller reisen vil bli forsinket mer enn 60 minutter til endestasjonen for togreisen med SJ, har passasjeren muligheten til å velge ett av følgende alternativer:

1. Fortsette reisen eller ombestille reisen til endestasjonen for togreisen med SJ så snart som mulig og på likeverdige vilkår.

2. Ikke påbegynne eller avbryte reisen og få pengene tilbake i henhold til punkt 24.

b) Dersom passasjeren har valgt å fortsette reisen med SJ, vil SJ så snart som mulig organisere alternativ transport for passasjeren. Det er ingen generell plikt til å ordne alternativ transport med drosje. Kan alternativ transport ikke organiseres og gjennomføres innen rimelig tid, vil SJ tilby passasjeren gratis reise, kombinert på samme måte som den opprinnelige reisen med SJ, så snart som mulig samme dag eller på en senere dato som passasjeren velger.

c) Overnatting: Hvis passasjeren på grunn av forsinkelse har mistet siste korresponderende forbindelse i henhold til rutetabell for dagen til endestasjonen for togreisen med SJ, vil SJ tilby passasjeren overnatting og hvis nødvendig, transport til overnattingsstedet. Hvis SJ kan ikke tilby overnatting og transport, har passasjeren mot fremlagt kvittering rett til erstatning i rimelig utstrekning. Overnatting tilbys ikke, og erstattes heller ikke, hvis passasjeren velger å avbryte sin kombinerte reise. Dersom passasjeren befinner seg på tilbakereise etter at den opprinnelige reisen har vist seg å være meningsløs som beskrevet i punkt 24.1 b) nedenfor, skal det allikevel gis tilbud som nevnt ovenfor. 

23.4 Kom-frem-garantien gjelder ikke hvis forsinkelsen skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side, for eksempel fordi passasjeren tar feil av togets avgangstid, tar plass i feil tog eller ikke går av toget på omstigningssted eller på det endelige ankomststedet.


24 TILBAKEBETALING AV BILLETTPRISEN I FORBINDELSE MED KOM-FREM-GARANTIEN

24.1 Tilbakebetalingsplikten kan gjelde hele eller deler av billettprisen. For den som reiser på en periodisk gyldig billett, utgjør tilbakebetalingsbeløpet en forholdsmessig del av prisen for den periodiske billetten. Tilbakebetaling skal skje som følger:

a) Reisen ikke er fullført: SJ har ikke vært i stand til å tilby en erstatningsforbindelse i samsvar med Kom-frem-garantien. I dette tilfellet tilbakebetales hele billettprisen.

b) Reisen er avbrutt eller blitt meningsløs: Dersom passasjeren velger å ikke fortsette reisen med SJ i henhold til punkt 23.3 a) ovenfor, vil SJ refundere passasjeren et beløp tilsvarende hele billettprisen i henhold til samme vilkår som ved kjøpet, for den eller de deler av reisen med SJ som ikke er fullført, og for den del eller de deler som er fullført hvis reisen er blitt meningsløst med tanke på passasjerens opprinnelige formål med reisen. I tillegg får passasjeren en gratis tilbakereise til avreisestasjonen for reisen med SJ så snart som mulig dersom dette er relevant.

En reise skal anses å ha blitt meningsløs hvis passasjeren har valgt å avbryte reisen og returnere til avreisestasjonen eller returnere til avreisestasjonen senest med første forbindelse 30 minutter etter ankomst til den opprinnelige endestasjonen.

24.2 Hvis passasjeren kjente til trafikkforstyrrelsen gjennom informasjon han eller hun har mottatt før billetten ble kjøpt, er SJ fri for tilbakebetalingsansvar. Det samme gjelder dersom passasjeren til tross for trafikkforstyrrelsen eller etter ombooking har nådd endestasjonen innen 60 minutter etter utsatt ankomsttid.

24.3 Ved tilbakebetaling av hele eller deler av billettprisen skal erstatningen beregnes ut fra reisen som helhet.

 

E. ANNET

25 REKLAMASJON

25.1 Hvis passasjeren ønsker å klage over en omstendighet som berettiger til erstatning etter reisevilkårene, bør han eller hun først henvende seg til togpersonalet, eller til ansatte ved et bemannet salgssted. Kan slikt personell ikke treffe beslutning om erstatning, må passasjeren innen to måneder etter at reisen ble foretatt, fremsette klagen for SJs Kundservice eller via SJ hjemmeside (www.sj.se) eller skriftlig til SJ.

25.2 Opplysninger om hvordan og hvor de reisende kan gjøre gjeldende et krav om erstatning eller prisavslag fra SJ, formidles av SJ Kundservice og SJs trafikkpersonell. Opplysninger er også tilgjengelig på www.sj.se.

25.3 En passasjer som hevder at det foreligger en avtale om erstatning mellom passasjeren og SJs trafikkpersonell eller ansatte ved et bemannet salgssted som gir passasjeren større rettigheter enn dem som finnes i disse vilkårene, må være i stand til å godtgjøre dette ved at avtalen nedtegnes på billetten eller i annet skriftlig dokument.

26 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

SJ er personopplysningsansvarlig for behandlingen av passasjerens personopplysninger. Les om hvordan SJ behandler personopplysninger og om de rettigheter som finnes i henhold til personopplysningslovgivningen på www.sj.se/dataskydd.
 

27 TVISTELØSNING

27.1 Enhver tvist om tolkningen eller anvendelsen av disse vilkårene skal avgjøres av de vanlige domstolene.

27.2 Dersom passasjeren har bedt om at en tvist med SJ skal forelegges Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om krav på erstatning i henhold til disse reisevilkårene eller annet, og det skjer innen den foreldelsesfristen som gjelder for fordringen, skal SJ og passasjeren avvente ARNs vedtak før søksmål innledes. Foreligger ARNs vedtak først etter at fordringen er foreldet, har en part allikevel rett til å gå til søksmål innen tre måneder fra datoen for vedtaket. Bare hvis søksmålet reises etter utløpet av denne fristen, kan den andre parten påstå foreldelse.

28 IKRAFTTREDEN

28.1 Disse vilkårene trer i kraft 2022-07-06 og er gyldig for reise foretatt på eller etter denne dato.

_________________________

1)  Se http://www.samtrafiken.se/tjanster/ledsagning

________________________