Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ AB ALLMÄNNA RESEVILLKOR

Gäller från och med 2020-09-07 

A. INLEDANDE BESTÄMMELSER

 1 BAKGRUND

B. INFÖR OCH UNDER RESAN

 2 INFORMATION

 3 TRANSPORT AV RESENÄR

 4 BILJETTER

 5 BAGAGE

 6 SÄLLSKAPSDJUR

 7 FUNKTIONSHINDER M.M.

C. ANSVAR

 8 RESENÄRENS ANSVAR

 9 SJs ANSVAR FÖR PERSON- OCH SAKSKADA

 10 SJs ANSVAR FÖR UNDERLEVERANTÖRER

D. SJs ANSVAR VID TRAFIKSTÖRNINGAR

 11 ALLMÄNT

D.1 ANSVAR VID TRAFIKSTÖRNINGAR FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TÅG SAMT TÅG MED EN STRÄCKNING PÅ 150 KM ELLER LÄNGRE (LÅNGVÄGA TÅG)

 12 SJs ANSVAR FÖR ASSISTANS OCH ERLAGDA UTGIFTER VID TRAFIKSTÖRNINGAR      (LÅNGVÄGA TÅG)

 13 VAD SOM OMFATTAS AV ASSISTANS (LÅNGVÄGA TÅG)

 14 KONTANT ERSÄTTNING TILL RESENÄREN FÖR UTGIFTER TILL FÖLJD AV    TRAFIKSTÖRNINGAR (LÅNGVÄGA TÅG)

 15 ANSVAR FÖR ÅTERBETALNING AV BILJETTAVGIFT VID KVALITETSBRIST OCH    TRAFIKSTÖRNING (LÅNGVÄGA TÅG)

 16 NÄR ÅTERBETALNING SKA SKE OCH MED VILKET BELOPP (LÅNGVÄGA TÅG)

 17 UTBETALNING AV ERSÄTTNINGEN (LÅNGVÄGA TÅG)

D.2 ANSVAR VID TRAFIKSTÖRNINGAR FÖR INRIKES TÅG MED EN STRÄCKNING KORTARE ÄN 150 KM (KORTVÄGA TÅG)

 18 SJs ANSVAR FÖR INFORMATION, ÅTERBETALNING AV BILJETTAVGIFT OCH ERLAGDA  UTGIFTER VID TRAFIKSTÖRNINGAR (KORTVÄGA TÅG)

 19 KONTANT ERSÄTTNING TILL RESENÄREN FÖR UTGIFTER TILL FÖLJD AV  TRAFIKSTÖRNINGAR (KORTVÄGA TÅG)

 20 ANSVAR FÖR ÅTERBETALNING AV BILJETTAVGIFT VID KVALITETSBRIST OCH  TRAFIKSTÖRNING (KORTVÄGA TÅG)

 21 NÄR ÅTERBETALNING SKA SKE OCH MED VILKET BELOPP (KORTVÄGA TÅG)

 22 UTBETALNING AV ERSÄTTNING (KORTVÄGA TÅG) 

D.3 ANSVAR VID KOMBINERADE RESOR

 23 KOM-FRAM-GARANTI

 24 ÅTERBETALNING AV BILJETTPRIS I ANSLUTNING TILL KOM-FRAM-GARANTIN

E. ÖVRIGT

 25 REKLAMATION

 26 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

 27 TVISTELÖSNING

 28 IKRAFTTRÄDANDE

A. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 BAKGRUND

1.1 Rättigheter och skyldigheter för resenärer som reser med SJ AB (”SJ”) regleras i huvudsak av

  • järnvägstrafiklagen (2018:181), 
  • förordning (EG) nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (”Tågpassagerarförordningen”), inklusive Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) med Enhetliga rättsregler för avtal om internationell järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV), 
  • lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953), samt 
  • General Conditions of Carriage for Rail Passengers (GCCCIV/PRR).

1.2 För varje avtal om tågresa med SJ som ingås med SJ eller med dess agent, ombud eller återförsäljare gäller dessutom SJ Allmänna Resevillkor (”Resevillkoren”), om inte annat avtalats. Resevillkoren gäller även då SJ använder annat transportmedel, i stället för tåg, för att utföra den avtalade resan. Resevillkoren ska även tillämpas vid resa med SJ Norrlandståg AB, om inte annat avtalats.

1.3 Resevillkoren gäller inte för resa med annan järnvägstransportörs tåg och/eller med resa med annat transportmedel, om SJ, enligt vad som framgår av biljetten för resan, endast sålt resan som återförsäljare för nämnda transportörers räkning. För sådan resa gäller de resevillkor som dessa transportörer tillämpar.

1.4 Resevillkoren är formulerade utifrån gällande lagar och förordningar. I det fall något villkor skulle vara mer förmånligt för resenären i lag eller förordning gäller dessa regler före vad som anges i Resevillkoren.

1.5 Resevillkoren finns tillgängliga hos SJ Kundservice, på SJs hemsida www.sj.se/resevillkor samt hos SJs återförsäljare och ombud.

B. INFÖR OCH UNDER RESAN

2 INFORMATION

2.1 Den som vill köpa en tågbiljett för resa med SJ eller ska genomföra en resa har rätt att före köpet eller före resan söka och få information om,

a) innehållet i Resevillkoren,

b) resenärens rättigheter och skyldigheter enligt lag eller annan författning,

c) biljettpris, tidtabell, linjesträckning och servicenivå för resa,

d) möjlighet att medföra cyklar, bagage och sällskapsdjur under resan,

e) krav i samband med biljettkontroll under resa,

f) tillgänglighet till fordon, stationer och hållplatser

g) villkoren för tillgänglighet till tåget och trafikplats för resenär med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och om villkoren för assistans och bokning av ledsagning på trafikplats och vid byte av färdmedel under resan,

h) en försening eller annan störning i trafiken och dess orsak, varaktighet och konsekvenser,

i) säkerhets- och trygghetsfrågor,

j) kontakt, kundservicefunktion eller liknande, till SJ och i förekommande fall säljande part, samt

k) var, när och på vilket sätt tågbiljett kan köpas och distribueras till resenären.

2.2 Information tillgängliggörs elektroniskt eller på annat sätt som är mest lämpligt för att
resenärerna ska kunna ta del av informationen från SJ, eller av annan aktör på uppdrag av SJ.

3 TRANSPORT AV RESENÄR

3.1 SJ är skyldigt att transportera en resenär med giltig biljett i enlighet med villkoren för biljetten.

3.2 En resenär som inför eller under sin resa,

a) genom sitt uppträdande äventyrar eller kan befaras äventyra säkerheten ombord eller i driften av tåget; eller

b) uppträder berusad eller stör ordningen eller stör andra resenärer på ett sätt som inte kan godtas; eller

c) inte rättar sig efter tillsägelser som tågpersonalen meddelar i tjänsten (observera här särskilt SJs ordningsregler vilka återfinns på www.sj.se/ordningsforeskrifter); eller

d) inte har en giltig biljett för hela resan och vägrar att betala fastställd tilläggsavgift (kontrollavgift) enligt punkt 4.12; eller

e) tar med sig bagage och djur som inte får medföras enligt avsnitt 5 och 6, har förlorat sin rätt att resa med tåget och ska lämna tåget om tågpersonalen bestämmer det.

3.3 Den som har förlorat sin rätt att resa med på tåget enligt punkt 3.2 moment a), b), eller c), har inte rätt att få tillbaka den biljettavgift han eller hon har betalat för sin resa och inte heller, om resan påbörjats, skillnaden mellan avgiften för resan och avgiften för den sträcka han eller hon har rest.

3.4 Den som har förlorat sin rätt att resa med tåget enligt punkt 3.2 moment e), har rätt att få tillbaka avgiften för resan eller, om resan har påbörjats, skillnaden mellan biljettavgiften och avgiften för den sträcka han eller hon har rest.

4 BILJETTER

4.1 Med biljetter avses i Resevillkoren alla SJs förekommande biljettslag och färdbevis, inbegripet periodiskt giltiga biljetter (periodkort). En biljett ska ha den form, det innehåll och det utseende i övrigt, som SJ, med tillämpning av gällande lagstiftning, bestämmer.

4.2 Om inte annat bestämts, ska en biljett som inte är periodisk, innehålla uppgift om

a) vem eller vilka som utför transporten (SJ eller annan transportör med vilken resenären har ingått avtal om resa),

b) biljettens giltighetstid,

c) typ av tågslag samt i förekommande fall vagnklass och platsreservation i tåget,

d) namn på avresestation och slutstation,

e) biljettavgiften (priset) för resan och eventuell rätt till återköp,

f) förekommande tidtabellsenliga avgångstider och ankomsttider,

g) förekommande rabattkategori (t ex barn, ungdom, student eller pensionär), samt

h) resenärens namn på personlig biljett.

4.3 Så länge resenären under en resa uppehåller sig i tåget eller innanför spärrarna på en järnvägsstation ska han eller hon kunna visa upp en giltig biljett för resan vid en biljettkontroll. Biljetten ska bevaras under hela resan.

4.4 Om resenären, när han eller hon köper sin tågbiljett eller genom meddelande på järnvägsstationen eller på annat sätt, fått reda på att biljetten ska stämplas eller valideras i automat i eller utanför färdmedlet, anses resenären sakna giltig biljett om sådan stämpling/registrering inte skett.

4.5 En biljett som har utfärdats för viss namngiven resenär är personlig och gäller bara för denne resenär. Om tågpersonalen begär det ska resenären styrka sin rätt till resan genom att visa upp en av SJ godtagbar och giltig identitetshandling. Detsamma gäller den som reser på rabatterad biljett. En sådan resenär ska dessutom kunna visa upp ett godtagbart bevis för sin rätt till rabatt.

4.6 Följande grupper har rätt att resa på rabatterad biljett;

Barn och ungdomar (till och med 25 år), studenter med någon av följande giltiga studentlegitimationer; Mecenat, ISIC eller Studentkortet samt pensionärer (den som fyllt 65 år eller har pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten alternativt giltigt intyg om sjuk, - aktivitets och handikappersättning från Försäkringskassan).

4.7 Giltig ID-handling för att styrka sin ålder är alla pass, svenska ID-handlingar, Migrationsverkets LMA-kort samt nationella ID-kort inom EU. Övriga utländska ID-handlingar godkänns inte.

4.8 Medföljande barn som reser med vuxen och ensamåkande barn under 16 år undantas från krav på id-handling såvida barnet inte behöver styrka sin ålder för att få resa på rabatterad biljett.

4.9 Om rätt till resa eller rabatt inte kan styrkas anses resenären sakna giltig biljett. Då gäller bestämmelserna i punkt 4.11.

4.10 En biljett som har ändrats obehörigen är ogiltig och ska, om så möjligt, tas om hand av tågpersonalen. SJ har vidare rätt att återta utgångna periodkort om dessa uppvisas vid visering.

4.11 En resenär som inte kan visa upp en giltig biljett för hela resan, eller på annat sätt styrka sin rätt till resan, ska betala fastställd tilläggsavgift (kontrollavgift) enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik. Kontrollavgiften är 1 200 kr.

4.12 Om inte annat är uttryckligen bestämt av SJ för vissa biljettslag, eller är angivet på biljetten, får biljetter inte överlåtas sedan resan påbörjats.

4.13 En biljett får inte återlämnas för återköp i vidare mån än vad SJ särskilt har bestämt för vissa biljettslag, eller som är angivet på biljetten. Bestämmelserna i fråga finns i SJ Allmänna Köpvillkor, på SJs hemsida www.sj.se eller tillhandahålls av SJs Kundservice. Får återköp ske beror återköpsvärdet av när biljetten avbeställdes eller återlämnades. Återköp sker endast inom ett år från utgången av biljettens giltighetstid, eller inom den kortare tid som är angiven på biljetten.

4.14 Förlorad opersonlig biljett ersätts inte. Förlorad personlig biljett ersätts i enlighet med vad SJ särskilt bestämt. Bestämmelserna i fråga finns i SJ Allmänna Köpvillkor, på SJs hemsida www.sj.se eller tillhandahålls av SJs Kundservice.

4.15 En platsreservation som avser en viss numrerad sittplats medför rätt till denna plats framför annan som inte har reservation för samma plats. Biljett utan platsreservation medför inte rätt till någon sittplats, om lediga platser saknas.
 

5 BAGAGE

5.1 Resenären får under sin resa ta med sig bagage av skäligt omfång som lätt kan bäras av resenären är och som i varje tåg kan vara placerat på plats avsedd för bagage eller i utrymme som särskilt anvisats. Mer detaljerade bestämmelser om max antal tillåtna väskor, godkända dimensioner m.m. framgår av SJs särskilda bagageregler, vilka återfinns på www.sj.se/bagage eller tillhandahålls av SJs Kundservice.

5.2 Som tillåtet bagage räknas utöver sedvanliga resväskor exempelvis hopfälld barnvagn, hopfälld rullstol utan motor eller annan särskild utrustning som används av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet (t ex rullstol som används som hjälpmedel under resan), skidor eller snowboard i fodral, golfbag och musikinstrument.

5.3 Det är inte tillåtet att ta med exempelvis

a) farligt gods, såsom explosiva och brandfarliga föremål och vätskor samt giftiga, smittbärande eller frätande ämnen,

b) skjutvapen, om inte slutstycket, eller annan vital del av vapnet avlägsnats och förvaras skild från vapnet, som ska vara förvarat i fodral,

c) föremål och vätskor som kan medföra olägenheter eller risk för skada för medresenärer eller för SJ,

d) föremål som är störande eller inkräktar på övriga resenärers utrymme, samt

e) levande djur med undantag av vad som anges nedan i avsnitt 6.

Mer detaljerade bestämmelser om tillåtet respektive otillåtet bagage finns på SJs hemsida www.sj.se/bagage eller tillhandahålls av SJs Kundservice.

5.4 Bagage som är felaktigt placerat på tåget eller som har för SJ okänd ägare kan komma att flyttas eller omhändertas.

6 SÄLLSKAPSDJUR

6.1 Hund eller annat sällskapsdjur får tas med i särskilt anvisade avdelningar på tåget.

6.2 Ledarhund eller servicehund för personlig hjälp åt resande med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, får även medtas i andra delar av tåget om hunden bär särskild sele eller tjänstetäcke. Plats för ledarhund eller servicehund måste bokas via SJs Servicecenter men är kostnadsfri.

6.3 Samtliga medföljande djur ska placeras på golvet.

6.4 Mer detaljerade bestämmelser om antal tillåtna sällskapsdjur samt avgifter därför m.m. finns på SJs hemsida www.sj.se/djur eller tillhandahålls av SJs Kundservice.

7 FUNKTIONSHINDER M.M.

7.1 Resenärer med funktionshinder eller med nedsatt rörlighet har samma rättigheter som övriga resenärer. Särskilda tjänster tillhandahålls för att göra tågresan tillgänglig för så
många som möjligt.

7.2 En resenär har rätt till ledsagning om ledsagningen bokats före resa i enlighet med de allmänna villkoren för ledsagning 1). Mer information finns på SJs hemsida www.sj.se/funktionshinder eller tillhandahålls av SJs Kundservice.

7.3 Om rullstol ska användas som hjälpmedel under resan måste resenären före bokning av biljetten förvissa sig om att rullstolen på grund av längd, bredd och vikt kan medföras i tåget. Bestämmelserna om bokning av rullstolsplats m.m. finns på SJs hemsida www.sj.se/funktionshinder eller tillhandahålls av SJs Kundservice.

7.4 Endast rullstolsburna får boka rullstolsplats. Sällskapsdjur är inte tillåtna vid rullstolsplats med undantag för ledarhund och servicehund enligt 6.2 ovan.

C. ANSVAR

8  RESENÄRENS ANSVAR

8.1 Resenären ansvarar för de skador och kostnader som han eller hon förorsakar SJ och/eller andra resenärer genom att störa ordningen eller äventyra säkerheten i driften av tåget eller på annat sätt förorsaka skada.

8.2 Resenären ansvarar själv för bagage och sällskapsdjur som han eller hon har med sig och för skada som bagage och sällskapsdjur förorsakar. Ansvaret gäller också när bagage och sällskapsdjur är placerade på sådant sätt att resenären inte kan hålla dem under uppsikt.

8.3 Har SJ förorsakats skada av resenär som deltagit i gruppresa är den som beställt gruppresan solidariskt ansvarig med den skadevållande resenären för uppkomna skador och kostnader.

8.4 SJ åtar sig inte något särskilt ansvar för ensamåkande barn.

9  SJs ANSVAR FÖR PERSON- OCH SAKSKADA

9.1 SJ är ansvarigt för när en resenär skadas eller omkommer (personskada) och för när resenärens bagage, sällskapsdjur eller andra personliga tillhörigheter skadas eller förloras (sakskada) i enlighet med vad som regleras i järnvägstrafiklagen. Detsamma gäller för ersättningen för skadan.

9.2 Enligt huvudregeln i järnvägstrafiklagen ansvarar SJ strikt för personskada som resenären åsamkats till följd av järnvägsdriften medan han eller hon uppehållit sig i eller stigit på eller av ett järnvägsfordon. Detsamma gäller vid sakskada som uppkommit i samband med personskadan.

9.3 Har sakskada uppkommit utan samband med personskada ansvarar SJ för skadan endast om SJ vållat skadan (fel eller försummelse).

9.4 Ansvaret för sakskada är begränsat till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadan uppstått, om inte SJ orsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

9.5 Inträffar person- och/eller sakskada, eller annan omständighet för vilket den resenären vill framställa krav på ersättning av SJ, ska omständigheten om det är möjligt anmälas direkt till tågpersonalen ombord. Krav på ersättning framställs enligt bestämmelserna i avsnitt 25.

10 SJs ANSVAR FÖR UNDERLEVERANTÖRER

10.1 SJ är ansvarigt för de underleverantörer som SJ anlitar för att fullgöra sina åtaganden gentemot resenären. Förvaltaren av den järnvägsinfrastruktur på vilken resan sker ska anses som en sådan underleverantör, dock inte en annan trafikoperatör vars biljetter SJ har sålt.  

D. SJs ANSVAR VID TRAFIKSTÖRNINGAR

11 ALLMÄNT

11.1 Med trafikstörning avses försening, utebliven tåganslutning, tåginställelse eller annan oplanerad händelse.

11.2 Med försening avses att transportens ankomst till resenärens slutdestination för tågresan med SJ sker vid en senare tidpunkt än vad som framgår av transportavtalet eller, om ankomsttiden inte anges där, den offentliggjorda tidtabellen.

11.3 SJs ansvar vid trafikstörningar vid gränsöverskridande resor och för tåg som har en sträckning på 150 km eller längre regleras av Tågpassagerarförordningen, och framgår av D.1 nedan. Dessa tåg kallas nedan ”Långväga tåg”

11.4 SJs ansvar vid inrikes resor med tåg som har en sträckning kortare än 150 km regleras av lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter och framgår av D.2 nedan. Dessa tåg kallas nedan ”Kortväga tåg”

11.5 En resa med SJ som består av flera Kortväga tåg alternativt Långväga tåg och Kortväga tåg är en kombinerad resa om det för resan har utfärdats en sammanhållen biljett. För dessa kombinerade resor erbjuder SJ vid trafikstörningar en Kom-Fram-Garanti som framgår av D.3 nedan.

D.1 ANSVAR VID TRAFIKSTÖRNINGAR FÖR GRÄNSÖVERSKRIDANDE TÅG SAMT TÅG MED EN STRÄCKNING PÅ 150 KM ELLER LÄNGRE (LÅNGVÄGA TÅG)

12 SJs ANSVAR FÖR ASSISTANS OCH ERLAGDA UTGIFTER VID TRAFIKSTÖRNINGAR (LÅNGVÄGA TÅG)

12.1 SJ är ansvarigt gentemot resenären för trafikstörning om inte annat följer av 12.3.

12.2 SJs ansvar vid trafikstörning omfattar en skyldighet att lämna resenären assistans och i den utsträckning assistans inte lämnas ge resenären ersättning för skäliga kostnader för mat och alkoholfri dryck samt för logi, liksom skyldighet att ge resenären ersättning för nödvändiga kostnader för att underrätta personer som väntar på resenären. Ansvaret omfattar även återbetalning av biljettavgift i vissa fall. SJs ansvar vid trafikstörningar beskrivs närmare i punkt 12.3 – 17 nedan. Ersättning för värdebortfall, såsom förlust av inkomst eller andra ekonomiska värden betalas inte. Ersättning betalas inte heller ut för ideell skada, såsom exempelvis missat bröllop/semesterdag som inte kan användas som planerat, eller för följdskada såsom exempelvis ersättning för missat flyg. 

12.3 SJ är dock fritt från ansvar när en resenärs försening är hänförlig till fel eller försummelse av resenären, som t.ex. när resenären missar tågets avgångstid, tar plats i fel tåg, eller i fel del av tåget, eller inte stiger av tåget på sin bytesstation eller slutstation.

12.4 Om resenärens handlande enligt punkt 12.3 föranletts av felaktiga upplysningar från SJs personal, felaktigheter i SJs tidtabeller, dess biljetter eller dess skyltning, har resenären dock samma rätt till ersättning och assistans enligt avsnitt 13 och 14. Detsamma gäller vid försummad väckning av sov- eller liggvagnsresande, då SJ åtagit sig väckningen.

13 VAD SOM OMFATTAS AV ASSISTANS (LÅNGVÄGA TÅG)

13.1 SJ ska ge resenärer som reser med ett gränsöverskridande tåg eller med ett tåg med en sträckning på 150 km eller längre ett skäligt omhändertagande under resan och garantera att resenären, om han eller hon vill, så snart som möjligt når slutstationen för sin tågresa med SJ.

13.2 Assistans enligt punkt 13.1 ovan innebär att SJ är ansvarigt för att erbjuda följande:

a) Information: SJ ska, vid försenad eller inställd resa, ge resenären information om förväntade avgångs- och ankomsttider så snart information finns tillgänglig.

b) Föreslå och organisera alternativ: om resenären inte kan påbörja eller fullfölja sin resa eller om resan kommer att försenas mer än 60 minuter till hans eller hennes slutstation för tågresan med SJ har resenären möjlighet att välja att fortsätta resan, få en kostnadsfri returresa, boka om sin resa eller erhålla återbetalning av resan i enlighet med de villkor som uppställs i Tågpassagerarförordningen. Om resenären valt att fortsätta resan ska SJ så snart som möjligt organisera alternativ transport av resenären. Någon skyldighet att anordna alternativ transport i taxi eller med annan trafikoperatör finns inte. Kan alternativ transport inte organiseras och genomföras inom rimlig tid ska SJ erbjuda resenären en kostnadsfri resa, kombinerad på samma sätt som den ursprungliga resan, så snart som möjligt samma dag eller på senare dag som resenären väljer.

c) Assistansberättigad resenär har inte rätt till ersättning för kostnader för ersättande resa som resenären själv anordnat om inte annat har avtalats särskilt.

d) Mat, dryck och logi: SJ ska, vid försening från resenärens avresestation eller till hans eller hennes slutstation för tågresan med SJ som uppgår till mer än 60 minuter, erbjuda resenären mat och alkoholfri dryck i skälig omfattning med hänsyn till förseningstiden, om det finns tillgängligt på färdmedlet eller lämpligen går att få tag i på trafikplats. Om SJ inte kan erbjuda mat och dryck har resenären rätt till ersättning i skälig omfattning i enlighet med vad som anges i punkt 14.1 b) Detsamma ska gälla logi, och vid behov transport till logiplatsen, om resenären på grund av förseningen förlorat sista anslutande tidtabellsenliga förbindelse för dagen till slutstationen för sin resa med SJ, om inte SJ erbjuder ersättande resa på likvärdiga villkor.

e) Mat och dryck samt logi erbjuds inte om resenären avbryter sin resa. Om resenären befinner sig på återresa efter att den ursprungliga resan visat sig vara meningslös enligt punkt 16.1 c) ska dock detta erbjudas enligt ovan.

f) Särskild hjälp till funktionshindrade m.m.: SJ ska särskilt se till att resenärer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet får assistans med att vid trafikstörning stiga på ett avgående tåg, byta till anslutande tåg eller stiga av ett ankommande tåg.

14 KONTANT ERSÄTTNING TILL RESENÄREN FÖR UTGIFTER TILL FÖLJD AV TRAFIKSTÖRNINGAR (LÅNGVÄGA TÅG)

14.1 Resenären har rätt till kontant ersättning enligt följande;

a) vid försening från resenärens avresestation eller till hans eller hennes slutstation för tågresan med SJ, som uppgår till mer än 60 minuter, ersätts resenären för skäliga utgifter för nödvändiga telemeddelanden. Ersättning lämnas även om resenären på grund av förseningen avbryter sin resa.

b) vid försening från resenärens avresestation eller till hans eller hennes slutstation för tågresan med SJ, som uppgår till mer än 60 minuter ersätts resenärer för skäliga merkostnader för mat och alkoholfri dryck samt för skäliga merutgifter för logi och, vid behov, för transport till logiplatsen mot inlämnat kvitto. Om SJ kostnadsfritt erbjudit mat, dryck och logi, samt transport till logiplatsen, medges inte ersättning för motsvarande kostnader. Merkostnader för mat, dryck och logi samt transport till logiplatsen, ersätts inte om resenären avbryter sin resa. Om resenären befinner sig på återresa efter att den ursprungliga resan visat sig vara meningslös enligt punkt 16.1 c) nedan ska dock ersättning lämnas enligt ovan.

15 ANSVAR FÖR ÅTERBETALNING AV BILJETTAVGIFT VID KVALITETSBRIST OCH TRAFIKSTÖRNING (LÅNGVÄGA TÅG)

15.1 SJ är ansvarigt gentemot resenären för återbetalning av hela eller delar av biljettavgiften (prisavdrag) för kvalitetsbrist enligt punkt 16.1 a).

15.2 SJ är vid trafikstörning ansvarigt gentemot resenären för återbetalning av hela eller delar av biljettavgiften för sådan trafikstörning i enlighet med bestämmelserna i punkt 16.1 b) – d).

15.3 SJ är fritt från ansvar enligt punkt 15.2 när trafikstörningen var känd för resenären genom information som han eller hon erhållit före sitt biljettköp, eller om resenären trots trafikstörningen, eller efter ombokning, ankommit till sin slutstation för tågresan med SJ i tid eller med en försening som är mindre än 60 minuter.

16 NÄR ÅTERBETALNING SKA SKE OCH MED VILKET BELOPP (LÅNGVÄGA TÅG)

16.1 Återbetalningsskyldigheten kan avse hela eller delar av biljettavgiften. För den som reser på periodisk giltig biljett utgör återbetalningsbeloppet en proportionell del av avgiften för den periodiska biljetten. Återbetalning ska ske enligt följande:

a) Kvalitetsbrist: Om resenären orsakas obehag eller olägenhet under resan på grund av sådan brist i service, utrustning, ordning eller hygien i färdmedlet som SJ bär ansvaret för, återbetalar företaget en skälig del av biljettavgiften. Obehag eller olägenhet som resenärerna förorsakar varandra ersätts inte.

b) Resan har inte kunnat fullföljas: Om SJ inte har kunnat erbjuda en ersättningsförbindelse med ordinarie trafikutbud eller annan ersättningstrafik återbetalas hela biljettavgiften.

c) Resan har blivit meningslös: SJ ska, om resan kommer att försenas till resenärens slutstation för tågresan med SJ mer än 60 minuter, erbjuda resenären möjlighet att välja att fortsätta resan, få en kostnadsfri returresa, boka om sin resa eller erhålla återbetalning av resan i enlighet med de villkor som uppställs i Tågpassagerarförordningen. Om resenären inte väljer att fortsätta sin resa enligt punkt 13.2.b) ovan, ska SJ till resenären återbetala ett belopp motsvarande hela biljettavgiften enligt samma villkor som vid köpet, för den eller de delar av resan som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan blivit meningslös med tanke på resenärens ursprungliga ändamål för resan. Dessutom erhåller resenären en kostnadsfri återresa till hans eller hennes avresestation snarast möjligt om detta är relevant.

En resa ska anses ha blivit meningslös om resenären valt att avbryta sin resa och återvänt till avresestationen eller återvänt till avresestationen senast med första förbindelse 30 minuter efter ankomsten till resenärens ursprungliga slutstation.

Om resan inte påbörjats på grund av att resan blivit meningslös ska återbetalning av hela biljettavgiften ske.

Rätt till återbetalning enligt ovan i detta moment c) gäller inte för innehavare av periodiskt giltig biljett (periodkort).

d) Ersättning vid försening: Om en resenär, med biljett som inte är periodisk, drabbas av en försening mellan den avresestation och slutstation som anges på biljetten, och återbetalning inte har gjorts enligt punkt b) och c) ovan, har han eller hon, med bibehållen rätt till transport och assistans, rätt till ersättning för förseningen på följande villkor.

  • 25 procent av biljettpriset vid 60 - 119 minuters försening. 
  • 50 procent av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer.

En resenär med periodisk biljett (t.ex. årskort) får ersättning med den del av biljett(periodkort)avgiften, som SJ i särskilt bestämt för det slags biljett den resenären innehar. Bestämmelserna i fråga finns på SJs hemsida www.sj.se/ersattning eller tillhandahålls av SJs Kundservice.

17 UTBETALNING AV ERSÄTTNINGEN (LÅNGVÄGA TÅG)

17.1 När ersättning vid försening på resa ska utgå enligt punkt 16.1 d) i form av återbetalning av delar av biljettpriset, ska ersättningen, om transportavtalet omfattar tur- och retur eller flera påföljande delsträckor, beräknas på biljettpriset på den del av resan som är försenad.

17.2 När ersättning vid försening på en resa som består av både tåg som har en sträckning som är kortare än 150 km och tåg som har en sträckning som är längre än 150 km, beräknas ersättningen enligt 16.1 d) och 21.1 b) på respektive del.

17.3 Ersättningen av biljettpriset får inte minskas genom avdrag för transaktionskostnader, t.ex. vissa avgifter, telefon- eller portokostnader.

17.4 Ersättning enligt punkt 16.1 a) – d) kan tillsammans aldrig uppgå till mera än hela biljettavgiften. Periodkortsinnehavare kan inte sammantaget under kortets giltighetstid få mer i prisavdrag än det pris som han eller hon har betalat för periodkortet.

17.5 Ersättning ska utbetalas kontant till resenären inom en månad från den dag begäran om ersättning mottagits av SJ.

17.6 För det fall resa köpts inom ramen för ett företagsavtal med SJ utbetalas ersättning enligt Resevillkoren till företaget om detta särskilt har överenskommits i företagsavtalet. Vidare gäller att ersättning enligt Resevillkoren till resenärer som deltagit i gruppresa utbetalas till beställaren av gruppresan.

17.7 Lägsta belopp för utbetalning av ersättning är ett belopp som i kronor räknat motsvarar 4 EUR när utbetalning sker, dock avrundat uppåt till närmsta tiotal i kronor. Under detta belopp utgår ingen ersättning.

D.2 ANSVAR VID TRAFIKSTÖRNINGAR FÖR INRIKES TÅG MED EN STRÄCKNING KORTARE ÄN 150 KM (KORTVÄGA TÅG)

18 SJs ANSVAR FÖR INFORMATION, ÅTERBETALNING AV BILJETTAVGIFT OCH ERLAGDA UTGIFTER VID TRAFIKSTÖRNINGAR (KORTVÄGA TÅG)

18.1 SJs ansvar vid trafikstörningar omfattar en skyldighet att lämna resenären information enligt B 2.1 ovan samt ersättning för skäliga kostnader vid alternativ transport. Ansvaret omfattar även återbetalning av biljettavgift i vissa fall. SJs ansvar vid trafikstörningar beskrivs närmare i punkt 18.2 – 22 nedan. Ersättning för värdebortfall, såsom förlust av inkomst eller andra ekonomiska värden betalas inte och inte heller ersättning för ideell skada och för följdskada.

18.2 SJ är dock fritt från ersättningsansvar när;

a) trafikstörningen var känd för resenären genom information som SJ har offentliggjort avseende inställd avgång eller senarelagda avgångstider minst tre dygn före den tid för avgång som framgår av den offentliggjorda tidtabellen. Detta gäller dock inte om resans ankomsttid till slutstationen framgår av biljetten.

b) en resenärs försening är hänförlig till fel eller försummelse av resenären, som t.ex. när resenären missar tågets avgångstid, tar plats i fel tåget, eller i fel del av tåget, eller inte stiger av tåget på sin bytesstation eller slutstation.

19 KONTANT ERSÄTTNING TILL RESENÄREN FÖR UTGIFTER TILL FÖLJD AV TRAFIKSTÖRNINGAR (KORTVÄGA TÅG)

19.1 Resenären har rätt till kontant ersättning om det vid en resa finns skälig anledning att anta att resan kommer att bli mer än 20 minuter försenad, för skäliga kostnader för annan transport för att nå resans slutdestination mot inlämnande av kvitto eller dylikt.

19.2 Högsta ersättning är 1/40 av det prisbasbelopp enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då resan skulle ha avslutats. Ersättning betalas inte ut till ombud med undantag för medresenärer och/eller familjemedlemmar.

19.3 Om resenären inte betalat för resan får SJ avräkna den kostnad som resenären skulle haft om han eller hon hade betalat för resan.

20 ANSVAR FÖR ÅTERBETALNING AV BILJETTAVGIFT VID KVALITETSBRIST OCH TRAFIKSTÖRNING (KORTVÄGA TÅG)

20.1 SJ är ansvarigt gentemot resenären för återbetalning av skälig del av biljettavgiften (prisavdrag) för kvalitetsbrist enligt punkt 21.1 a).

20.2 SJ är vid trafikstörning ansvarigt gentemot resenären för återbetalning av hela eller delar av biljettavgiften för sådan trafikstörning i enlighet med bestämmelserna i punkt 21.1 b).

21 NÄR ÅTERBETALNING SKA SKE OCH MED VILKET BELOPP (KORTVÄGA TÅG)

21.1 Återbetalningsskyldigheten kan avse hela eller delar av biljettavgiften. För den som reser på periodisk giltig biljett utgör återbetalningsbeloppet en proportionell del av avgiften för den periodiska biljetten. Återbetalning ska ske enligt följande:

a) Kvalitetsbrist: Om resenären orsakas obehag eller olägenhet under resan på grund av sådan brist i service, utrustning, ordning eller hygien i färdmedlet som SJ bär ansvaret för, återbetalar företaget en skälig del av biljettavgiften. Obehag eller olägenhet som resenärerna förorsakar varandra ersätts inte.

b) Ersättning vid försening på resa: Om en resa är mer än 20 minuter försenad och om resenären inte begär ersättning enligt avsnitt 19, har han eller hon, med bibehållen rätt att åka med tåget, rätt till prisavdrag med

  • 50 procent av det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 20 minuter, 
  • 75 procent av det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 40 minuter, eller
  • hela det pris som resenären har betalat för resan, om förseningen uppgår till mer än 60 minuter.

Om det inte klart framgår vilket pris resenären har betalat för resan ska prisavdraget beräknas utifrån priset för en enkelbiljett för resenären. Om resenären i ett sådant fall har använt en biljett som innebär en rabatt i förhållande till en enkelbiljett får SJ minska prisavdraget i proportion till rabatten.

En resenär med periodisk biljett (t.ex. årskort) får ersättning med den del av biljett(periodkort)avgiften, som SJ särskilt bestämt för det slags biljett den resenären innehar. Bestämmelserna i fråga finns på SJs hemsida www.sj.se/ersattning eller tillhandahålls av SJs Kundservice.

22 UTBETALNING AV ERSÄTTNING (KORTVÄGA TÅG)

22.1 När ersättning vid försening på resa ska utgå enligt punkt 21.1 b) i form av återbetalning av hela eller delar av biljettpriset, ska prisavdraget beräknas på resan i dess helhet.

22.2 När ersättning vid försening på en resa som består av både tåg som har en sträckning som är kortare än 150 km och tåg som har en sträckning som är längre än 150 km, beräknas ersättningen enligt 21.1 b) och 16.1 d) på respektive del.

22.3 Ersättning enligt punkt 21.1 a) och b) kan tillsammans aldrig uppgå till mera än hela biljettavgiften. Periodkortsinnehavare kan inte sammantaget under kortets giltighetstid få mer i prisavdrag än det pris som han eller hon har betalat för periodkortet.

22.4 För det fall resa köpts inom ramen för ett företagsavtal med SJ utbetalas ersättning i form av prisavdrag enligt Resevillkoren till företaget om detta särskilt har överenskommits i företagsavtalet. Vidare gäller att ersättning enligt Resevillkoren till resenärer som deltagit i gruppresa utbetalas till beställaren av gruppresan.

D.3 ANSVAR VID KOMBINERADE RESOR

23 KOM-FRAM-GARANTI

23.1 En resa med SJ som består av flera Kortväga tåg alternativt Långväga tåg och Kortväga tåg är en kombinerad resa om det för resan har utfärdats en sammanhållen biljett. För dessa kombinerade resor erbjuder SJ vid trafikstörningar en Kom-Fram-Garanti utöver de rättigheter som framgår av ovan. För en kombinerad resa som består av flera Långväga tåg följer motsvarande rättigheter i avsnitt D.1 ovan.

23.2 Kom-Fram-Garantin innebär att SJ ska ta hand om resenären under resan och garantera att resenären, om han eller hon vill, så snart som möjligt når slutstationen för sin resa med SJ.

23.3 Kom-Fram-Garantin innebär vidare att SJ är ansvarigt för att erbjuda följande:

a) Föreslå och organisera alternativ: om resenären inte kan påbörja eller fullfölja sin resa eller om resan kommer att försenas mer än 60 minuter till slutstationen för tågresan med SJ har resenären möjlighet att välja ett av följande alternativ:

1. Fortsätta resan eller boka om sin resa till slutstationen för tågresan med SJ snarast möjligt och på likvärdiga villkor.

2. Ej påbörja eller avbryta sin resa och få pengarna tillbaka enligt avsnitt 24.

b) Om resenären valt att fortsätta resan med SJ ska SJ så snart som möjligt organisera alternativ transport av resenären. Någon generell skyldighet att anordna alternativ transport i taxi finns inte. Kan alternativ transport inte organiseras och genomföras inom rimlig tid ska SJ erbjuda resenären kostnadsfri resa, kombinerad på samma sätt som den ursprungliga resan med SJ, snarast möjligt samma dag eller på senare dag som resenären väljer.

c) Logi: SJ ska om resenären på grund av försening förlorat sista anslutande tidtabellsenliga förbindelse för dagen till slutstationen för tågresan med SJ, erbjuda resenären logi samt vid behov transport till logiplatsen. Om SJ inte kan erbjuda logi samt transport har resenären mot inlämnat kvitto rätt till ersättning i skälig omfattning. Logi erbjuds inte, och ersätts heller inte, om resenären väljer att avbryta sin kombinerade resa. Om resenären befinner sig på återresa efter att den ursprungliga resan visat sig vara meningslös enligt punkt 24.1 b) nedan ska dock erbjudande lämnas enligt ovan.

23.4 Kom-Fram-Garantin gäller inte när förseningen beror på fel eller försummelse av resenären, som t.ex. när resenären missar tågets avgångstid, tar plats i fel tåget, eller inte stiger av tåget på sin bytesplats eller slutliga ankomstplats.

24 ÅTERBETALNING AV BILJETTPRIS I ANSLUTNING TILL KOM-FRAM-GARANTIN

24.1 Återbetalningsskyldighet kan avse hela eller delar av biljettpriset. För den som reser på periodisk giltig biljett utgör återbetalningsbeloppet en proportionell del av priset för den periodiska biljetten. Återbetalning ska ske enligt följande:

a) Resan har inte kunnat fullföljas: SJ har inte kunnat erbjuda en ersättningsförbindelse i enlighet med Kom-Fram-Garantins villkor. I detta fall återbetalas hela biljettpriset.

b) Resan har avbrutits eller blivit meningslös: Om resenären väljer att inte fortsätta sin resa med SJ enligt punkt 23.3 a) ovan ska SJ till resenären återbetala ett belopp motsvarande hela biljettpriset enligt samma villkor som vid köpet, för den eller de delar av resan med SJ som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan blivit meningslös med tanke på resenärens ursprungliga ändamål för resan. Dessutom erhåller resenären en kostnadsfri återresa till avresestationen för resan med SJ snarast möjligt om detta är relevant.

En resa ska anses ha blivit meningslös om resenären valt att avbryta sin resa och återvänt till avresestationen eller återvänt till avresestationen senast med första förbindelse 30 minuter efter ankomsten till den ursprungliga slutstationen.

24.2 Om resenären kände till trafikstörningen genom information som han eller hon fått innan sitt biljettköp är SJ fritt från återbetalningsansvar. Detsamma gäller om resenären trots trafikstörningen eller efter ombokning har nått slutstationen inom 60 minuter från utsatt ankomsttid.

24.3 Vid återbetalning av hela eller delar av biljettpriset ska ersättningen beräknas på resan i dess helhet.

E. ÖVRIGT

25 REKLAMATION

25.1 Vill den resande påtala omständighet som berättigar till ersättning enligt Resevillkoren, bör han eller hon i första hand vända sig till tågpersonalen, eller till personal vid bemannat försäljningsställe. Kan sådan personal inte besluta om ersättning bör resenären, senast inom två månader från att resan företogs, framställa sina krav hos SJs Kundservice, eller via SJs hemsida (www.sj.se/ersattning), eller annars skriftligen till SJ.

25.2 Upplysning om hur och var resenären kan framställa krav på ersättning eller prisavdrag från SJ förmedlas av SJ Kundservice samt av SJs trafikpersonal. Information finns också på www.sj.se/ersattning.

25.3 En resenär som påstår att det finns en uppgörelse om ersättning mellan resenären och SJs trafikpersonal, eller personal på bemannat säljställe, som ger resenären större rättigheter än dem i dessa Resevillkor, ska kunna visa detta genom att uppgörelsen antecknats på biljetten, eller i annan skriftlig handling.

26 HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

SJ är personuppgiftsansvarig för hanteringen av resenärens personuppgifter. Läs om hur SJ hanterar personuppgifter och om de rättigheter som finns under dataskyddslagstiftningen på www.sj.se/dataskydd
 

27 TVISTELÖSNING

27.1 Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa Resevillkor avgörs av allmän domstol.

27.2 Har resenären begärt prövning av tvist med SJ i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om fordran på ersättning enligt dessa Resevillkor eller annat, och sker det inom den preskriptionstid som gäller för fordringen, ska SJ och resenären avvakta ARNs beslut innan talan väcks. Föreligger ARNs beslut först sedan fordringen preskriberats har part ändå rätt att väcka talan inom tre månader från dagen för beslutet. Endast om talan väcks efter denna tidsfrist får den andra parten göra invändning om preskription.

28 IKRAFTTRÄDANDE

28.1 Dessa Resevillkor träder i kraft 2020-09-07 och gäller för resa som bokats från och med detta datum. 

________________

1) Se http://www.samtrafiken.se/tjanster/ledsagning

 

________________________