Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Kroppsburen kamera – hantering av personuppgifter

You can find information in English on sj.se/bodyworncamera

På samtliga sträckor som trafikeras av SJ AB eller något av SJ ABs dotterbolag ("SJ" eller "vi") kan våra medarbetare vara utrustade med kroppsburna kameror. De kroppsburna kamerorna bärs på uniformen och spelar in rörlig bild och ljud. De kroppsburna kamerorna kan användas på tåget, i tågets närområde och på plattformen. På plattformen i tågets närområde arbetar våra kundvärdar med kroppsburen kamera och därför kan du som resenär möta dom även om du reser med andra tåg som kommer in till den plattformen.

Syftet är att kamerorna ska bidra till att öka tryggheten och säkerheten för resenärer och medarbetare. Kamerorna används dels i brottsförebyggande syfte då kamera kan ha en lugnande effekt, dels för att medarbetaren ska kunna spela in händelser som upplevs hotfulla. Det inspelade materialet kan också komma att utgöra bevismaterial i samband med en polisanmälan.

När kameran är aktiverad spelar den kontinuerligt in bild och ljud. Kamerorna har ett så kallat cirkulärt minne, vilket innebär att det sker en automatisk radering av allt material som är äldre än 15 sekunder. När inspelning aktiveras av en SJ-medarbetare vid exempelvis en hotfull situation, sparas allt som spelas in tills att kameran stängs av, inklusive de 15 sekunder som kameran tagit upp precis innan inspelningen startade.

När du reser med ett tåg som trafikeras av SJ, eller befinner dig i tågets närområde, innebär det därför att vi kan komma att samla in följande personuppgifter hänförligt till dig: 

  • Rörlig bild
  • Ljud 
  • Positioneringsuppgifter, d v s var materialet har spelats in.

SJ AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter.

En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att det går att identifiera vem det är på filmen.

SJs medarbetare bär även kamerorna på uniformen till och från respektive åkstation (motsvarande personalrum). Vid dessa tillfällen är den kontinuerliga inspelningen avstängd. Vid en hotfull eller våldsam situation kan dock medarbetaren starta inspelning.

Laglig grund

Då de kroppsburna kamerorna styrs manuellt av medarbetaren som bär kameran gäller inte Kamerabevakningslagen. SJ behandlar dock alltid personuppgifter enligt kraven i övrig dataskyddslagstiftning. All behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund enligt Dataskyddsförordningen.

Vi behandlar dina personuppgifter (insamling, lagring, granskning samt delning) med hänvisning till SJs berättigade intressen. Vi bedömer att SJs möjlighet att minska risken för att SJs medarbetare och resenärer utsätts för brott samt SJs möjlighet att dokumentera och granska inspelat material för att överlämna bevismaterial till polis vid brottsanmälan, mot bakgrund av de begränsningar och säkerhetsåtgärder som tillämpas, väger tyngre än den registrerades intresse att värna sin integritet.

SJ har vidare en rättslig skyldighet att i vissa fall dela personuppgifter till polisen och andra myndigheter, till exempel när polisen har inlett en förundersökning.

Lagring och gallring

Det material som spelats in efter manuell aktivering sparas i krypterat format på skyddade enheter och raderas automatiskt efter 5 dagar.

Material som kommer att utgöra bevismaterial sparas i upp till 30 dagar. Efter överföring till polisen raderas materialet omedelbart.

Om du blivit utsatt för ett brott

Har du blivit utsatt för ett brott ombord på våra tåg som du tror har blivit inspelat bör du omgående göra en polisanmälan så att polisen snabbt kan begära in inspelat material. Det finns annars en risk att materialet hinner raderas i enlighet med ovan.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

SJ har vidtagit flera åtgärder för att minimera och skydda personuppgifter som behandlas som följd av SJs användning av kroppsburna kameror:

  • Minimera inspelning genom att medarbetarna endast aktiverar kameran vid situationer som upplevs exempelvis hotfulla.
  • Minimera lagring av inspelat material genom automatiserad radering med korta tidsintervaller.
  • Skydda inspelat material med tekniska åtgärder samt genom att starkt begränsa åtkomst till ett fåtal personer med särskild kunskap och behörighet. 
  • Ge utbildning och tydliga instruktioner för alla som hanterar kameror, programvara och inspelat material.

Delning av personuppgifterna

Personuppgifter kan i enlighet med vad som redogjorts för ovan komma att delas med bl a polisen eller annan myndighet.

Personuppgifter kan också i undantagsfall komma att behandlas av SJs leverantörer av underhåll och teknisk support av kameran och dess programvara. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de begränsade ändamål och specifika instruktioner som SJ har lämnat, och har inte någon generell tillgång till det inspelade materialet.

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

All SJs personuppgiftsbehandling hänförligt till kroppsburna kameror sker inom EU/ESS.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen såsom rätt till tillgång till dina personuppgifter, radering och dataportabilitet, du kan läsa mer om dem på sj.se/dataskydd.

För det fall du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta SJ på e-post dataskydd@sj.se.  

Frågor och synpunkter

SJ har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) som säkerställer att SJ hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. Om du har ett ärende du vill adressera till vårt dataskyddsombud, ta kontakt per e-post dataskydd@sj.se och ange "DPO" i ämnesraden i ditt meddelande.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss som ovan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppdatering av denna information

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här.

Senaste uppdatering 20 oktober 2021.