Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Kamerabevakning på Västtågen – hantering av personuppgifter

SJ Götalandståg AB, org nr. 556083-2098, ("Vi" eller "SJ Götalandståg") kör Västtågen på uppdrag av Västtrafik i Västsverige. SJ Götalandståg har en skyldighet enligt avtalet med Västtrafik att kamerabevaka med fasta fordonskameror. I dagsläget finns det sådan utrustning i pendeltågstrafiken på sträckorna Göteborg-Älvängen-Göteborg, Göteborg-Kungsbacka-Göteborg och Göteborg-Alingsås-Göteborg. De fasta fordonskamerorna spelar in rörlig bild.

På samtliga sträckor inom Västtågen kan våra tågvärdar vara utrustade med kroppsburna kameror som spelar in vid manuell aktivering. De kroppsburna kamerorna spelar in rörlig bild och ljud.

När du reser med oss innebär det därför att SJ Götalandståg kan komma att behandla dina personuppgifter. En förutsättning för att det ska vara en personuppgift är att det går att identifiera att det är du på filmen. SJ Götalandståg är personuppgiftsansvarig för all behandling av dessa personuppgifter.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna informationstext noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du längre ner i denna informationstext.

Ändamål

Syftet med kamerabevakningen är att öka tryggheten och säkerheten för passagerare och personal samt för att minska antalet hot- och våldshändelser samt klotter och skadegörelse.

Laglig grund

All behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund enligt dataskyddsförordningen. Vi hanterar dina personuppgifter (insamling och lagring) med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i brottsförebyggande syfte.

När vi lämnar ut personuppgifter till polisen och andra myndigheter gör vi det då vi i vissa fall har en rättslig skyldighet att göra så, t ex när polisen har inlett en förundersökning. I vissa fall lämnar vi också ut personuppgifter till polisen med stöd av en intresseavvägning. Det kan t ex vara vid en brottsanmälan eller vid polisens eftersökande av försvunna personer.

Lagring och gallring

Det inspelade filmmaterialet sparas i krypterat format på skyddade enheter. Efter eventuell överföring till polisen raderas materialet.

Allt filmmaterial som inte lämnas över till polis skrivs över eller raderas kontinuerligt inom en månad.

Om du blivit utsatt för ett brott

Har du blivit utsatt för ett brott ombord på våra tåg bör du omgående göra en polisanmälan så att polisen snabbt kan begära in inspelat material. Det måste göras inom 24 timmar från brottstillfället, annars finns risken att filmmaterialet raderas.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen såsom rätt till tillgång till dina personuppgifter, radering och dataportabilitet, du kan läsa mer om dem på sj.se/dataskydd.

För det fall du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta SJ Götalandståg på e-post dataskydd@sj.se.  

Tillståndet för kameraövervakningen

Kamerabevakningslagen SFS 2018:120 reglerar vad som gäller för den fasta kamerabevakning. Det krävs tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten för att bedriva sådan kameraövervakning och Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över hur SJ Götalandståg hanterar de fasta kamerorna och det inspelade materialet.

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om kamerabevakningen på Västtågen är du välkommen att kontakta SJ Götalandståg på tss.gotalandståg@sj.se.

SJ har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO) som säkerställer att SJ hanterar dina personuppgifter på ett lagenligt, korrekt och transparent sätt. Om du har ett ärende du vill adressera till vårt dataskyddsombud, ta kontakt per e-post dataskydd@sj.se och ange ”DPO” i ämnesraden i ditt meddelande.

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss som ovan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppdatering av denna information

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här.

Senaste uppdatering 13 mars 2019.