Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Rättigheter vid försening

Vårt mål är att du ska få en bekväm och punktlig resa, men ibland lyckas vi inte till 100 %. Blir förseningen långvarig har du rätt till ersättning vid försening.

* En Resplusresa är om du har rest både med SJ och ett anslutande tåg-, buss- eller färjebolag och din biljett är märkt med RESPLUS.

Dina rättigheter

Från den 1 april 2016 gäller lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, som vid en försening förstärker dina rättigheter när du reser med vissa av våra tåg. Rättigheterna gäller för dig som reser med ett SJ-tåg som kör en kortare sträcka än 150 km, räknat från tågets första till sista station. Det är alltså inte den sträcka du reser som räknas, utan tågets hela sträcka.

Eftersom SJ kör över hela Sverige, både korta och långa sträckor, omfattas våra resor av två regelverk. Dels lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter, dels EUs regelverk vid försening.

För resor med tåg som går en längre sträcka (150 km eller längre) gäller Tågpassagerarförordningen. För resor med tåg som går en kortare sträcka (mindre än 150 km) gäller lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Läs mer om lagen och dina rättigheter vid försening i våra resevillkor

Vi hjälper dig under resan

Om du reser eller ska resa med ett tåg som går en längre sträcka (150 km eller längre) och blir försenad så hjälper vi dig att så snart som möjligt nå din slutdestination. Vi hjälper dig också att planera möjliga resealternativ, t ex boka om din biljett till annat tåg. Om förseningen är 60 minuter eller mer har du rätt att få assistans i form av förtäring och logi (vid behov) under förutsättning att detta är praktiskt genomförbart. Du har även rätt att avbryta din resa och få pengarna tillbaka.

Om du tänker resa med ett tåg som går en kortare sträcka (kortare än 150 km) och tåget befaras bli minst 20 minuter sent kan du använda ett annat skäligt färdmedel och få ersättning för det. Skicka in din reklamation till kundservice@sj.se

Den högsta ersättningen du kan få är 1 183 kr per resa. Har du inte löst biljett i förväg sänks ersättningen med motsvarande belopp.

Ersättning vid försening

Om tåget du reser med blir försenat har du rätt till ersättning vid försening.

Detta gäller för tåg som kör 150 km eller längre:

(räknat från tågets första till sista station).

 • Vid 60 minuters försening eller mer ersätter vi 25% av biljettpriset
 • Vid 120 minuters försening eller mer ersätter vi 50% av biljettpriset

 

Detta gäller för tåg som kör kortare sträcka än 150 km:

(räknat från tågets första till sista station).

 • Vid 20 minuters försening ersätter vi 50% av biljettpriset
 • Vid 40 minuters försening ersätter vi 75% av biljettpriset
 • Vid 60 minuters försening ersätter vi 100% av biljettpriset

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per linje (pdf)

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per sträcka (pdf)

Se om ditt tåg kör kortare sträcka än 150 km, per tågnummer (pdf)


Detta gäller för resa som omfattar två eller flera efter varandra följande tågsträckor:

Om du gör en kombinerad resa som omfattas av två eller fler efter varandra följande tågsträckor ersätter vi dig enligt det regelverk som gäller för respektive försenad sträcka. För att beräkna biljettpriset för de tågsträckor som trafikeras med tåg som går kortare än 150 km använder vi en fast prislista.

Se prislista (pdf)

Ersättning för Resplusresor 

Om du reser med en Resplusbiljett, det vill säga där din resa består av en kombination av olika tåg-, buss- eller färjebolag, gäller andra regler för ersättning. Du ansöker då om ersättning vid försening via länken nedan.

Ersättning för dig med SJ Månadsbiljett

Till dig som har SJ Månadsbiljett (ej månadsbiljett SJ Snabbtåg) erbjuder vi alltid förstärkt ersättning, oavsett vilket SJ-tåg du reser med. 

Följande gäller för SJ Månadsbiljett InterCity/Regional:

 • Vid 20 minuters försening ersätter vi 50% av biljettpriset
 • Vid 40 minuters försening ersätter vi 75% av biljettpriset
 • Vid 60 minuters försening ersätter vi 100% av biljettpriset

Så beräknas ersättningsbeloppet för SJ Månadsbiljett

För dig som reser med SJ Månadsbiljett/periodkort 30 dagar räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på SJ Månadsbiljetten/periodkortet med 22. Det beloppet blir det biljettpris som ersättningen baseras på.

Ersättning för dig med Movingobiljett

Till dig som har Movingobiljett erbjuder vi alltid förstärkt ersättning, oavsett vilket SJ-tåg du reser med.

Följande gäller för Movingo:

 • Vid 20 minuters försening ersätter vi 50% av biljettpriset
 • Vid 40 minuters försening ersätter vi 75% av biljettpriset
 • Vid 60 minuters försening ersätter vi 100% av biljettpriset

Obs! Vi betalar endast ut ersättning i de fall ett SJ-tåg varit försenat. Om till exempel en anslutande lokalbuss varit försenad och du missat ett SJ-tåg, som avgått i tid, betalar inte vi ut någon ersättning.

Ersättning betalas inte heller ut, varken av SJ eller övriga Movingoparter, om ett SJ-tåg till exempel är 10 minuter försenat och du missar din anslutande buss och därför blir 30 minuter sen till din slutdestination.

Att snittpriset per resa som SJs ersättningsbelopp baseras på är lägre för Movingo jämfört med SJ Månadsbiljett, beror på att SJ och Mälardalstrafik delar på intäkterna från försäljningen av Movingo.

Så beräknas ersättningsbeloppet för Movingo

 • 30-dagarsbiljett = Biljettpriset delat med 30
 • 90-dagarsbiljett = Biljettpriset delat med 90
 • Årsbiljett = Biljettpriset delat med 365

Ersättning för dig med SJ Årskort och SJ Månadsbiljett Snabbtåg

För dig som reser med SJ årskort räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på årskortet med 160. För SJ Månadsbiljett Snabbtåg delas priset med 22 och för 90-dagarsbiljetter delas priset med 50. Den totala förseningsersättningen under årskortets eller månadsbiljettens giltighetstid kan inte kan överskriva inköpspriset för årskortet/månadsbiljetten.

Exempel: SJ Årskort Silver (43 300 kr) / 160 ≈ 271 kr

Beloppet 271 kr blir biljettpriset som ersättningen baseras på, sedan beräknas ersättningsbeloppet ut ifrån de ersättningsnivåer du kan se ovan (beroende på hur långt tåget kör och hur lång förseningen var). 

Återköp av periodbiljett vid förändringar i SJs trafikutbud avseende sträckor på mindre än 15 mil

Om du köpt en periodbiljett och SJs trafikutbud ändras efter köpet på så sätt att det avviker från vad du hade anledning att förutsätta och avvikelsen är av väsentlig betydelse för dig, har du rätt att frånträda köpet. Du har då rätt till återbetalning av den del av biljettpriset som avser tiden efter frånträdandet.

Återköpsbeloppet räknas ut så här: biljettens pris/antal dagar som biljetten är giltig x antal kvarvarande dagar.

Rätten till återbetalning ovan gäller endast trafikförändringar avseende sträckor på mindre än 15 mil och inte vid planerade tillfälliga trafikförändringar som kommunicerats i förhand eller vid regelbundna tidtabellsändringar, som till exempel övergång till sommartidtabell. För att SJ Kundservice i varje enskilt fall ska kunna bedöma om kraven för utökad rätt till återköp är uppfyllda, ber vi dig inkomma med en skriftlig förklaring varför förändringen av trafiken innebär att dina planerade resor inte kan utföras.

Exempel: SJ Månadsbiljett har kostat 2 500 kr och återköps när 10 dagar återstår. Återköpsbeloppet blir då 2 500 / 30 * 10 = 833 kr.