Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Förberedelser inför vintern

Inför vintern har det pågått ett intensivt förberedelsearbete inom SJ, bland annat med att vintersäkra tågen och se över alla vinterrutiner. Nytt för i år är att Trafikverket placerar ut flera röjningslok som kan röja bort fordon som blir stående på rälsen.

På vår depå i Hagalund, i utkanten av Stockholm, finns sedan några år tillbaka en avisningsanläggning, dit tågen körs för att snabbare bli av med alla mängder med snö som fastnar under tåget.

Trafikverkets beredskapsplan för vintern träder i kraft den 15 november. En månad senare, från den 15 december, placerar Trafikverket ut de första tre av totalt 15 röjningslok på platser som är strategiskt viktiga för Sveriges infrastruktur. Dessa lok ska användas för att snabbt röja spåren från stillastående fordon så att banan blir fri för full trafik. De tre röjningsloken placeras ut i Stockholm, Göteborg och Malmö, där kapacitetstrycket på spåren är som störst. För att påskynda hanteringen har också maxtider för när röjningen av fordon ska påbörjas tagits fram. På storstadssträckorna är maxtiden 120 minuter (evakuering av resenärer ska påbörjas inom 60 minuter). Under våren 2020 kommer fler röjningslok ut på andra platser över hela landet.

Under vintern behövs också större marginaler i trafiken, bland annat för att hinna med avisning och utökat underhåll. Därför görs trafikreduceringar av vintertrafiken jämfört med en vanlig höst- eller vårvecka.

Växel i snö

SJs vinterförberedelser – ett urval av åtgärderna som gjorts/görs:

Vintersäkring av tågen

Kontroller och åtgärder på fordon görs inför vintern, exempelvis byter vi till vinterkolslitskena på tågens strömavtagare.

Förebyggande underhåll av fordon

Kontroll av funktioner som behövs under vintern genomförs, till exempel värme för viss teknisk utrustning på tåget.

Testkörning av avisningsanläggningen

SJ har bra kapacitet tack vare att avisningskapaciteten har fyrdubblats på senare år. Inför vinter 2018/19 köptes nya värmefläktar in vilket effektiviserar avisning i verkstaden.

Trafikreducering av vintertrafiken

Under vintern behövs större marginaler i trafiken bland annat för att hinna med avisning och utökat underhåll av tågen. Därför reduceras antalet avgångar jämfört med en vanlig vår- eller höstvecka.

Uppdatering av Norrlandstågsdirektivet

Regler för till exempel temperatur och farbarhet på Malmbanan (sträckan mellan Luleå och Narvik) när det gäller tågtrafik i Norrland uppdateras och personalen informeras.

Samarbete med Trafikverket

SJ deltar i möten med Trafikverket, som ansvarar för till exempel snöröjning, och går igenom vinterberedskapsplan på riksnivå och lokalt. Inför den här vintern har avtal slutits mellan Trafikverket och SJ och övriga tågoperatörer om röjning av spår med hjälp av Trafikverkets nya röjningslok.

Jul- och nyår

Inför de restunga storhelgerna runt jul och nyår placeras ersättningsbussar ut på strategiska platser. Detta för att kunna säkra ett gott kundomhändertagande även om det skulle bli stökigt i trafiken.