Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 22, 2020

25 maj

Fordonsproblem i Eskilstuna. Påkörningsolycka i Burlöv. Stopp i tågtrafiken mellan Lund-Malmö. Polis och räddningstjänst begärde trafikstopp på Göteborg C pga obehöriga i spårområdet. Spårbeläggning/Signalfel på sträckan Habo-Bankeryd. Sen avgång från Helsingborg pga omstart av fordonet. Dörrfel i Flemingsberg. Stopp mellan Härnösand – Svedje på polisens begäran. Fordonsproblem (ETCS) på Stockholm C. Sen avgång från Västerås pga fordonsproblem.

26 maj

Stopp i trafiken mellan Västerås och Dingtuna pga brand i en industrilokal i närheten av spårområdet. Spårbeläggning/Signalfel på sträckan Habo-Bankeryd är åter tillbaks och medförde stoppkörning för passerande tåg. Enkelspårsdrift sträckan Stenkullen-Norsesund pga varmgångslarm på godståg. Fordon med maskinfel i Mosås. Spårbeläggning strax utanför Göteborg Central. Dörrproblem i Vårgårda. Signalfel i Alvesta. Fel på vägskydd i Flen. Spårfel i Laduberg. Signalfel mellan Eslöv och Stehag. Obehöriga i spårområdet i Örebro. Sen avgång från Eskilstuna pga fordonsbyte. Spårfel i Laduberg. Signalfel mellan Eslöv och Stehag. Obehöriga i spårområdet i Örebro. Sabotage mellan Jönköping och Bankeryd. Växelfel i Gävle. Spårfel i Gammelstad. Obehöriga i spårområdet i Mjölby. Obehöriga i spårområdet i Sollentuna. Obehöriga i spårområdet på Stockholm C. Brand i banvallen mellan Fagersta och Snyten. Fel i tågledning av tåg i Valskog. Fordonsskada i Gnarp.

27 maj

Spårfel i Laduberg. Kontaktledningsfel mellan Rävlanda och Hindås. Trafikstopp i Uppsala riktning norrut på order av polis och räddningstjänst. Dåligt spårläge i Alvesta. Ett godståg stod med fordonsskada i Ekolsund. Signalfel i Ulriksdal. Fordonsproblem (ATC) strax utanför Vedum. Olycka mellan Osby-Hästveda. Siktfart mellan Tenhult-Huskvarna pga obehöriga i spår. Godståg fastnade i en backe vid Ryggen mellan Falun och Hofors. Trafikstopp mellan Gävle – Skutskär efter misstänkt påkörning. Fordonsproblem på plattform Furuvik. Dörrfel i Södertälje. Ett arbete orsakade innebar att sikten för bilar var skymd vid en plankorsning mellan Skene och Veddige. En misstänkt påkörning orsakade tågstopp mellan Trekanten och Kalmar S.

28 maj

Felaktigt belagd spårledning vid Ökna. Spårledningsfel mellan Borlänge och Repbäcken. En lastbil körde in i en bro i Eskilstuna. Stopp i tågtrafiken i Hässleholm obehöriga i spårområdet. Spårbeläggning på Göteborg C. Obehöriga i spåret mellan Malmsjö och Björnkulla. Mätvagnen har hittat fel vid Herrljunga. Avgrävd kabel i Skinnskatteberg vid arbete orsakade stopp mellan Frövi och Fagersta. Fordonskada strax norr om Älvängen. Stopp mellan Motala och Mjölby pga brand vid spåret i Skänninge. Stopp mellan Tunneby och Osby pga obehöriga i spårområdet. Nedsatt hastighet norr om Motala pga misstänkt gräsbrand vid sidan av järnvägen. Nedsatt hastighet pga obehöriga i spåret mellan Dingtuna och Västerås. Inväntar räddningstjänst i Vänersborg. Sen avgång från Flen pga att tåg väntade på resenärer från annat tåg som var försenat.

29 maj

Godståg har fastnat på skyddssektion och blockerar linjen mellan Nyköping-Kolmården. Enkelspårsdrift på sträckan Falköping-Stenstorp pga fordonsskada. Ett fel på en isolskarv mellan Klingerud och Kil. Krypfart Ryssjöbrink på räddningstjänstens begäran. Signalfel i Älvsjö. ATC-fel på Stockholm C. En brand nära spåret orsakade tågstopp mellan Skövde och Väring. Växelfel i Mellby. Sen avgång från Gävle pga sen klargörning. Obehöriga i spårområdet i Katrineholm. Sen avgång från Stockholm pga personaltekniska skäl. Pga misstänkt felplanerad körplan gick ett tåg sent från Sala. Växelfel i Järna. Växelfel i Bergfors. Obehöriga i spårområdet i Järna. Problem med ATC mellan Jönköping-Falköping. Dörrfel i Gnesta. Spårbeläggning Göteborg C. Signalfel i Järlebo.

30 maj

Dåligt spårläge på sträckan Uddevalla-Munkedal. Spårfel på sträckan Dingle-Hällevadsholm och i Tanum. Signalfel i Mölnbo. Fordonsproblem i depå.  stora problem med strömförsörjningen mellan Luleå-Örnsköldsvik. polis i Katrineholm pga bråkig resenär. Brofel vid Göta Kanal i Motala. Obehöriga i spåret Årstaberg. Trafikstopp på Stockholm C pga obehöriga i spårområdet.

31 maj

Förlängt banarbete Nässjö-Äng. Olycka i Västra Bodarna. Sen avgång från Norrköping pga dörrfel. Avgrävd kabel i Rensjön Spänningslöst och stopp i trafiken mellan Rautas-Bergfors. ETCS-fel mellan Alingsås och Göteborg. Siktfart mellan Norrköping och Fiskeby pga obehöriga i spåret. Fel på strömavtagaren mellan Munkedal och Uddevalla. Fordonsproblem på Stockholm C. Växelfel i Tällberg. Problem med att få ihop multen i Borlänge.