Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen skall gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten. Några exempel på åtgärder som SJ arbetar med:

  • Utvecklar rutiner i depåerna för ökad avgångspunktlighet
  • Förbättrar tekniken i fordonsflottan för ökad driftsäkerhet
  • Arbetar med särskilda punktlighetsprojekt på trafiktäta sträckor i Mälardalen
  • Fördjupar samarbete och samverkan med Trafikverket i punktlighetsfrågor

 

Infrastrukturproblem med inverkan

Den enskilt största orsaken till störningar i tågtrafiken är relaterade till infrastrukturen som exempelvis problem med spår, el och signaler, vilket Trafikverket ansvarar för. Andra anledningar är olyckor och naturhinder samt omständigheter som hör ihop med tågoperatörerna och dess fordon.

Samverkan är viktigt

Vi samverkar med Trafikverket och andra aktörer för att i möjligaste mån komma till rätta med fel och brister. Tillsammans försöker vi lösa och förebygga problem som hänger samman med att det är begränsad plats på spåren som behöver fördelas mellan flera tågoperatörer. Vi samarbetar även med Trafikverket kring riktade insatser för att förbättra punktligheten inom regionaltrafiken i Mälardalen, där många är beroende av tåget för att ta sig till och från sitt arbete.

Till Trafikverkets punktlighetsredovisning för hela järnvägsbranschen

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 2, 2017:

9 jan

Hastighetsnedsättning pga avsyning av istappar i tunneln mellan Björnkulla – Flemingsberg. Gårdagens
fordonshaveri i Kumla medförde enkelspårsdrift. Dåligt spårläge mellan
Myrbacken – Märsta, vilket medförde enkelspårsdrift. Spårledningsfel på
sträckan Södertälje syd – Järna. Stopp i Uppsala på grund av obehöriga i
spåret. Växelfel i Härad. Strömlöst på delar av Trafikledningen i Göteborg.
Tågstopp begärt av polis i Kävlinge pga obehöriga i spåret. Sen avgång från
Arboga pga lokfel. Enkelspårsdrift Norsesund-Bryngenäs pga fordonsfel i
Norsesund.

10 jan

Stopp i trafiken sträckan Rekarne-Kungsör på grund av en otillåten stoppsignals passage av annat bolag. Växelfel i
Mörtsal. Brand nära spårområdet i Rosersberg orsakade stopp i trafiken. Stopp
mellan Harasjön och Solum pga ett signalfel. Spårledningsfel i Örbyhus. Stopp i
Stockholm Södra pga obehöriga i spåret. Signalfel utanför Hovsta. Kompressorfel
mellan Ljungskile och Uddevalla Östra. Obehöriga i spåret i Örebro.
Spänningslöst på Göteborg C. Sen avgång från Gävle pga fordonsbrist.

11 jan

Tågstopp Ytterby-Kode pga träd mot kontaktledningen.
Spårbeläggning mellan Kode-Ytterby efter att kontaktledningsfelet var avhjälpt.
Fordonsskada mellan Borås-Fristad. Problem med strömavtagaren mellan
Borås-Sandared pga blötsnö. Ett godståg hamnade på strömlös sektion i Kävlinge.
Hårda vindar på Öresundsbron medförde att tågen fick köra med reducerad
hastighet. Signalfel mellan Järna-Mölnbo på nedspåret. Signalfel strax söder om
Stockholm C. Signalfel mellan Malmsjö-Södertälje. Signalfel i Stjärnhov på både
upp och nedspår. Stopp i trafiken genom Dingtuna pga ett transmissionsfel.
Obehöriga i spåret vid Maria.

12 jan

Träd över kontaktledningen mellan Ställdalen – Grängesberg. Ett godståg körde fast på omledningssträckan vilket
innebär trafikstopp. Ställverket i Fristad blev utslaget pga ett träd som hade
fallit mot kontaktledningen. Obehöriga i spåret utanför Sandviken. Obehöriga i
spåret Malmsjö – Björnkulla. Fordonsfel mellan Fiskeby och Gistad.

13 jan

Tjänstetåg  står i Tobo (Örbyhus-Tierp) med lokskada. Extra uppehåll i Hallsberg för resandeutbyte.
Spårledningsfel på Malmö C. Trafikstopp i Arnäsvall (Örnsköldsvik-Umeå) pga en
otillåten stoppsignals passage. Växelfel i Spånga. Omfattande signalfel vid
Stockholm Södra. Växelfel i Floda. Stopp i Kungsör pga brofel. Bromsproblem i
Nyckelsjön. Fordonsfel i Eskilstuna. Urspårningsfarligt skevningsfel mellan
Smedjebacken-Söderbärke. Obehöriga i spårområdet mellan Märsta-Myrbacken.
Dörrfel i Västerås. Spårbeläggning mellan Ryssjöbrink och Läggesta. Signalfel
Kumla-Mosås. Stopp förbi Karlberg pga obehöriga i spårområdet.

14 jan

Bomfel (påkörda bommar) på Backavägen, vilket påverkade tågen på Bohusbanan som fick gå mot stopp. Belagd
spårledning mellan Ånimskog och Köpmannebro. Enkelspårsdrift mellan Floby och
Källeryd pga fel på linjeblockeringen. Förseningar på sträckan Laxå-Hasselfors
pga signalfel. Stopp i trafiken förbi Avesta Krylbo pga transmissionsfel.
Obehöriga i spåret i Vingåker. Sen avgång från Gävle pga dörrfel. Problem med
strömavtagarna mellan Hudiksvall och Via.

15 jan

Signalfel mellan Godegård-Jakobshyttan. Obehöriga i spårområdet vid Dingtuna. Misstänkt
kabelbrand i Hedemora. Obehöriga i spåret på Göteborg C. Lokskada i Arboga.
Godståg med varmgångslarm mellan Polcirkeln och Murjek.