Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.

Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en marginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Resenärspunktlighet

SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Diagram över punktligheten de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Diagram över störningstimmar de senaste 12 månaderna

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: Trafikverket LUPP
 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 03, 2020

13 jan

Tågstopp Floda – Norsesund pga obehöriga i spåret. Fordonsproblem på Stockholm. Inväntade ambulans i Uppsala pga sjukdomsfall ombord. Växelfel på Göteborg C. ATC-fel mellan Kilsmo och Laxå. Trafikstopp begärt av polis mellan Pålsboda – Hallsberg pga obehöriga i spårområdet. Signalfel i Vretstorp. Signalfel mellan Örbyhus och Järlebo. Fordonsskada (annan operatör) mellan Flen och Katrineholm. Fordonsskada medförde sen avgång från Stockholm. Tågstopp Borås – Hillared pga en olycka. Fordonsskada i Strängnäs. 

14 jan

Växelfel i Årstaberg. Fordonsskada i Töreboda. Problen med klargörning i Eskilstuna. Enkelspårsdrift mellan Peberholm – Lernacken pga godståg fick svårt att ta sig framåt då det regnade och blev halt på spåret. Dörrproblem strax innan avgång från Göteborg C. Stoppkörning genom Jonsered pga signalfel. Varmgångslarm i Östansjö. Växelfel i Gävle. 

15 jan

Spårarbete i Kallhäll drog ut på tiden efter att spårriktaren gått sönder. Misstänkt kopparstöld på Södra Stambanan mellan Linköping och Vikingstad. Kontaktledningsfel på sträckan Ed-Bäckefors. Ett arbetsfordon hade läckt olja i Östervärn och sanering skedde. Spårledningsfel mellan Karbenning och Hökmora. Signalfel vid Norsholmsbron mellan Norrköping och Linköping. Strömlöst på Göteborg C pga misstänkt kontaktledningsfel. Spårledningsfel i Sala. Enkelspårsdrift på Öresundsbron pga kontaktledningsfel. Tågstopp på sträckan Lerum-Jonsered pga misstänkt olycka. Växelfel i Värnamo. Fordonsproblem mellan Simonstorp-Åby. Förseningar mellan Borås och Göteborg pga ett för tungt godståg. ATC-fel i Motala. Tågstopp mellan Säve-Ytterby pga olycka. Trafikstopp mellan Malmö och Hyllie pga obehöriga i citytunneln. Sen avgång från Lund pga tågkö efter tidigare tågstopp i Malmö pga obehöriga i tunneln. Fordonsskada i Eskilstuna. Fordonsskada efter viltolycka i Stordalen. Otillåten stoppsignalspassage i Fors (annan operatör).

16 jan

Spricka i en växel i Rotebro. Fordonsskada i Sundsvall. Signalfel i Säter. Sen avgång från Tällberg pga signalfel. Fordonsskada på Stockholm C. Stopp mellan Skärpan-Orrskog pga befarad olycka i Tierp. Växelfel i Ludvika. Okänd påkörning i Alväng. Fordonsskada i Floby. Sen avgång från Kristinehamn pga problem med växling. Bromsfel i Jädersbruk. Obehöriga i spårområdet i Kvidinge. 

17 jan

Otillåten stoppsignalspassage i Hagalund. Sen avgång från Strängnäs pga fordonsfel. Uppkörd växel i Ed. Otillåten stoppsignalspassage i Sävenäs. Problem med fotsteg i Falköping. Trafikstopp i Charlottenberg pga obehöriga i spåret. Befarat spårfel mellan Stuvsta och Huddinge. Bromsfel mellan Norrköping och Åby. Trafikstopp Eslöv pga obehöriga i spåret. Signalfel i Säby. Växelfel i Ekeby. Växelfel i Karlstad. Polisen begärde trafikstopp förbi Kumla pga obehöriga i spårområdet. Fordonsproblem i Arboga. Polisen begärde trafikstopp i Flen pga obehöriga i spår. Reducerad hastighet på sträckan Arlöv – Åkarps Norra pga obehöriga i spår. Förseningar förbi Örbyhus pga signalfel. Tågstopp mellan Habo-Jönköping pga obehöriga i spåret. Tågstopp mellan Tenhult – Forserum pga fordonsskada på godståg. Obehöriga i spåret i Södertälje Syd. 

18 jan

Sen avgång från Falun pga fordonsskada. Trafikstopp Lund – Kävlinge pga en olycka i Gunnesbo. Trafikstopp Stockholm Södra på grund av obehöriga i spår. Sen avgång från Stockholm C pga fordonsskada. Fordonsproblem i Järna. Signalfel i Åsbro. Tågstopp på sträckan Äng – Nässjö pga. fordonsskada på ett godståg. Sen avgång från Mora pga fordonsfel. Dörrfel på Stockholm C. Okänd påkörning mellan Alväng och Hovsta. 

19 jan

Multproblem I Linköping. Spårbeläggning i Stenstorp. Otillåten stoppsignalspassage på Göteborg C. Spårledningsfel i Lubboträsk. Nedriven bärlina i Almedal. Lokskada på Malmö C.