Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild på hur punktligheten på lång- och medeldistanstågen har ökat mellan åren 2013 och 2017.  

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 49, 2018:

3 dec

Ett trasigt fordon blockerar ett spår på Örebro S. Ett underhållsarbete i Borås drog ut på tiden under natten. Trafikstopp Säffle pga att ett godståg fastnat vid utfartssignalen då det är halt på spåret. Signalfel mellan Söderhamn och Hudiksvall. Signalfel mellan Kristinehamn och Karlstad. Sänkt hastighet mellan Västerås Västra och Kolbäck på grund av banarbete. Brofel i Kungsör. Större signalfel i Solna. Fordonsproblem på linjen mellan Fagersta och Dagarn.

4 dec

Spårledningsfel i Järna. Stoppkörning genom Ytterby då en bil hade kört igenom bommarna. Signalfel på sträckan Jonsered-Lerum. Samtliga signaler i Horred var släckta och tågen måste gå på stopp. Fordonsskada vid multning på Göteborg C. Signalfel i Skene. Träd över spåret mellan Källby och Blomberg. Stopp mellan Knivsta och Uppsala pga obehöriga på spåret. Rökutveckling i fordon i Skåre. Spårfel mellan Skebokvarn – Flen. Sen avgång från Göteborg pga problem med furnering. Tågstopp mellan Fristad – Borås pga polisingripande Frufällan. Tåghaveri (godståg) mellan Härnösand och Hällenyland.

5 dec

Växelfel i Härad. Spårledningsfel i Lindome. Spårbeläggning i Grundbro. Spårledningsfel i Kungsbacka. Signalfel i Boxholm. Signalfel i Losesjön mellan Hudiksvall och Söderhamn. Växelfel i Uppsala. Signalfel mellan Sala och Ransta. Annan operatörs tåg står still mellan Hässleholm och Sösdala. Banarbeten mellan Nässjö och Rörvik. Brofel i Kungsör medför stopp mot Arboga. Fordonsproblem vid Gnesta. Signalfel på sträckan Jonsered Östra – Lerum. Fordonsproblem i Kimstad. Tågstopp mellan Värnamo -Hillerstorp pga fordonsskada.

6 dec

Tågstopp mellan Ljungskile-Uddevalla pga att polisen skulle leta efter en dement person. Signalfel till/från Horred mot Skene. ATC-fel i Kolbäck. Kontaktledningsfel mellan Hallsberg – Kumla. Signalfel i Trödje. Otillåten stoppsignalspassage mellan Avesta/Krylbo (annan operatör). Signalfel i Baggetorp. Signalfel i Jönköping. Signalfel i Stjärnhov. Extra uppehåll i Knivsta för avhysning av stökig resenär. Polisen begärde stopp genom Järna pga obehöriga i spåret. Misstänkt elfel i Årstaberg. Stopp mellan Kolmården och Norrköping i Getå pga av skredvarning. Stopp i trafiken genom Alingsås pga en brand i en kabel utmed spåret. Fordonsskada i Västerås. Trafikstopp i Uppsala på order av polis.

7 dec

Signalfel ledde till hastighetsnedsättning mellan Getå – Kolmården. Signalfel i Sundsvall. Spårbeläggningar mellan Fiskeby – Kimstad. Multproblem på Stockholm Södra. Spårledningsfel Uppsala. Spårfel i Knivsta. Fordonsproblem mellan Huddinge och Flemingsberg. Stopp i trafiken mellan Falköping-Sandhem pga misstänkt elfel. Sen avgång från Karlstad pga fordonsskada. Fordonsproblem i Katrineholm. Sen avgång från Göteborg pga bromsfel. Fordonsproblem i Katrineholm. Fordonsproblem mellan Norra bantorget och Stockholm C. Signalfel i Åby. Enkelspårsdrift mellan Lund – Kävlinge då ett tåg fastnade i skyddsektion.

8 dec

Fordonsskada i Köping. Signalfel mellan Fiskeby och Kimstad. Obehöriga i spårområdet i Uppsala. Trafikstopp mellan Oslo – Lilleström pga signalfel. Fordonsfel mellan Mora och Rättvik. Trafikstopp på sträckan Grästorp - Vargön pga tillbud och sträckan behövde avsynas.

9 dec

Signalfel i Hällenyland. Spårbeläggning medförde förseningar mellan Hässleholm och Mosselund. Fordonsfel i Mora. Obehöriga i spåret mellan Borås – Hillared. Stopp för tågtrafiken Hallsberg - Laxå tills vidare pga samtliga växlar ur kontroll i Östansjö. Problem med blockriktningen mellan Mullsjö-Sandhem. Trafikverket meddelade att Mätvagnen hittat spårfel i Forserum.