Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild på hur punktligheten på lång- och medeldistanstågen har ökat mellan åren 2013 och 2017.  

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 40, 2018:

 

1 okt

Signalfel i Buddbyn. Förlängt banarbete mellan Lidköping-Håkanstorp. Omstart av ställverket på Göteborg C. Ett vägskydd i Vänersborg orsakade signalfel och mindre förseningar genom driftplatsen. Älgpåkörning mellan Hillared-Limmared. Signalfel i Gåvetorp Trafikstopp mellan Ludvika-Grängesberg pga signalfel i Klenshyttan. Trafikstopp i Örebro på polisens begäran pga obehöriga i spåret. Problem med strömavtagaren på Norra bantorget. Spänningslöst i Hässleholm. Stopp i tågtrafiken förbi Smedjebacken pga att en spårspärr blivit påkörd vid växling. Obehöriga i spårområdet vid Stockholm södra. Fordonsfel i Södertälje.

2 okt

Nedsatt hastighet mellan Södertälje Syd och Malmsjö. ATC-fel på Göteborg C. Signalfel i Avesta Krylbo. Spårfel i Sjösa. Tågstopp mellan Sävenäs-Jonsered pga obehöriga i spåret. Hastighetsnedsättning mellan Grums-Edsvalla pga inrapporterat dåligt spårläge. Sen avgång pga tågstoppet Sävenäs-Jonsered. Enkelspår mellan Nyckelsjön-Stjärnhov pga ett signalfel. Strömlöst på sträckan Gällivare-Håmojokk pga en omformarstation blev utslagen efter brandlarm. Signalfel mellan Arboga-Köping. Kontaktledningsfel i Flen. Fordonsproblem i Mullsjö. Bromsfel i Rotebro. Multningsproblem på Stockholm C. Reducerad hastighet Lund pga. brand nära spåret. Enkelspårsdrift Bohus-Älvängen pga fordonsskada. Problem med ETCS-utrustningen strax efter avgång från Sundsvall.

3 okt

Spårväxelfel i Laholm. En uppkörd växel efter en otillåten stoppsignalspassage orsakade kapacitetsbrist i Hässleholm. Ett akut banarbete på Göteborg C drog över den planerade tiden. Spårledningsfel mellan Kolbäck och Dingtuna. Signalfel strax söder om Stockholm C. Vagnfel i Eskilstuna. Sen avgång från Stockholm C pga dörrfel. Spårledningsfel på Göteborg C. Spårbeläggning i Mantorp. Trafikstopp mellan Säffle – Åmål pga obehöriga i spåret. Trafikstopp i Boden Södra pga en riven kontaktledning och rökutveckling i tåg. Signalfel i Velanda. Multningsproblem på Stockholm C. Stopp i tågtrafiken genom Floby pga obehöriga i spåren. Trafikstopp i Hässleholm pga en nedriven kontaktledning. Trafikstopp mellan Uddevalla – Munkedal pga en uppkörd växel.

4 okt

Växelfelen på Göteborg C. Kontaktledningsrivning i Hässleholm. Rälsbrott i Kimstad. Sen avgång från Fagersta pga inparkerat fordon. Trafikstopp i Uppsala riktning norrut pga att en lastbil hamnade över spåren. Spårfel mellan Märsta och Brista. Fordonskada strax norr om plattform i Norrköping. Dåligt spårläge mellan Frövi och Ålsäng pga misstänkt solkurva. Tillfällig strömlös kontaktledning i Mjölby. Trafikstopp på sträckan Uddevalla – Strömstad pga ett elfel. Sen avgång från Skövde sent pga hotfull resenär. Fordonsskada i Södertälje Syd. ATC-fel i Tegelbacken. Spårbeläggning på Göteborg C. Fordonsskada i Nol. Fel på ett godståg i Huddinge.

5 okt

Spårfelet Märsta-Brista kvarstod från gårdagen. Växelfel i Varpemossen. Spårledningsfel i Avesta-Krylbo. Signalfel i Vårgårda. Spårfel mellan Frinnaryd – Ralingsås. Trafikstopp mellan Smedjebacken-Söderbärke pga ett träd som ligger över spåret. Signalfel i Lessebo medförde förseningar i trafiken. Lokskada på Stockholm C. Fordonsproblem i Finnerödja. Växelfel vid Mölndals Nedre. Stopp i tågtrafiken Flemingsberg pga obehöriga i spåret. Obehöriga i spåret nära Skänninge.

Tågstopp mellan Mölndals Nedre - Kållered pga tillbud.

 

6 okt

Annan operatörs stod still mellan Borås – Hillared och fick hjälp av ett av våra lok.Det hade varit strömlöst i Norrköping under natten, vilket orsakar förseningar på avgående tåg. Obehöriga i spårområdet i Västerås. Fordonsskada i Karlberg. Sen avgång från Läggesta pga dörrfel. Signalfel mellan Skänninge och Mjölby. Stopp mellan Umeå – Örnsköldsvik pga kontaktledningsfel. Polisen begärde trafikstopp mellan Strängnäs och Härad pga obehöriga i spårområdet.

7 okt

Överskridet banarbete i Åby. Älgpåkörning mellan Trångsviken och Mörsil. Det planerade banarbetet mellan Norrköping och Linköping drog över tiden. Stopp i tågtrafiken pga obehöriga i spåret Falköping. Signalfel mellan Säffle – Köpmannebro. Trafikstopp genom Öxnered pga av obehöriga i spåret. Spårbeläggning mellan Vimnarp – Flisby.