Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Ansvar hela vägen: En hållbar resa är mer än bara grön

SJs främsta bidrag till en hållbar utveckling är att så många som möjligt väljer att resa med oss. En hållbar resa handlar om mer än bara miljö. Vi vill vara bäst på att tillgodose kundernas behov och agerar därför med ett brett samhällsperspektiv. Som hållbar tågoperatör går socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar hand i hand.

SJ har ett starkt varumärke när det gäller hållbarhet och de flesta vet att tåget är ett klimatsmart val. Resor med våra tåg är energieffektiva och ger låga utsläpp. Vi köper 100 % förnybar el från vatten och vind till att driva tågen, och alla resor med SJ-tåg är sedan 1994 märkta med Bra Miljöval.

Läs mer i SJ Års- och hållbarhetsredovisning
Kontakta SJs miljöavdelning

SJs sociala ansvar

SJ har en viktig uppgift – att göra livet enklare för de hundratusentals människor som reser med oss varje dag, året om. SJ erbjuder tågresor i hela Sverige – från norr till söder. Att människor tryggt och pålitligt ska kunna ta sig till jobbet, skolan eller sina andra åtaganden är en förutsättning för att samhället ska fungera. Och att fler reser med tåg ger både samhällsvinster och miljövinster.

Internt socialt ansvar

Engagerade och motiverade medarbetare är avgörande för hög kundnöjdhet och framgångsrik verksamhet. Som statligt ägt bolag har vi dessutom ett ansvar att agera föredömligt.

Friska medarbetare

Medarbetarnas hälsa prioriteras högt inom SJ. Därför arbetar vi aktivt för att hålla sjukfrånvaron på en så låg nivå som möjligt. Vi skapar möjligheter till god hälsa i arbetsvardagen genom bland annat hälsoinspiratörer och friskvårdsutrymmen med exempelvis vilorum och träningsutrustning.

Mångfald och inkludering

På SJ tror vi att mångfald och inkludering är rätt väg att gå och det är en viktig del i vår vision, våra värderingar och vår affär. SJ är till för hela samhället och därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning. Både våra medarbetare och kunder ska känna sig inkluderade - på arbetsplatsen och ombord på tågen. SJ ser att olikhet skapar konkurrenskraft och affärsnytta. Mångfalden av olika bakgrund, erfarenhet och kompetens bland våra medarbetare vill vi ta vara på. Goda möten ger ett gott arbetsklimat och våra kunder får en bättre service.

Jobba på SJ

Externt socialt ansvar

Ett led i SJs externa sociala ansvar och samhällsengagemang är samarbeten av olika slag. Min Nya Vän är ett projekt där SJ, tillsammans med organisationerna Internationella Bekantskaper och Individuell Människohjälp, vill verka för inkludering och bryta fördomar. Andra exempel på samarbetspartners är Svenska fotbollsförbundet, Friends och Min Stora Dag.

Hållbar leverantörskedja

Samarbete gör SJ bättre. En väl fungerande järnväg kräver insatser från flera håll genom partnerskap. SJs uppförandekod för leverantörer baseras på internationellt vedertagna initiativ och standarder och anger koncernens grundläggande principer inom exempelvis mänskliga rättigheter, lagefterlevnad och miljö.

SJs uppförandekod för leverantörer (pdf)

SJ Supplier Code of Conduct (pdf)

Punktlighet

Förutom säkerhet är ett av SJs viktigaste hållbarhetsmål att nå en punktlighet på 95 % till 2023. Kunder och resenärer värdesätter punktlighet mycket högt. Hög punktlighet är en förutsättning för SJs och hela järnvägens förtroende. Vi fortsätter arbeta med det vi själva kan påverka. Tillsammans med övriga i branschen arbetar vi för att förutsättningarna för hela järnvägens punktlighet ska bli bättre.

Miljömässigt ansvar

Resor med SJ-tåg märkta med Bra Miljöval – i snart 30 år. 

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning, som gör det enklare att hitta de produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Resor med SJs tåg har varit Bra Miljöval-märkta sedan 1994. Kraven för Bra Miljöval är hårda och blir tuffare efter hand vilket gör att vårt miljöarbete ständigt måste utvecklas och bli ännu bättre.

Energieffektivt resande med låga utsläpp

För att kunna märkas med Bra Miljöval ska en resa ge en liten miljöpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp. Kriterierna ställer krav både på utsläpp vid drift och av utsläpp vid produktion av elen som används för att driva fordonen.

SJ köper 100 % förnybar el från främst vattenkraft, samt en liten andel vindkraft för att driva tågen. Av elen vi köper är 50 % dessutom märkt med Bra Miljöval, vilket innebär att det ställs högre miljökrav på elproduktionen.

Läs mer om Bra Miljöval

Läs mer om klimatsmart resande

SJs diplom för hållbart företagsresande

Varje år delar SJ ut diplom till företag och organisationer, som arbetar målmedvetet mot ett hållbart företagsresande, eller som är mitt i en förändringsresa.

Läs mer om diplomet här

SJ har valt att arbeta med European Chicken Commitment som en del av vårt arbete för bättre djurvälfärd. Beslutet inkluderar 100 % av kycklingen vi köper in och omställningen kommer att vara klar till år 2026. Dessutom kommer minst 20 % av kycklingarna (förutom att uppfylla ECC:s kriterier) ha haft tillgång till utevistelse.

Ägg från frigående höns

SJ köper enbart in ägg från frigående höns vilket även inkluderar ägg i sammansatta produkter som såser och bakverk.

SJ är Sveriges Grönaste Varumärke 2023 i kategorin Transport

För femtonde året har varumärkesföretaget Differ undersökt vilket varumärke som anses vara Sveriges grönaste. Svenska konsumenter har fått bedöma miljö- och hållbarhetsarbetet hos 105 utvalda företag inom branscherna apotek, bank, bilar, dagligvaruhandeln, el, kläder, nyproduktion av bostäder, snabbmat och transport.

SJ tävlar i kategorin transport som avser transport med tåg, flyg, färjetrafik och buss och har varit branschvinnare i kategorin varje år sedan 2008.

Sveriges Grönaste Varumärke

SJs ekonomiska ansvar – hållbar lönsamhet ger utrymme för investeringar

Strategisk modernisering

En av SJs största satsningar i modern tid är uppgraderingen av Sveriges snabbaste tåg X 2000. För 3,5 miljarder kronor ska teknik och komfort förbättras i samtliga tågsätt, något som även förlänger tågens livslängd. Det första upprustade tåget rullade ut på spåren i november 2021, resterade tas successivt i trafik under de kommande åren. Vi kommer även fortlöpande att uppgradera våra andra tågmodeller för att förbättra tillförlitligheten och därmed skapa förutsättningar för ökad punktlighet.

Utveckla nya tjänster och produkter

God lönsamhet skapar utrymme för offensiva satsningar, vilket samtidigt möjliggör en bättre kundupplevelse och ökad kostnadseffektivitet. För att nå dit arbetar SJ även med standardisering och förenkling av olika erbjudanden, framförallt nya och tydliga tågkoncept, satsningar på nya eller upprustade fordon i en standardiserad flotta och tydligare biljettlösningar.

Ägarens förväntningar

För att leva upp till kundernas och resenärernas förväntningar samt ägarens krav på avkastning är en långsiktigt hållbar lönsamhet en förutsättning. Genom att nå både våra finansiella och icke-finansiella mål skapar vi utrymme för viktiga framtidsinvesteringar.

Läs mer i SJs års- och hållbarhetsredovisning

Upphandlingar

SJ genomför upphandlingar enligt lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). SJ har en central funktion för koncernomfattande upphandlingar med hänsyn tagen till affärsnyttan och hållbarhetsmålen inom SJ.

SJs visselblåsarfunktion

Inom SJ och dess dotterbolag finns god internkontroll, men trots det kan det förekomma missförhållanden. Därför finns det en funktion för så kallad visselblåsning. Syftet är att underlätta för anställda och andra att anmäla allvarliga oegentligheter. SJ uppmuntrar personer med kännedom eller misstankar om missförhållanden att rapportera.

Anmälan kan ske anonymt. Visselblåsarfunktionen sköts av en extern part, Whistleblowing Solutions AB, med tydliga instruktioner för att säkerställa rapportörens integritet. Om en rapport lämnas anonymt kommer SJ inte göra något försök att identifiera anmälaren.

Vad kan anmälas via visselblåsarfunktionen?

Visselblåsarfunktionen är till för att rapportera om missförhållanden i SJ-koncernen, till exempel:

  • Överträdelser av lagar och föreskrifter.
  • Allvarliga överträdelser av SJ:s policys, instruktioner och riktlinjer.
  • Mutor och korruption.
  • Allvarlig risk för enskilda personers liv eller hälsa (t ex miljöbrottslighet, användning av farliga produkter eller trakasserier).
  • Annat beteende som är oförenligt med SJs kärnvärden.