Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Så styrs SJ

SJs Bolagsstyrning

SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av finansdepartementet. Ägarens övergripande mål för SJ är att skapa ett långsiktigt hållbart värde, vilket medför krav på långsiktig lönsamhet, effektivitet, utvecklingsförmåga samt ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. SJ har inget samhällsuppdrag och verksamheten bedrivs helt på affärsmässiga villkor utan statliga bidrag eller subventioner.

Tillsättning av styrelse

Nomineringsprocessen avseende styrelseledamöter till statligt ägda bolag drivs och koordineras av finansdepartementet. Enligt statens ägarpolicy ska styrelsen ha hög kompetens väl anpassad till bolagets verksamhet., situation och framtida utmaningar. Styrelseledamöter ska bidra med hög  kompetens inom antingen bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor, hållbart företagande eller inom andra relevanta områden. Av ägarpolicyn, vilket är den mångfaldspolicy som SJ tillämpar, framgår att styrelsen ska vara balanserad avseende kompetens, kön, bakgrund och ålder. 

En arbetsgrupp inom finansdepartementets enhet för statligt ägande analyserar kompetensbehovet utifrån SJs styrelses sammansättning samt bolagets verksamhet och situation. 

Finansdepartementets förslag till styrelse presenteras i kallelsen till årsstämman och på sj.se i god tid före årsstämma. Styrelseledamöter utses av årsstämman för ett år i taget.

Läs om vilka som ingår i SJs styrelse

Läs om vilka som ingår i SJs Ledning

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.

Läs mer på regeringen.se

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten beskriver hur SJ följer riktlinjer från Statens ägarförvaltning och svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport 2021 (pdf)

SJ Ersättningsrapport

Ersättningsrapport 2021 (pdf)

Bolagsordning

Bolagsordning (pdf)

SJ ABs styrelse

Siv Svensson

Siv Svensson, ordförande
Styrelseordförande i SJ AB sedan 2018, styrelseledamot sedan 2012
Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1957
Utbildning: Examen i internationell ekonomi.
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Allba AB. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vd Sefina Finance AB, vvd och regionbankschef Nordea. Styrelseledamot i Karolinska universitetssjukhuset, Inlandsinnovation AB, Forum Syd och Swedbank.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014
Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1966
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB. Styrelseledamot i Lifco AB, Linc AB, Kavli Holding AS, Fasadgruppen Group AB och Cybercom Holding AB. Rådgivare Altocumulus Asset Management.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vice ordförande för Fastighets aktiebolaget Norrporten, partner i Boston Consulting Group. Styrelseledamot i Big Bag AB, Yrkesakademin AB, Via Travel Group AS, OSM Group AB. Vd för Brand Union AB.

Pär Ekeroth

Styrelseledamot i SJ AB sedan 2022
Ledamot i revisions- och ersättningsutskottet

Född: 1974
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Ämnesråd, avdelningen för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Konsult hos PwC Corporate Finance.

Malin Frenning
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2022

Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör
Befattningar och styrelseuppdrag: Divisionschef Infrastructure hos Afry.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Landstingsdirektör Stockholms Läns Landsting. Chefspositioner inom Telia, däribland vd för Telia Sverige och chef för bredbandsaffären i Norden och Baltikum.

Per Matses

Per Matses
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2018
Ordförande i revisionsutskottet. 

Född: 1958
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Vd för Sveaskog. Styrelseledamot i Setra Group AB och Praktikertjänst AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
CFO och vice vd för Sveaskog. CFO, vice vd och administrativ direktör hos Apoteket AB. Ekonomidirektör hos Postgirot Bank AB. Ekonomidirektör hos Posten AB.

Ulrik Svensson

Ulrik Svensson
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2021
Ledamot i revisionsutskottet

Född: 1961
Utbildning: Civilekonom.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: : CFO Lufthansa koncernen. Vd för Melker Schörling AB. CFO Swiss International Air Lines AG. Styrelseledamot i Assa Abloy AB, Hexagon AB, AAK AB, Loomis AB, Hexpol AB och Flughafen Zurich AG.

Klas Wåhlberg

Klas Wåhlberg
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2019
Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, MBA.
Befattningar och styrelseuppdrag: Vd för Teknikföretagen. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vd för Bombardier Transportation Sweden AB. Vd för Upplands Lokaltrafik. Vice ordförande för Folk och Försvar.

Per Hammarqvist

Per Hammarqvist
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2011

Född: 1958
Befattningar och styrelseuppdrag: Trafikplanerare, ordförande i SACO-föreningen vid SJ och i TJ- föreningen vid SJ, styrelseledamot i  Trafik & Järnvägs inom SRAT. 

Hans Pilgaard

Hans Pilgaard
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2012

Född: 1963
Befattningar och styrelseuppdrag: Lokförare. Ordförande ST-spårtrafik vid SJ AB och ledamot i ST-spårtrafiks förhandlingsdelegation.

Stefan Zetterlund

Stefan Zetterlund
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2016

Född: 1963
Befattningar och styrelseuppdrag: Tågmästare, ordförande och avtalsansvarig Seko Förhandlingsorganisation SJ, ordförande i Seko-klubben i Hallsberg samt ordförande för Sekos förbundsrevisorer.

SJs koncernledning

Monica Lingegård

Monica Lingegård

Vd SJ AB och koncernchef sedan augusti 2020.

Född: 1962
Utbildning:
Civilekonom
Styrelseuppdrag:
 Ledamot i Humana.
Tidigare befattningar:
Vd Samhall AB, vd G4S Secure Solutions Sverige. Ledande roller inom flertalet branscher såsom IT, telecom, strategikonsulting och finans.

Mats Almgren

Mats Almgren

Direktör Kommersiell trafik sedan 2021. Tillförordnad Direktör Upphandlad trafik sedan januari 2023. I koncernledningen sedan 2019.

Född: 1964
Utbildning: Executive MBA
Tidigare befattningar: Direktör Kommunikation & Försäljning SJ, Affärsområdeschef Telenor, vd Canal Digital, vd NEC Scandinavia.

Arvid Fredman

Arvid Fredman
Direktör Fordon sedan 2019.

Född: 1977
Utbildning: Civilingenjör, Executive MBA
Tidigare befattningar: Chef för Division Fordons trafikupphandlingar hos SJ AB. Teamchef för X 2000-flottan hos SJ AB. Konsultchef Underhåll & Kvalitet på Interfleet Technology. Resursoptimering och planering hos Green Cargo AB. 

Elisabeth Hansson

Elisabeth Hansson
Direktör Ekonomi sedan 2021 (interim fram till 31 mars 2022).

Född: 1975
Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Surgical Science och Mentor International Foundation.
Tidigare befattningar: Affärsområdeschef Communication Services på PostNord, Partner på Boston Consulting Group samt Principal på McKinsey & Company. Styrelseledamot i Global Health Partner.

Lena Källström

Lena Källström
Direktör Trafik & Service sedan januari 2023. I koncernledningen sedan 2017.

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom 
Tidigare befattningar: Direktör Upphandlad trafik, Vd SJ Götalandståg, Chef service regional SJ AB, Distriktschef Sodexo.

Claes Lindholtz
Direktör Kommunikation & Hållbarhet sedan juni 2022.

Född: 1972
Utbildning: Marknadsekonom
Tidigare befattningar: Chef Affärs- och Verksamhetsutveckling hos SJ AB. Chef Strategisk Produkt- och Serviceutveckling hos SJ AB. Chef Kundprogram och Kundanalys hos SJ AB. Vd Milagro Business Partner. Manager eOperations hos Vattenfall AB.

Johan Näsman

Johan Näsman
Direktör IT sedan juni 2020, i koncernledningen sedan januari 2021.

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör 
Tidigare befattningar: Divisionschef H&M IT, Driftschef H&M IT,  vd Jayway Stockholm.

Mats Pettersson

Mats Pettersson
Direktör HR sedan 2019.

Född: 1961
Utbildning: Fil kand 
Tidigare befattningar: Personaldirektör hos NCC, Personaldirektör hos Quant AB, Personalchef hos Manpower, Personalchef Scandinavian Service Partner. Senior partner hos Ekman & Partners. 

Revisor

På årsstämman 2022 valdes revisionsbolaget Deloitte AB, företrädd av auktoriserad revisor Peter Ekberg som huvudansvarig, intill utgången av årsstämman 2023.

Rörlig lönedel

Vd och andra ledande befattningshavare har inte rätt till någon rörlig ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument.