Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJs bolagsstyrning

Så styrs SJ

SJs Bolagsstyrning

SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Ägarens övergripande mål för SJ är att skapa ett långsiktigt hållbart värde, vilket medför krav på långsiktig lönsamhet, effektivitet, utvecklingsförmåga samt ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. SJ har inget samhällsuppdrag och verksamheten bedrivs helt på affärsmässiga villkor utan statliga bidrag eller subventioner.

Tillsättning av styrelse

Nomineringsprocessen avseende styrelseledamöter till statligt ägda bolag drivs och koordineras av Näringsdepartementet. Enligt statens ägarpolicy ska styrelsen ha hög kompetens väl anpassad till bolagets verksamhet., situation och framtida utmaningar. Styrelseledamöter ska bidra med hög  kompetens inom antingen bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor, hållbart företagande eller inom andra relevanta områden. Av ägarpolicyn, vilket är den mångfaldspolicy som SJ tillämpar, framgår att styrelsen ska vara balanserad avseende kompetens, kön, bakgrund och ålder. 

En arbetsgrupp inom Näringsdepartementets enhet för statligt ägande analyserar kompetensbehovet utifrån SJs styrelses sammansättning samt bolagets verksamhet och situation. 

Näringsdepartementets förslag till styrelse presenteras i kallelsen till årsstämman och på sj.se i god tid före årsstämma. Styrelseledamöter utses av årsstämman för ett år i taget.

Läs om vilka som ingår i SJs styrelse 

Läs om vilka som ingår i SJs Ledning

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.

Läs mer på regeringen.se

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten beskriver hur SJ följer riktlinjer från Statens ägarförvaltning och svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport 2020 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2019 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2018 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2017 (pdf)

Bolagsstyrningsrapport 2016 (pdf)

SJ Ersättningsrapport

Ersättningsrapport 2020 (pdf)

Bolagsordning

Bolagsordning (pdf)

Bolagsstämmor

SJ ABs styrelse

Siv Svensson

Siv Svensson, ordförande
Styrelseordförande i SJ AB sedan 2018, styrelseledamot sedan 2012
Ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i revisionsutskottet.
Född:
1957
Utbildning: Examen i internationell ekonomi.
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Allba AB. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vd Sefina Finance AB, vvd och regionbankschef Nordea. Styrelseledamot i Karolinska universitetssjukhuset, Inlandsinnovation AB, Forum Syd och Swedbank.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014
Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1966
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lifco AB, Kavli Holding AS, Fasadgruppen Norden AB och Cybercom Holding AB. Ordförande för Hello World! Ideell förening. Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vice ordförande för Fastighets aktiebolaget Norrporten, partner i Boston Consulting Group. Styrelseledamot i Big Bag AB, Yrkesakademin AB, Via Travel Group AS, OSM Group AB. Vd för Brand Union AB.

Lennart Käll

Lennart Käll

Styrelseledamot i SJ AB sedan 2018
Ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, programmerarexamen
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sveriges Radio och Länsförsäkringar Stockholm. Styrelseledamot i Grönklittsgruppen AB och svenska Skidförbundet, adjungerad styrelseledamot Grant Thornton. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vd och koncernchef i Svenska Spel, vd Wasa Kredit, vd och koncernchef Ticket Travel Group, vd Ica-banken, vd SEB Finans. Styrelseledamot i LF Bank, Euromaint, UC, Möller bilfinans Norge och Unibanka Lettland.

Per Matses

Per Matses
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2018
Ordförande i revisionsutskottet. 
 Född: 1958
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Vice vd och CFO i Sveaskog. Styrelseledamot i Setra Group AB och Praktikertjänst AB. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
CFO, vice vd och administrativ direktör på Apoteket AB, ekonomidirektör Postgirot Bank AB, ekonomidirektör Posten AB.

Ulrika Nordström

Ulrika Nordström
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2018
Ledamot i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet. 
Född:
1982
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Kansliråd Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Saminvest AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
Konsult på Boston Consulting Group, Investment Manager på Regeringskansliet. Styrelseledamot i Infranord AB, Specialfastigheter Sverige AB samt Lernia AB.

Klas Wåhlberg

Klas Wåhlberg
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2019
Ledamot i ersättningsutskottet.
Född:
1958
Utbildning: Civilingenjör, MBA.
Befattningar och styrelseuppdrag: Vd Teknikföretagen. Vice ordförande för Folk och Försvar.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
Vd Bombardier Transportation Sweden AB och Vd Upplands Lokaltrafik.

Per Hammarqvist

Per Hammarqvist
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2011
Född:
1958
Befattningar och styrelseuppdrag: Trafikplanerare, ordförande i SACO-föreningen vid SJ och i TJ- föreningen vid SJ, styrelseledamot i  Trafik & Järnvägs inom SRAT. 

Hans Pilgaard

Hans Pilgaard
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2012
Född:
1963
Befattningar och styrelseuppdrag: Lokförare, ordförande ST-spårtrafik vid SJ AB och ledamot i ST-spårtrafiks avdelningsstyrelse.

Stefan Zetterlund

Stefan Zetterlund
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2016
Född:
1963
Befattningar och styrelseuppdrag: Tågmästare, ordförande och avtalsansvarig Seko Förhandlingsorganisation SJ, ordförande i Seko-klubben i Hallsberg samt ordförande för Sekos förbundsrevisorer.

SJs koncernledning

Monica Lingegård

Monica Lingegård

Verkställande direktör SJ AB och koncernchef sedan augusti 2020 och tf Direktör Upphandlad trafik.

Född: 1962
Utbildning:
Civilekonom
Styrelseuppdrag:
Ordförande i Svenska Rymdaktiebolaget (SSC). Ledamot i Humana.
Tidigare befattningar:
Vd Samhall AB, vd G4S Secure Solutions Sverige. Ledande roller inom flertalet branscher såsom IT, telecom, strategikonsulting och finans.

Mats Almgren

Mats Almgren

Direktör Kommersiell trafik sedan januari 2021

Född: 1964
Utbildning: Executive MBA
Tidigare befattningar: Direktör Kommunikation och Försäljning SJ, Affärsområdeschef Telenor, vd Canal Digital, vd NEC Scandinavia.

 

Arvid Fredman

Arvid Fredman
Direktör Fordon sedan december 2019

Född: 1977
Utbildning: Civilingenjör, Executive MBA
Tidigare befattningar: Chef för Division Fordons trafikupphandlingar hos SJ AB. Teamchef för X 2000-flottan hos SJ AB. Konsultchef Underhåll & Kvalitet på Interfleet Technology. Resursoptimering och planering hos Green Cargo AB. 

Lena Herrmann

Lena Herrmann
Direktör Strategi och Verksamhetsutveckling sedan 2015

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eskilstuna-Kuriren Aktiebolag,  Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.
Tidigare befattningar: Vd Dagens Nyheter, Vice vd Bonnier Newspapers.

Johan Näsman
Direktör IT sedan juni 2020

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör 
Tidigare befattningar: Divisionschef H&M IT, Driftschef H&M IT,  vd Jayway Stockholm.

Mats Pettersson

Mats Pettersson
Direktör HR sedan augusti 2019

Född: 1961
Utbildning: Fil kand 
Tidigare befattningar: Personaldirektör hos NCC, Personaldirektör hos Quant AB, Personalchef hos Manpower, Personalchef Scandinavian Service Partner. Senior partner hos Ekman & Partners. 

Madeleine Raukas

Madeleine Raukas
Vice vd sedan augusti 2019 och direktör Trafik och Service sedan 2012, verkställande direktör SJ Norrlandståg AB sedan 2017

Född: 1967
Utbildning: Fil kand 
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges kommunikationer AB. 
Tidigare befattningar: Vice vd och tf vd SL, vd SAS Ground Service Sverige.

Henrik Rättzen

Henrik Rättzén
Vice vd sedan 2020 och Ekonomidirektör sedan 2018

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: Ledamot i Fjärde AP-fonden. 
Tidigare befattningar: CFO Carnegie Investment Bank, CFO PostNord, CFO Codan/Trygg-Hansa,
Partner KPMG.

Revisor

På årsstämman 2020 valdes revisionsbolaget Deloitte AB, företrädd av auktoriserad revisor Peter Ekberg som huvudansvarig, intill utgången av årsstämman 2021.

Rörlig lönedel

Vd och andra ledande befattningshavare har inte rätt till någon rörlig ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument.