Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJs bolagsstyrning

Så styrs SJ

SJs Bolagsstyrning

SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Ägaren har som övergripande mål för SJ AB och i koncernen ingående bolag att skapa värde, vilket medför krav på långsiktig lönsamhet, effektivitet, utvecklingsförmåga samt ett miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Tillsättning av styrelse

Nomineringsprocessen avseende styrelseledamöter till de statligt ägda bolagen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet. En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån styrelsernas sammansättning samt bolagens verksamhet och situation. Nomineringen och tillsättningen av nya ledamöter föregås av en löpande dialog mellan ansvarigt departement och styrelseordföranden.

Arbetet med att skapa en strukturerad och enhetlig nomineringsprocess syftar till att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Styrelsen ska ha hög kompetens väl anpassad till bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar. För att komma ifråga för en styrelseplats fordras en hög allmän kompetens inom antingen löpande affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden. Näringsdepartementets förslag till styrelse presenteras i kallelse till årsstämman och på bolagets webbplats i god tid före årsstämma. Styrelseledamöter utses för ett år i taget. Ytterligare bestämmelser om nominering av styrelse framgår av statens ägarpolicy.

Läs om vilka som ingår i SJs styrelse

Läs om vilka som ingår i SJs Ledning

Bolagsordning

Bolagsordning (pdf)

 

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.

Läs mer på regeringen.se

Bolagsstämmor

SJ ABs styrelse

Jan Sundling, styrelseordförande

Jan Sundling, ordförande

Född 1947
Sjökaptensexamen, högre företagsekonomisk utbildning vid Frans Schartau
Styrelseordförande i SJ AB sedan 2011.
Konsult och styrelsearbete.
Styrelseordförande i Sjöfartsverket och Jan Sundling i Ytterkvarn AB.
Styrelseledamot i Corem Property Group AB och Aditro Logistics AB.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby

Född 1966
Civilekonom
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014.
Partner Fagerberg & Dellby.
Styrelseledamot i Lifco AB, Cybercom Group AB samt BIG BAG Group AB. 
Vice ordförande för Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

Mikael Staffas

Mikael Staffas

Född 1965
Civilingenjör och MBA.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2013.
Direktör Boliden Gruvor

Kersti Strandqvist

Kersti Strandqvist

Född 1964
Civilingenjör, Teknologie Licensiat och Master of Marketing HEC.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2016.
Styrelseledamot i TeliaSonera AB.
Hållbarhetsdirektör Svenska Cellulosa Aktiebolaget.

 

Mikael Stöhr

Mikael Stöhr

Född 1970
Jurist- respektive ekonomexamen.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014.
Vd och koncernchef för Coor Service Management AB.

Siv Svensson

Siv Svensson

Född 1957
Examen i internationell ekonomi.
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012.
Styrelseledamot i Swedbank, Karolinska Sjukhuset, Allba AB, Inlandsinnovation AB och Forum Syd.

Michael Thorén

Michael Thorén

Född 1969
Civilekonom
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012.
Styrelseledamot i Orio AB, Metria AB och Svevia AB.

Per Hammarqvist

Per Hammarqvist

Född 1958
Trafikplanerare
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2011.
Ordförande i SACO -föreningen vid SJ.
Ordförande i TJ-föreningen vid SJ.

Hans Pilgaard

Hans Pilgaard

Född 1963
Lokförare
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012.
Ordförande ST-spårtrafik vid SJ AB, ledamot i ST-spårtrafiks avdelningsstyrelse.

Stefan Zetterlund

Född 1963
Tågmästare
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2016.
Vice ordförande och avtalsansvarig SEKO Förhandlingsorganisation SJ, ordförande i SEKO-klubben i Hallsberg samt ordförande för SEKOs förbundsrevisorer. 

SJ ABs ledning

Crister Fritzson

Crister Fritzson
Vd och koncernchef

Född 1961
Marknadsekonom
Styrelseledamot i Systembolaget AB, Trafik i Mälardalen AB, Net Insight AB, Samtrafiken i Sverige AB, Almega Tjänsteförbunden, Linkon AB.
Ordförande i Branschföreningen Tågoperatörerna.
Anställningsår 2012

Peter Blomqvist

Peter Blomqvist
DIREKTÖR HR

Född 1954
Socionom
Styrelseledamot i branschstyrelsen Spårtrafik, Almega.
Anställningsår 1982

Claes Broström

Claes Broström
DIREKTÖR FORDON

Född 1954
Maskiningenjör/Marknadsekonom
Anställningsår 2006

Lena Herrmann

Lena Herrmann
DIREKTÖR STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING
TF DIREKTÖR IT

Född 1962
Civilingenjör
Styrelseledamot i Eskilstuna-Kuriren AB.
Ordförande i MTD KB och MTD AB.
Anställningsår 2015, del av koncernledningen sedan september 2015.

Erica Kronhöffer

Erica Kronhöffer
DIREKTÖR KVALITET OCH MILJÖ/HÅLLBARHETSCHEF

Född 1971
Direktör Kvalitet och Miljö/Hållbarhetschef
Jur kand
Anställningsår 2013

 

Madeleine Raukas

Madeleine Raukas
DIREKTÖR TRAFIK OCH SERVICE

Född 1967
Fil kand 
Styrelseledamot i Branschföreningen Tågoperatörerna, Trafik i Mälardalen AB, Sveriges Kommunikationer AB och Botniatåg AB.
Anställningsår 2012

Thomas Silbersky

Thomas Silbersky
DIREKTÖR MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Född 1965
MBA
Styrelseledamot i Linkon AB, Silbersky Economic AB, Paygoo AB, Gordin Promotion AB och Living Management AB.
Anställningsår 2013

Malou Sjörin

Malou Sjörin
DIREKTÖR KOMMUNIKATION

Född 1972
Civilekonom
Anställningsår 2016

Jens Wigen

Jens Wigen
DIREKTÖR PLANERING

Född 1955
Fil kand
Anställningsår 2012

Carina Wång

Carina Wång
DIREKTÖR EKONOMI

Född 1966
Civilekonom
Anställningsår 2013

Caroline Åstrand

Caroline Åstrand
DIREKTÖR PRODUKT

Född 1970
Civilekonom
Styrelseledamot i Trafik i Mälardalen AB, Botniatåg AB och Vänertåg AB.
Anställningsår 2010

Revisor

På årsstämman 2016 valdes revisionsbolaget Deloitte AB, företrädd av auktoriserad revisor Hans Warén som huvudansvarig, intill utgången av årsstämman 2017.

Rörlig lönedel

Vd och andra ledande befattningshavare har inte rätt till någon rörlig ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument.