Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJs bolagsstyrning

Så styrs SJ

SJs Bolagsstyrning

SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Ägarens övergripande mål för SJ är att skapa ett långsiktigt hållbart värde, vilket medför krav på långsiktig lönsamhet, effektivitet, utvecklingsförmåga samt ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. SJ har inget samhällsuppdrag och verksamheten bedrivs helt på affärsmässiga villkor utan statliga bidrag eller subventioner.

Tillsättning av styrelse

Nomineringsprocessen avseende styrelseledamöter till statligt ägda bolag drivs och koordineras av Näringsdepartementet. Enligt statens ägarpolicy ska styrelsen ha hög kompetens väl anpassad till bolagets verksamhet., situation och framtida utmaningar. Styrelseledamöter ska bidra med hög  kompetens inom antingen bolagets affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor, hållbart företagande eller inom andra relevanta områden. Av ägarpolicyn, vilket är den mångfaldspolicy som SJ tillämpar, framgår att styrelsen ska vara balanserad avseende kompetens, kön, bakgrund och ålder. 

En arbetsgrupp inom Näringsdepartementets enhet för statligt ägande analyserar kompetensbehovet utifrån SJs styrelses sammansättning samt bolagets verksamhet och situation. 

Näringsdepartementets förslag till styrelse presenteras i kallelsen till årsstämman och på sj.se i god tid före årsstämma. Styrelseledamöter utses av årsstämman för ett år i taget.

Läs om vilka som ingår i SJs styrelse 

Läs om vilka som ingår i SJs Ledning

Bolagsordning

Bolagsordning (pdf)

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.

Läs mer på regeringen.se

Bolagsstämmor

SJ ABs styrelse

Siv Svensson

Siv Svensson, ordförande
Styrelseordförande i SJ AB sedan 2018, styrelseledamot sedan 2012
Ordförande i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet och hållbarhets- och etikutskottet.
Född:
1957
Utbildning: Examen i internationell ekonomi.
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Swedbank och Allba AB. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vd Sefina Finance AB, vvd och regionbankschef Nordea. Styrelseledamot i Karolinska universitetssjukhuset, Inlandsinnovation AB och Forum Syd.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014
Ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1966
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lifco AB, Kavli Holding AS, Cybercom Holding AB samt ordförande för Hello World! Ideell förening. Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vice ordförande för Fastighets aktiebolaget Norrporten, partner i The Boston Consulting Group. Styrelseledamot i Big Bag AB, Yrkesakademin AB, Via Travel Group AS, OSM Group AB. Vd för Brand Union AB.

Lennart Käll

Lennart Käll

Styrelseledamot i SJ AB sedan 2018
Ledamot i ersättningsutskottet och hållbarhets- och etikutskottet.

Född: 1958
Utbildning: Civilingenjör, programmerarexamen
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sveriges Radio. Vice styrelseordförande i Länsförsäkringar Stockholm. Styrelseledamot i Grönklittsgruppen AB och svenska Skidförbundet, adjungerad styrelseledamot Grant Thornton. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vd och koncernchef i Svenska Spel, vd Wasa Kredit, vd och koncernchef Ticket Travel Group, vd Ica-banken, vd SEB Finans. Styrelseledamot i LF Bank, Euromaint, UC, Möller bilfinans Norge och Unibanka Lettland.

Per Matses

Per Matses
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2018
Ordförande i revisionsutskottet. 
 Född: 1958
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Vice vd och CFO i Sveaskog. Styrelseledamot i Setra Group AB och Praktikertjänst AB. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
CFO, vice vd och administrativ direktör på Apoteket AB, ekonomidirektör Postgirot Bank AB, ekonomidirektör Posten AB.

Ulrika Nordström

Ulrika Nordström
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2018
Ledamot i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet. 
Född:
1982
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Kansliråd Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Saminvest AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
Konsult på Boston Consulting Group, Investment Manager på Regeringskansliet.

Kersti Strandqvist

Kersti Strandqvist
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2016
Ledamot i hållbarhets- och etikutskottet.

 Född: 1963
Utbildning: Civilingenjör, Teknologie Licensiat och Master of Marketing HEC.
Befattningar och styrelseuppdrag: Chef Digital Transformation Essity. 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Styrelseledamot i TeliaSonera AB och i Swedish Match AB, SCA Affärsområdeschef Feminine Care, SCA Affärsområdeschef Baby Care, hållbarhetsdirektör för Svenska Cellulosa AB och hållbarhetsdirektör för Essity.

Klas Wåhlberg

Klas Wåhlberg
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2019
Ledamot i ersättningsutskottet.
Född:
1958
Utbildning: Civilingenjör, MBA.
Befattningar och styrelseuppdrag: Vd Teknikföretagen 
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
Vd Bombardier Transportation Sweden AB och Vd Upplands Lokaltrafik.

Per Hammarqvist

Per Hammarqvist
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2011
Född:
1958
Befattningar och styrelseuppdrag: Trafikplanerare, ordförande i SACO-föreningen vid SJ och i TJ- föreningen vid SJ, styrelseledamot i  Trafik & Järnvägs inom SRAT. 

Hans Pilgaard

Hans Pilgaard
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2012
Född:
1963
Befattningar och styrelseuppdrag: Lokförare, ordförande ST-spårtrafik vid SJ AB och ledamot i ST-spårtrafiks avdelningsstyrelse.

Stefan Zetterlund

Stefan Zetterlund
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2016
Född:
1963
Befattningar och styrelseuppdrag: Tågmästare, ordförande och avtalsansvarig Seko Förhandlingsorganisation SJ, ordförande i Seko-klubben i Hallsberg samt ordförande för Sekos förbundsrevisorer.

SJ ABs ledning

Crister Fritzson

Crister Fritzson
Verkställande direktör/Koncernchef sedan 2012 

Född: 1961
Utbildning: Marknadsekonom
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Systembolaget AB, Net Insight AB, Svenskt Näringsliv och Almega Tjänsteförbunden. Ordförande i CER, Communicty of European Railway and Infrastructure Companies, Branschföreningen Tågoperatörerna och Samtrafiken i Sverige AB.
Tidigare befattningar: Vd och koncernchef Teracom, vd Boxer.

Mats Almgren

Mats Almgren

Direktör Kommunikation och Försäljning sedan april 2019

Född: 1964
Utbildning: Executive MBA
Styrelseuppdrag: Comintelli AB
Tidigare befattningar: Affärsområdeschef Telenor, vd Canal Digital, vd NEC Scandinavia.

Claes Broström

Claes Broström
Direktör Fordon sedan 2006

Född: 1954
Utbildning: Maskiningenjör och marknadsekonom
Tidigare befattningar: Senior Vice President SAS AB, Vice President Ericsson AB.

Anders Gustafsson

Anders Gustafsson
Vd SJ Öresund AB sedan 2019

Född: 1980
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik
Tidigare befattningar: Chef Lokteknik Green Cargo AB, Chef Fordon och Depå, Stockholmståg KB, Chef Stora projekt, division Fordon SJ AB, Bid Director SJ AB.
 

Lena Herrmann

Lena Herrmann
Direktör Strategi och Affärsutveckling sedan 2015

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eskilstuna-Kuriren Aktiebolag,  Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt.
Tidigare befattningar: Vd Dagens Nyheter, Vice vd Bonnier Newspapers.

Lena Källström

Lena Källström

Verkställande direktör SJ Götalandståg AB sedan 2012. Medlem av SJ ABs koncernledning sedan 2017

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom 
Tidigare befattningar: Chef service regional SJ AB, Distriktschef Sodexo.

Mats Pettersson

Mats Pettersson
Direktör HR sedan augusti 2019

Född: 1961
Utbildning: Fil kand 
Tidigare befattningar: Personaldirektör hos NCC, Personaldirektör hos Quant AB, Personalchef hos Manpower, Senior partner hos Ekman & Partners. 

Madeleine Raukas

Madeleine Raukas
Vice vd, direktör Trafik och Service sedan 2012, verkställande direktör SJ Norrlandståg AB sedan 2017

Född: 1967
Utbildning: Fil kand 
Styrleseuppdrag: Styrelseledamot i Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges kommunikationer AB. 
Tidigare befattningar: Vice vd och tf vd SL, vd SAS Ground Service Sverige.

Henrik Rättzen

Henrik Rättzén
Ekonomidirektör sedan augusti 2018

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: Ledamot i stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond.
Tidigare befattningar: CFO Carnegie Investment Bank, CFO PostNord, CFO Codan/Trygg-Hansa,
Partner KPMG.

Caroline Åstrand

Caroline Åstrand
Direktör Produkt sedan 2014

Född: 1970
Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Vänertåg AB.
Tidigare befattningar: Chef strategisk produkt- och tjänsteutveckling/Chef SJ Regional och SJ InterCity på SJ AB, principal på The Boston Consulting Group.

Revisor

På årsstämman 2019 valdes revisionsbolaget Deloitte AB, företrädd av auktoriserad revisor Hans Warén som huvudansvarig, intill utgången av årsstämman 2020.

Rörlig lönedel

Vd och andra ledande befattningshavare har inte rätt till någon rörlig ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument.