Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ AB Allmänna villkor för SJ Kundnummer

Tillämplighet

1.1. Dessa Allmänna villkor tillämpas när ett företag (”Företaget”) registrerar sig via SJ ABs webbplats och därefter erhåller ett SJ kundnummer (”Kundnumret”). Kundnumret berättigar Företaget att köpa tjänsteresor i SJs regi samt andra resetjänster ur SJs från tid till annan befintliga sortiment (i det följande ”Resetjänster”) till förmånliga villkor enligt SJs vid var tid gällande priserbjudande.

2. Kundnummer

2.1. Erhållet Kundnummer kan användas vid beställning och köp av Resetjänster till Företagets anställda. Kundnumret kan även användas som underlag för resestatistik.

3. Inköp och rutiner avseende Resetjänster

3.1. För att erhålla SJs vid var tid gällande erbjudande ska Kundnumret uppges vid beställningstillfället. Detta gäller köp av Resetjänster via SJs inköpskanaler samt via resebyråer och ombud. Inköp med kundnummer är dock inte möjligt i SJs biljettautomater, hos Pressbyrån eller 7-Eleven. 

3.2. Företaget har även möjlighet att ansluta anställda till sitt kundnummer och därigenom möjliggöra för de anställda att på egen hand beställa Resetjänster på Företagets kundnummer på www.sj.se och i SJ App. Till samtliga anställda anslutna enligt ovan krävs att Företaget anger en e-postadress. En för respektive ansluten resebeställare/resenär unik användaridentitet jämte lösenord erhålls genom SJs hemsida www.sj.se.

3.3 Köp av Resetjänster utan angivande av Kundnummer resulterar varken i prisreduktion eller i statistikunderlag. Efterregistrering av biljettköp är inte möjlig.

3.4. Vid köp i SJs säljkanaler utgår tillämplig bokningsavgift.

 

 

4. Betalningssätt och villkor

4.1. Betalning av Resetjänst sker antingen kontant, med bank- eller kreditkort, via SJ faktura eller via s.k. resekonto hos kreditkortsföretag som kopplats till kundnumret. Mer information om aktuella resekontoleverantörer finns på www.sj.se

5. SJs övriga åtaganden

5.1. SJ åtar sig att spara uppgifter om Företaget och Företagets köp av Resetjänster för att kunna tillhandahålla statistik till Företaget samt erbjuda enklare administrering vid nya köp av Resetjänster.

5.2. SJ åtar sig också att baserat på Företagets köp av Resetjänster till Företagets anställda i möjligaste mån tillhandahålla anpassade erbjudanden, anpassad marknadsföring och uppdaterad information. Anställda hos Företaget anslutna till Kundnumret ska få tillgång till erbjudanden och andra eventuella förmåner som följer av SJ Biz via e-post, i inloggat läge i SJ App, på www.sj.se eller via SMS.

5.3. SJ förbehåller sig rätten att ge olika företag/anställda med Kundnummer olika förmåner och erbjudanden angivna i punkt 5.2. Olika förmåner kan till exempel ges enbart till anslutna företag/anställda med visst inköpsmönster, viss inköpsvolym eller till företag med adress inom ett visst geografiskt område.

6. Ansvar och missbruk

6.1. Företaget är ansvarigt för alla resehandlingar som beställts och utelämnats med användande av Företagets Kundnummer. Vid misstanke om missbruk av Kundnummer skall Företaget omedelbart meddela SJ detta för spärrning så att nytt Kundnummer kan erhållas.

7. Behandling av personuppgifter

7.1. För de uppgifter som lämnas till SJ är SJ personuppgiftsansvarig. SJ behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur SJ behandlar personuppgifter här: www.sj.se/dataskydd  

7.2. Företaget ansvarar för sin personuppgiftsbehandling, vilket bland annat inkluderar överlämnandet av personuppgifterna till SJ.

7.3. SJ ger resebyråer och andra återförsäljare som Kunden anlitar rätt att ta del av personuppgifter tillhörande Kundens anställda i syfte att underlätta bokning av resor med Kundnumret.

7.4. Företaget är ansvarigt för att minimera den mängd personuppgifter som överförs till SJ inom ramen för ett bemyndigande enligt punkt3.2. Företaget åtar sig vidare att tillse att de uppgifter som lämnas är korrekta, hålls uppdaterade under avtalstiden samt endast omfattar anställda som önskar bli anslutna till kundnumret. Uppgifter tillhörande anställda vars anställning avslutats ska tas bort av Företaget.
 

8. SJs rätt att återkalla och avsluta kundnummer

8.1. SJ äger rätt att med omedelbar verkan och utan föregående avisering återkalla Företagets Kundnummer om Företaget (i) bryter mot sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor; eller (ii) ej nyttjat Kundnumret under en 12-månadersperiod.

8.2. SJ äger rätt att med tre månad varsel upphöra med SJ kundnummer och att därvid avsluta Kundnumret.

9. Överlåtelser

9.1. Företaget får inte överlåta sitt kundnummer eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part.

10. Force majeure

10.1. SJ är fri från ansvar för åtagande enligt dessa allmänna villkor i den mån fullgörande hindras av händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, sabotage, lockout eller annan liknande omständighet.

11. Övriga villkor

11.1.Vid köp av Resetjänst i SJs regi gäller SJs vid var tid tillämpliga köpvillkor och för resor i SJs regi gäller vid var tid tillämplig version av SJs allmänna resevillkor.

11.2. SJ följer SJs vid var tid tillämpliga uppförandekod.

11.3. Samtliga ovanstående dokument återfinns på sj.se.

12. Tvister och lagval

12.1. Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor skall slutligt avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

13. Ikraftträdande

13.1. Dessa Allmänna Villkor för SJ Kundnummer träder i kraft den 25 maj 2018.

***