Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJ AB Allmänna villkor för SJ Kundnummer

Tillämplighet

1.1. Dessa Allmänna villkor tillämpas när ett företag (”Företaget”) registrerar sig via SJ ABs webbplats och därefter erhåller ett SJ kundnummer (”Kundnumret”). Kundnumret berättigar Företaget att köpa tjänsteresor i SJs regi samt andra resetjänster ur SJs från tid till annan befintliga sortiment (i det följande ”Resetjänster”).

2. Kundnummer

2.1. Erhållet Kundnummer kan användas vid beställning och köp av Resetjänster till Företagets anställda. Kundnumret kan även användas som underlag för resestatistik.

3. Inköp och rutiner avseende Resetjänster

3.1. För att erhålla SJs vid var tid gällande erbjudande ska Kundnumret uppges vid beställningstillfället. Detta gäller köp av Resetjänster såväl via SJs inköpskanaler; SJ.se (i inloggat läget med koppling till SJ Biz), SJs App Min Resa (i inloggat läget med koppling till SJ Biz), per telefon 0771-75 75 55, i SJs lounger på Stockholm C och Göteborg C, i SJs resebutiker på Stockholm C, Göteborg C och Malmö C samt via resebyråer och ombud. Inköp med kundnummer är inte möjligt i SJs biljettautomater, hos Pressbyrån eller 7-Eleven. Köp av Resetjänster utan angivande av Kundnummer resulterar således varken i prisreduktion eller i statistikunderlag. Efterregistrering av biljettköp är inte möjlig.

3.2. Bokningsavgift utgår enligt SJs och övriga operatörers vid var tid gällande prislista.

4. Betalningssätt och villkor

4.1. Betalning av Resetjänst sker antingen kontant, med bank- eller kreditkort, SJ faktura eller via s.k. resekonto hos kreditkortsföretag som kopplats till kundnumret. Mer information om aktuella resekontoleverantörer finns på www.sj.se

5. Ansvar och missbruk

5.1. Företaget är ansvarigt för alla resehandlingar som beställts och utelämnats med användande av Företagets Kundnummer. Vid misstanke om missbruk av Kundnummer skall Företaget omedelbart meddela SJ detta för spärrning så att nytt Kundnummer kan erhållas.

6. Behandling av personuppgifter

6.1. SJ behandlar personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning (PUL). För det fall Företaget beställer Resetjänster för sina anställdas räkning åtar sig företaget att inhämta samtycke jämlikt SJs PUL-policy.

7. SJs rätt att återkalla och avsluta kundnummer

7.1. SJ äger rätt att med omedelbar verkan och utan föregående avisering återkalla Företagets Kundnummer om Företaget (i) bryter mot sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor; eller (ii) ej nyttjat Kundnumret under en 12-månadersperiod.

7.2. SJ äger rätt att med tre månad varsel upphöra med SJ kundnummer och att därvid avsluta Kundnumret.

8. Överlåtelser

8.1. Företaget får inte överlåta sitt kundnummer eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor till annan part.

9. Force majeure

9.1. SJ är fri från ansvar för åtagande enligt dessa allmänna villkor i den mån fullgörande hindras av händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, bojkott, sabotage, lockout eller annan liknande omständighet.

10. Övriga villkor

10.1. För tågresan (i SJs regi) gäller vid var tid tillämpliga SJs Allmänna resevillkor.

10.2. Vid köp av Resetjänst gäller även SJs vid var tid tillämpliga köpvillkor.

11. Tvister och lagval

11.1. Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor skall slutligt avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

12. Ikraftträdande

12.1. Dessa Allmänna Villkor för SJ Kundnummer träder i kraft den 30 november 2015.

***