Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild på hur punktligheten på lång- och medeldistanstågen har ökat mellan åren 2013 och 2017.  

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 32, 2018:

6 aug

Dåligt spårläge mellan Enstaberga och Jönåker. Signalfelet vid Broddbro kvarstod från gårdagen. Trafikstopp Eskilstuna-Strängnäs efter att en förare har känt bensinlukt i Strängnästunneln. Trafikstopp Hudiksvall-Sundsvall pga fordonskada.

7 aug

Signalfel dalabanan kvarstod. Stopp i Tobo mellan Uppsala och Tierp pga signalfel och felavhjälpning. Spårledningsfel mellan Flen och Katrineholm i Sköldinge. Dåligt spårläge mellan Ransta och Sala medförde nedsatt hastighet. Dörrfel i Smedjebacken. Trafikstopp mellan Katrineholm-Flen pga ett elfel i Sköldinge. Signalfel mellan Öxnered-Mellerud pga en belagd spårledning. Brand söder om Mellerud orsakade tågstopp. Otillåten stoppsignalspassage mellan Södertälje-Malmsjö. Trafikstopp i Jädersbruk pga ställverksfel. Fordonsskada vid avgång Göteborg C.

8 aug

Avstängning av Norra Bohusbanan pga värmen. Signalfel mellan Sköldinge – Flen. Signalfel medförde enkelspårsdrift på sträckan Alingsås – Bryngenäs. Spårfel på sträckan Ransta-Tillberga. Stopp i tågtrafiken på sträckan Sköldinge-Flen pga nedriven kontaktledning. Stopp i tågtrafiken vid Björnfjell pga av brand vid spåret. Otillåten stoppsignalspassage i Flemingsberg. Problem med spänningen på sträckan Laxå-Skövde innebar enkelspårsdrift. Trafikstopp i Kungsör pga av en olycka vid en plankorsning. Trafikstopp i Höör pga brand. Fordonsskada i Köpenhamn. Signalfel i Falkenberg. Trafikstopp mellan Uppsala-Sala pga en solkurva.

9 aug

Fortsatt solkurva mellan Uppsala och Uppsala norra. Enkelspårsdrift på sträckan Regumatorp - Falköping pga fordonsskada. Lokfel i Mölndal. Växelfel i Floda. Tåg mot stopp genom Grängesberg. Spänningsfel i Hallsberg. Fordonsskada vid infarten till Jönköping. Enkelspårsdrift Malmö – Lund pga kontakledningsfel pga nedriven kontaktledning i Flackarp. Trafikstopp Surahammar pga obehöriga i spåret.

10 aug

Brand i Björnfjell. Misstänkt kontaktledningsfel pga åska mellan Pålsboda – Kilsmo. Signalfel i Enstaberga utanför Nyköping. Stopp i gamla Strängnästunneln pga brandlarm. Spänningslöst och signalfel mellan Snyten – Hökmora pga åska. Spårledningsfel mellan Simonstorp – Strångsjö. Åskväder orsakade spårledningsfel mellan Rälså och Storå. Kontaktledningsfel på Stockholm C. Spårledningsfel i Broddbo. Stopp i Flemingsberg pga obehöriga i spårområdet. Stopp mellan Gävle och Storvik pga stillbild/signalfel i Forsbacka. Spårledningsfel mellan Grevaryd och Lidnäs. Storm i Värmland / Norge medförde stopp på flera sträckor då träd föll på kontaktledningen. Träd över kontaktledningen på ett flertal ställen mellan Grängesberg och Ställdalen. Obehöriga i spåret på sträckan Finnerödja-Laxå. Tågstopp mellan Kode-Ytterby pga träd som fallit ner på kontaktledningen. Tågstopp genom Lerum pga obehöriga i spåret. Den hårda blåsten medförde att all trafik ställdes in på Kinnekullebanan trafikdygnet ut. Tågstopp på sträckan Mariestad-Lidköping pga nedblåst träd mellan Lugnås – Äskekärr. Signalfel i Värnamo pga av strömavbrott. Spänningslöst i Kil pga att flera träd som blåste ned på kontaktledningen. Tågstopp mellan Jönköping - Habo pga hjulskada på godståg,

11 aug

Trafikstopp i Koler pga en trasig växel. Trafikstopp mellan Timrå-Sundsvall pga fordonskada på ett godståg. Signalfel i Garsås. Spårfel mellan Vikingstad och Mantorp. Signalfel mellan Grevaryd – Lidnäs. Ställverksfel i Hallsberg. Spårfel mellan Vikingstad – Mantorp. Fordonsfel i Säby.

12 aug

Trafikstopp mellan Grängesberg – Ludvika pga fel på hjälpkraften. Fordonsskada i Sala. Stopp i trafiken mellan Skälebol-Brålanda pga misstänkt solkurva. Felsökning i Hallsberg. Älgkollision norr om Älvsbyn.