Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

Punktlighet

En av SJs viktigaste frågor är att tågen ska gå och komma fram i rätt tid.

Punktlighet är ett av våra starkaste fokus

Vi är glada över att 100 000 resenärer väljer att resa med oss varje dag. Vi arbetar kontinuerligt med aktiviteter som syftar till att förbättra punktligheten.Antalet timmar som trafiken inte har fungerat som tänkt på grund av fel på infrastrukturen, fel på något fordon, sen avgång från bangården eller depå och försenade/akuta banarbeten har minskat rejält under 2017 jämfört med föregående år.

SJ har ett stort engagemang i det branschgemensamma förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ett stabilare och därmed punktligare järnvägssystem. 

Under 2016 och 2017 har det varit stort fokus på att förbättra kontaktledningar, utöka tillsyn och underhåll av isolerskarvar och signaler samt ändrat arbetssätt med Trafikverkets leverantörer för att förbättra. Trafikverket håller på att införa avläsare av infrastrukturen för att lättare kunna planera ett mer förebyggande underhåll.

När det gäller fordon har vi investerat i underhåll av vår fordonsflotta både för att avhjälpa och för att förebygga. SJ inför fler och bättre avläsare i våra fordon för att kunna upptäcka och åtgärda fel innan de har uppstått.

När störningstimmarna minskar så att tågen kommer in till en bangård eller depå i tid blir dubbelt positiv, då arbetet där kan utföras som planerat och därför avgå därifrån i tid, vilket är fallet i mycket större utsträckning under 2017 jämfört med tidigare år.

Samarbetet i branschen för att planera trafiken vid banarbeten (Stärkt branschsamverkan) har haft en positiv effekt på antalet störningstimmar som beror på att banarbetet förlängs eller omplaneras. Det finns dock en stort förbättringspotential i korttidsplaneringen av banarbeten.

Den allt starkare och mer effektiva samverkan i branschen när det gäller allt från planering av tidtabell till hantering vid trafikstörningar börjar bära frukt. Inkopplingen av Citybanan har haft stor positiv påverkan på långdistanstågen samt medeldistanstågen i Mälardalen. En annan stor faktor är de många hastighetsnedsättningar på västra och södra stambanorna samt Värmlandsbanan som hade stor negativ påverkan på punktligheten 2016. Störningstimmarna orsakade av infrastruktur och fordonsfel har sjunkit rejält under 2017, vilket med en tillräckligt stor minskning påverkar punktligheten positivt.

Under 2016 genomfördes en total översyn av konstruktionen av tidtabellen för Värmlandsbanan. Det tillsammans med borttagning av några hastighetsnedsättningar har punktligheten förbättrats med mer än 10 procentenheter. Liknande översyner av tidtabellskonstruktion pågår för södra stambanan samt planeras genomföras för västra stambanan i närtid.

Läs mer om förändringsprogrammet Tillsammans för tåg i tid

Punktlighetsredovisning

Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

Punktlighetsdiagram

Bild på hur punktligheten på lång- och medeldistanstågen har ökat mellan åren 2013 och 2017.  

Resenärspunktlighet
SJ redovisar dessutom punktligheten till några utvalda orter som SJ trafikerar. Här presenteras punktligheten ur både tågens och resenärens perspektiv.

Punktlighet per månad

Förklaringar

Punktlighet RT+5:
Ett tåg räknas som punktligt om det är i rätt tid med en felmarginal på fem minuter. Punktlighetsstatistiken baseras på mätningar vid varje uppehåll.

R12mån:
De senaste 12-månadernas medelvärde. Detta värde anses vara ett bättre sätt att följa den långsiktiga utvecklingen, eftersom säsongsberoenden eller tillfälliga störningar utjämnas över 12 månader.

Störningar som påverkar punktligheten på SJs tåg

Förklaringar

Driftledning: Trafikverkets driftledning.

Följdorsaker: Här ingår bland annat förseningar orsakade av ett annat tåg, oavsett om det är framfört av SJ eller övriga operatörer.

Infrastruktur: Inklusive banarbeten.

Järnvägsföretag: Här lika med SJ.

Olyckor/Tillbud och yttre faktorer: Yttre faktorer såsom väder, olyckor, broöppningar med mera.

Merförseningar för SJs tåg på mer än 5 minuter. Källa: TrV LUPP

 

Punktlighet per vecka

Större trafikpåverkande händelser under vecka 15, 2018:

 

9 april

Sen avgång från Kristinehamn pga behov av vattentryck och fekalietömning. Enkelspårsdrift mellan Myrbacken och Ekeby pga att en pendel fick varmgångslarm. Växelfel i Olskroken. Felaktigt vägskydd mellan Järlåsa-Brunna. Enkelspår mellan Örebro-Hovsta pga signalfel. Sen avgång från Stockholm C pga sen vändning som berodde på fordonsskada. Spårbeläggning mellan Ålberga-Kolmården. Trafikstopp mellan Eskilstuna-Kjula pga obehöriga i spår. Obehöriga i spårområdet Södertälje Syd. Obehöriga i spåret i Häggvik. Trafikstopp mellan Örebro – Hovsta pga obehöriga i spåret.

10 april

Växelfel i Västeraspby. Växelfel i Lund. Elfel i Källeryd. Sönderkörda bommar på linjen mellan Repbäcken och Djurås. Växelfel i Gideåbacka och Arnäsvall. Balisfel i Varö. Spårbeläggning medförde signalfel på driftplatsen i Nattavaara. Trafikstopp Lund pga obehöriga i spåret. Obehöriga i spåret i Nässjö. Fordonsskada i Solna. Otillåten stoppsignalskörning i Frövi. Stopp mellan Örebro och Örebro Södra på grund av obehöriga i spåret. Stopp i tågtrafiken mellan Flen – Eskilstuna på grund av brand i banvallen. Fordonsskada på ett godståg i Stora Tuna. Reducerad hastighet genom Varberg pga obehöriga i spåret.

11 april

Fordonsfel medförde att tåg fick omledas på delsträckan Göteborg-Uddevalla via BJ-banan. Omstart av fordon i Norrköping. Stillbild i Kallhäll. Växelfel i Stjärnhov. Enkelspårsdrift mellan Mjölby-Lindekullen pga trasig bärlina. Ställverksfel i Kirunavaara innebär tågstopp. Enkelspårsdrift mellan Tornhill och Lund pga spårbeläggning. Växelfel i Lund. Stopp i trafiken mellan Köpenhamn-Malmö pga obehöriga i spåret. Dåligt spårläge på sträckan Isätra-Heby. Påkörd vägbom i Erikstad. Växelfel i Göteborg Kville. Stopp mellan Linghem och Vikingstad pga obehöriga i spårområdet.

12 april

Sen avgång från Stockholm pga bromsfel. Trafikstopp mellan Malmö-Hässleholm samt mellan Lund-Eslöv pga ett signalfel i Lund. Förseningar mellan Gävle-Sundsvall pga ett signalfel på sträckan Hilleby-Trödje. Förseningar på sträckan Uppsala-Gävle pga ett rälsbrott i en växel i Järlebo. Urspårningsfarligt skevningsfel upptäckt på sträckan Boda-Iggesund. Växelfel på Göteborg C. Multproblem på Stockholm C. Obehöriga i spårområdet i Älvsjö. ATC-fel på Norra Bantorget. Tåghaveri vid Rotebro. Fordonsskada mellan Finnerödja – Gårdsjö. Stannade extra i Flen för att släppa av en stökig resenär. Ett signalfel på sträckan Alingsås – Algutsgården.

13 april

Enkelspårsdrift mellan Varberg-Värö pga kontaktledningsfel nedspåret. Sen avgång från Älvängen pga fordonsproblem. Dörrfel i Björnkulla. Uppkörd växel Nyköping. Dörrfel från Göteborg. Gräsbrand i banvallen vid vägkorsning Hindsbergsvägen mellan Mariestad-Lugnås. Signalfel på sträckan Ledsgård – Kungsbacka. Tågstopp på sträckan Munkedal - Tanum pga träd mot kontaktledningen. Enkelspårsdrift på sträckan Årstaberg – Stockholm södra pga att bärlinor gått av till kontaktledningen. Trafikstopp vid Motala pga en otillåten stoppsignalskörning av en annan operatör. Tågstopp på sträckan Varberg-Borås pga nedriven kontaktledning. Sen avgång från Stockholm C pga en försenad spetsvändning. Bromsfel mellan Björnkulla och Malmsjö. Trafikstopp i Hässleholm.

14 april

Signalfel mellan Västerås Norra-Tillberga. Obehöriga i spår mellan Stjärnhov-Nyckelsjön. Skevningsfel i Svartvik. Spårledningsfel i Mölnbo. Växelfel i Grundbro. Växelfel på Norrköping C. Kontaktledningsfelet i Skene fortsätter krångla. Trafikstopp Karlstad pga obehöriga i spårområdet. Stopp i tågtrafiken sträckan Höör – Stehag på gga obehöriga i spårområdet. Stopp i tågtrafiken Bankeryd – Huskvarna pga obehöriga i spåret i Jönköping.

15 april

Enkelspår Laxå-Linddalen pga otillåten stoppsignalskörning av annan operatör. Stopp i trafiken pga gräsbrand mellan Storå-Rällså. Obehöriga i spårområdet på sträckan Solum – Harasjön. Signalfel i Garsås (Rättvik – Mora). Signalfel mellan Falköping-Floby. Krypfart mellan Linköping – Linghem på polisens begäran pga obehöriga i spåret.