Åtkomst nekad {{userModel.firstName}}

Du har inte behörighet att komma åt denna sida

SJs bolagsstyrning

Så styrs SJ

SJs Bolagsstyrning

SJ AB ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas av Näringsdepartementet. Ägaren har som övergripande mål för SJ AB och i koncernen ingående bolag att skapa värde, vilket medför krav på långsiktig lönsamhet, effektivitet, utvecklingsförmåga samt ett miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Tillsättning av styrelse

Nomineringsprocessen avseende styrelseledamöter till de statligt ägda bolagen drivs och koordineras av enheten för statligt ägande inom Näringsdepartementet. En arbetsgrupp analyserar kompetensbehovet utifrån styrelsernas sammansättning samt bolagens verksamhet och situation. Nomineringen och tillsättningen av nya ledamöter föregås av en löpande dialog mellan ansvarigt departement och styrelseordföranden.

Arbetet med att skapa en strukturerad och enhetlig nomineringsprocess syftar till att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Styrelsen ska ha hög kompetens väl anpassad till bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar. För att komma ifråga för en styrelseplats fordras en hög allmän kompetens inom antingen löpande affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller andra relevanta områden. Näringsdepartementets förslag till styrelse presenteras i kallelse till årsstämman och på bolagets webbplats i god tid före årsstämma. Styrelseledamöter utses för ett år i taget. Ytterligare bestämmelser om nominering av styrelse framgår av statens ägarpolicy.

Läs om vilka som ingår i SJs styrelse

Läs om vilka som ingår i SJs Ledning

Bolagsordning

Bolagsordning (pdf)

 

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

I statens ägarpolicy redogör regeringen för sina uppdrag och mål, tillämpliga ramverk och sin inställning i viktiga principfrågor avseende bolagsstyrningen av samtliga statligt ägda bolag.

Läs mer på regeringen.se

Bolagsstämmor

SJ ABs styrelse

Jan Sundling

Jan Sundling, ordförande
Styrelserdförande i SJ AB sedan 2011 
Ordförande i ersättningsutskottet och i hållbarhets- och etikutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolags ledningen.
Född: 1947
Utbildning: Sjökaptensexamen, högre företagsekonomisk utbildning.
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sjöfartsverket, Institutet för kvalitetsutveckling-SIQ. Styrelseledamot i Corem Property Group AB och Aditro Logistics AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: CEO Green Cargo 2000–2007.

Ulrika Dellby

Ulrika Dellby
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014
Ledamot i hållbarhets- och etikutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Född: 1966
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lifco AB, Cybercom, Group AB samt BIG BAG Group AB. Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vice ordförande för Fastighets aktiebolaget Norrporten, partner i The Boston Consulting Group.

 

Mikael Staffas

Mikael Staffas

Styrelseledamot i SJ AB sedan 2013
Ledamot i revisionsutskottet. 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Född: 1965
Utbildning: Civilingenjör och MBA
Befattningar och styrelseuppdrag: Direktör Boliden Gruvor.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
CFO Boliden, CFO Södra Skogsägarna.

Kersti Strandqvist

Kersti Strandqvist
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2016
Ledamot i hållbarhets- och etikutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Född: 1963
Utbildning: Civilingenjör, Teknologie Licensiat och Master of Marketing HEC.
Befattningar och styrelseuppdrag: Hållbarhetsdirektör för Svenska Cellulosa AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i TeliaSonera AB och i Swedish Match AB, SCA Affärsområdeschef Feminine Care, SCA Affärsområdeschef Baby Care.

Mikael Stöhr

Mikael Stöhr
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2014
Ledamot i ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Född: 1970
Utbildning: Jurist- respektive Ekonomexamen.
Befattningar och styrelseuppdrag: Vd och koncernchef för Coor Service Management AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag:
Vd och koncernchef för Green Cargo AB, vd och koncernchef för AxIndustries AB.

Siv Svensson

Siv Svensson
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012
Ordförande i revisionsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Född: 1957
Utbildning: Examen i inter nationell ekonomi.
Befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Swedbank, Karolinska Sjukhuset, Allba AB, Inlandsinnovation AB och Forum Syd.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Vd Sefina Finance AB, vvd och regionbankschef Nordea.

Michael Thorén

Michael Thorén
Styrelseledamot i SJ AB sedan 2012
Ledamot i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Född: 1969
Utbildning: Civilekonom
Befattningar och styrelseuppdrag: Kansliråd i Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Orio AB, Metria AB och Svevia AB.
Tidigare befattningar och styrelseuppdrag: 
Analytiker ABN/Amro Bank, projektansvarig Retriva Kredit.

Per Hammarqvist

Per Hammarqvist
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2011
Född:
1958
Befattningar och styrelseuppdrag: Trafikplanerare, ordförande i SACO-föreningen vid SJ och i TJ- föreningen vid SJ, ledamot i SACO-förbundet Trafik & Järnvägs Förbundsstyrelse.

Hans Pilgaard

Hans Pilgaard
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2012
Född:
1963
Befattningar och styrelseuppdrag: Lokförare, ordförande ST-spårtrafik vid SJ AB och ledamot i ST-spårtrafiks avdelningsstyrelse.

Stefan Zetterlund

Stefan Zetterlund
Arbetstagarrepresentant i SJ AB sedan 2016
Född:
1963
Befattningar och styrelseuppdrag: Tågmästare, vice ordförande och avtalsansvarig Seko Förhandlingsorganisation SJ, ordförande i Seko-klubben i Hallsberg samt ordförande för Sekos förbundsrevisorer.

SJ ABs ledning

Crister Fritzson

Crister Fritzson
Verkställande direktör/Koncernchef sedan 2012 

Född: 1961
Utbildning: Marknadsekonom
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Systembolaget AB, Trafik i Mälardalen AB, Net Insight AB, Samtrafiken i Sverige AB, Almega Tjänsteförbunden, Svensk Turism AB, Svenskt Näringsliv och Järnvägsbranschens Samverkansforum. Ordförande i Branschföreningen Tåg operatörerna.
Tidigare befattningar: Vd och koncernchef Teracom, vd Boxer.

Peter Blomqvist

Peter Blomqvist
Direktör HR sedan 2009

Född: 1954
Utbildning: Socionom
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i branschstyrelsen Spårtrafik, Almega.
Tidigare befattningar: Personalchef division persontrafik och personalchef affärsområde försäljning på Statens Järnvägar.

Claes Broström

Claes Broström
Direktör Fordon sedan 2006

Född: 1954
Utbildning: Maskiningenjör och marknadsekonom
Tidigare befattningar: Senior Vice President SAS AB, Vice President Ericsson AB.

Lena Herrmann

Lena Herrmann
Direktör Strategi och Affärsutveckling sedan 2015

Född: 1962
Utbildning: Civilingenjör
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Eskilstuna-Kuriren AB.
Tidigare befattningar: Vd Dagens Nyheter, Vice vd Bonnier Newspapers.

Erica Kronhöffer

Erica Kronhöffer
Direktör Kvalitet och Miljö/Hållbarhetschef sedan 2013

Född: 1971
Utbildning: 
Jur kand
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i CSR Sweden.
Tidigare befattningar:
Hållbarhetschef PostNord AB, Director Sustainable Affairs Green Cargo AB.

 

Lena Källström

Lena Källström

Verkställande direktör SJ Götalandståg AB sedan 2012. Medlem av SJ s koncernledning sedan 1 januari 2017.

Född: 1965
Utbildning: Civilekonom med inriktning mot Service management
Tidigare befattningar: Chef service regional SJ AB, Distriktschef Sodexo.

Madeleine Raukas

Madeleine Raukas
Direktör Trafik och Service sedan 2012

Född: 1967
Utbildning: Fil kand 
Styrleseuppdrag: Styrelseledamot i Branschföreningen Tågoperatörerna och Trafik i Mälardalen AB. 
Tidigare befattningar: Vice vd och tf vd SL, vd SAS Ground Service Sverige.

Thomas Silbersky

Thomas Silbersky
Direktör Marknad och Försäljning sedan 2013 och Direktör Internationella affärer sedan 2018.

Född: 1965
Utbildning: MBA
Tidigare befattningar: Commercial Director Rynkeby Foods AB (Arla), General Manager Tivall Scandinavia (Nestlé), Marketing Director Carlsberg.

Malou Sjörin

Malou Sjörin
Direktör Kommunikation sedan 2016

Född: 1972
Utbildning: Civilekonom
Tidigare befattningar: Skandinavisk kommunikationsdirektör Trygg-Hansa/Codan, Informationschef Capgemini.

 

Caroline Åstrand

Caroline Åstrand
Direktör Produkt sedan 2014

Född: 1970
Utbildning: Civilekonom
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Trafik i Mälardalen AB.
Tidigare befattningar: Chef strategisk produkt- och tjänsteutveckling/Chef SJ Regional och SJ InterCity på SJ AB, principal på The Boston Consulting Group.

Revisor

På årsstämman 2017 valdes revisionsbolaget Deloitte AB, företrädd av auktoriserad revisor Hans Warén som huvudansvarig, intill utgången av årsstämman 2018.

Rörlig lönedel

Vd och andra ledande befattningshavare har inte rätt till någon rörlig ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument.